Маркетингова аналітика 073 Менеджмент, освітня програма “Інформаційні системи у менеджменті”

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Вишневська С. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716

Опис курсу

Інформація про курс: Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні фахові знання щодо управління інформаційно-аналітичного забезпечення ухвалення управлінських та маркетингових рішень в умовах динамічного ринкового середовища. Акцентується увага на вмінні знаходити рішення щодо зменшення ступеня невизначеності та ризикованості у контексті необхідності прийняття рішень різного рівня важливості, терміновості і складності. Також особливому значенню надається комунікаційній та аналітичній складовій інформаційного забезпечення маркетингу, оскільки саме ці елементи формують, правильні висновки щодо стану ринку, потреб споживачів, діяльність конкурентів, а отже, й релевантних рекомендацій для здійснення сталої діяльності, формують оперативно-якісний інструмент взаємозв’язку як між різними підрозділами всередині підприємства, так і зв’язок зі споживачем, для ефективної комунікації та після-продажного сервісу. Зосереджено увагу на системному використанню маркетингового аналітичного інструментарію, завдяки якому можливо говорити про планомірну роботу в інформаційному просторі діяльності підприємств та організацій, насиченому різноманітними інформаційними потоками. Задля досягнення стратегічного результату варто вміти використовувати систему маркетингових досліджень підприємства та постійний моніторинг даних.

Мета та цілі курсу:

Мета дисципліни сформувати теоретичні знання і практичні навички  використання маркетингового аналітичного інструментарію з метою побудови маркетингової стратегії та оперативного управління, прогнозування на основі аналізу даних та проведення сучасних маркетингових досліджень з використанням їх результатів для ухвалення ефективних управлінських і маркетингових рішень.

Задля досягнення посталеної мети визначено наступні цілі:

1) вивчення сутності маркетингу;

2) вивчення поняття та принципів маркетингової діяльності;

3) навчитись підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними;

4) навчитись обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із використанням новітніх управлінських принципів, підходів, методів, прийомів;

5) дослідження методів управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання;

6) оброблення необхідних даних з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення;

7) визначення стратегії розвитку маркетингової аналітики в Україні.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати знання, уміння та навички:

Знати:

 • сутність та напрямки маркетингової аналітики;
 • види маркетингової аналітики та аналізу;
 • інструментарій та програмне забезпечення маркетингової аналітики;
 • маркетинговий аналіз ринку та його інструментарій;
 • аналіз конкуренції та оцінювання конкурентів;
 • організація сучасних маркетингових досліджень;
 • прикладні аспекти маркетингової аналітики;
 • аналіз даних рекламних кампаній;
 • візуалізація даних в маркетинговій аналітиці.

Уміти:

 • вміти застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей ринкового суб’єкта;
 • здійснювати дослідження у сфері маркетингу, аналізувати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності;
 • підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними;
 • вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта;
 • вміти застосувати сучасні управлінські принципи, підходи, методи, прийоми для обґрунтування маркетингових рішень;
 • вміти керувати маркетинговою діяльністю, збирати необхідні дані з джерел обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення;
 • застосовувати набуті навички в практичній діяльності;

використовувати найкращий зарубіжний та вітчизняний досвід у цій сфері.

Тривалість та обсяг курсу: 150 год., з них: 48 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 16 годин лабораторних занять та 102 годин самостійної роботи.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового / Ф. Котлер. Г. Катарджая, Ї. Сетьяван; під редакцією В. Олександрова. Київ : КМ-БУКС, 2019. 224 с.
 2. Маркетингові дослідження: навч. Посібник / Т.М. Квятко, О.В. Мандич, О.І. Сєвідова та ін. Харків: ХНТУСГ, 2020. 163 с.
 3. Пилипенко О. В. Стратегічний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За заг. ред. М. І. Коваля. Київ : ДП “Вид. дім Персонал”, 2018. 350 с.
 4. Світвуд А. Маркетингова аналітика. Як підкріпити інтуїцію даними / пер. з англ. О. Асташова. Київ : Наш формат, 2019. 152 с.
 5. Сучасний маркетинг: аналіз і перспективи розвитку : наукове видання /

П. А. Орлов, Н. М. Лисиця, Г. О. Холодний та ін. ; за заг. ред. П. А. Орлова. Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 212 с.

Додаткова література:

 1. Дарчук В.Г. Аналіз та планування маркетингової діяльності. Навчальний посібник. Київ: ДУТ, 2019. 146 с.
 2. Лілик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2020 рік: експертна оцінка та аналіз УАМ. Маркетинг в Україні. 2021. № 1. С.
 3. Приймак В. Математичні методи економічного аналізу. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 296 с.
 4. Сохецька А. В. Сучасні тенденції маркетингових досліджень. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 346–352.
 5. Ding Yu. The past, present, and future of measurement and methods in marketing аnalysis / W. DeSarbo, D. Hanssens, K. Jedidi, J. Lynch et. Marketing Letters. Volume 31, 2020. pp. 175–186.
 6. Malhotra N. Marketing Research: An Applied Approach / N. Malhotra. D. Nunan, D. Birks. 5 ed. Pearson, 2017. 976 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус