Макроекономіка (051 “Економіка”, спеціалізація “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Іспит
26Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
148доцент Стирський М. В.ЕКе-11с, ЕКе-12с, ЕКе-13с
248доцент Стирський М. В.ЕКе-11с, ЕКе-12с, ЕКе-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148ЕКе-11сдоцент Стирський М. В.
ЕКе-12сІльків Н. В.
ЕКе-13сдоцент Кудин С. І.
248ЕКе-11сдоцент Стирський М. В.
ЕКе-12сдоцент Стирський М. В.
ЕКе-13сдоцент Стирський М. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Макроекономіка” є формування цілісного уявлення студентів про взаємозв’язки між макроекономічними явищами та процесами і забезпечення основ для самостійного аналізу ефективності макроекономічної політики.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Макроекономіка” є:

  • ознайомити студентів із понятійно-категоріальним апаратом та інструментарієм сучасної макроекономіки;
  • розкрити природу макроекономічних проблем та особливості агрегованої поведінки суб’єктів національної економіки;
  • сформувати уявлення про механізми формування макроекономічної рівноваги та причини економічних коливань;
  • розкрити принципи та механізми макроекономічної політики

Детальніше із структурою та матеріалами навчальної дисципліни “Макроекономіка” зареєстровані користувачі можуть ознайомитися на сторінці курсу у Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/login/index.php.

Рекомендована література

  1. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник: у 2 кн. [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, І.В. Грабинська та ін.]; за ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 3-тє вид., виправл. та доп. – Кн.1.: Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка. – Львів: Апріорі, 2017. – 567с.
  2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. — Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. − 2-ге вид., виправл. і доповн. − Київ: Знання, 2013. − 615 с.
  3. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. — Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – Київ: Знання, 2010. – 723с.
  4. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка / З.Г.Ватаманюк [та ін.]; за ред. З.Г.Ватаманюка, О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2008. – 540с.
  5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / З.Ватаманюк [та ін.]; за ред. З.Ватаманюка і С.Панчишина. – Київ: Альтернативи, 2001. – 608с.
  6. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник / С.Панчишин. – Київ: Либідь, 2001. – 616с.

Матеріали

Плани занять 2020-2021

Приклад екзаменаційного білета (І семестр)

Приклад екзаменаційного білета (ІІ семестр)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус