Макроекономіка (спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, спеціальність 071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної економії та міжнародної економіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248доцент Михайляк Г. В.ЕКФ-11с, ЕКФ-12с, ЕКФ-13с, ЕКФ-14с, ЕКо-11с, ЕКо-12с, ЕКо-13с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ЕКФ-11сдоцент Михайляк Г. В.
ЕКФ-12с
ЕКФ-13сдоцент Михайляк Г. В.
ЕКФ-14с
ЕКо-11сдоцент Михайляк Г. В.
ЕКо-12с
ЕКо-13с

Опис курсу

Мета – сформувати цілісне уявлення студентів про взаємозв’язки між макроекономічними явищами та процесами і забезпечити ґрунт для самостійного аналізу ефективності макроекономічної політики

Завдання:

 • ознайомити студентів із понятійно-категоріальним апаратом економічної теорії;
 • розкрити природу економічних проблем та господарської поведінки суб’єктів національної економіки;
 • сформувати уявлення про засади функціонування національної економіки та економічної системи;
 • розкрити систему визначників поведінки головних економічних суб’єктів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: засвоїти поняттєво-категоріальний апарат та інструментарій макро­економіки; розуміти механізм функціонування національної економіки; знати методику і вміти обчислювати основні макроекономічні показники; розуміти і пояснювати впливи заходів стабілізаційної політики на розвиток національної економіки.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • ключові відмінності в поглядах представників різних шкіл та напрямів макроекономічної науки;
 • основні канали взаємозв’язку між монетарною та реальною економіками на макрорівні;
 • основні методи та моделі аналізу агрегованої економічної поведінки;
 • причини та наслідки різних проявів макроекономічної нестабільності;
 • інструменти та методи оцінки ефективності макроекономічної політики.

вміти:

 • самостійно аналізувати макроекономічні показники та наслідки макроекономічної політики;
 • прогнозувати розвиток національної економіки в коротко- та довгостроковій перспективі
 • формулювати власні судження щодо доцільності реалізації тієї чи іншої макроекономічної стратегії;
 • застосовувати макроекономічне моделювання для оцінки ефективності та перспектив розвитку національної економіки.

Рекомендована література

makroekonomika_2016-for_et

Силабус:

Завантажити силабус