Маркетингова діяльність закладів торгівлі

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Майовець Є. Й.ЕКНМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
248ЕКНМ-51спрофесор Майовець Є. Й.

Опис курсу

Метою курсу «Маркетингова діяльність закладів торгівлі» є оволодіння теоретико-методичними знаннями для організації практичної маркетингової діяльності у сфері роздрібної торгівлі.

Основними завдання дисципліни є:

 • вивчення місця і ролі роздрібної торгівлі у процесі товарного розподілу;
 • ознайомлення студентів із особливостями комплексу маркетингу у сфері роздрібної торгівлі;
 • вивчення впливу маркетингового середовища на комерційну діяльність торгівельних підприємств;
 • оволодіння навиками маркетингового управління у торгівельних мережах і закладах;
 • набуття знань з організації роботи торгівельного персоналу, його навчання, підготовку кадрових менеджерів і мерчандайзерів;
 • розуміння важливості вибору правильного місцярозташування торговельного підприємства, організація місця продажу, підлаштування дизайну магазину під цільових споживачів;
 • формування практичних навичок з організації маркетингової комунікаційної діяльності через використання таких інструментів як реклама, вивіски, вітрини, кольори, освітлення, викладка товарів;
 • з’ясування місця закупівель і збуту в системі товарного розподілу, вміння ефективної викладки продовольчих і непродовольчих товарів в магазині;
 • розуміння впливу моди на закупівлі і продаж непродовольчих товарів;
 • засвоєння правил формування ефективного товарного асортименту і оптимального ціноутворення.

1) знати:

 • місце і роль роздрібної торгівлі в процесі товарного розподілу;
 • класифікацію торгівельних підприємств і особливості організації там маркетингу;
 • закономірності розвитку роздрібної торгівлі в Україні і у світі;
 • як здійснювалася трансформація структури роздрібної торгівлі в Україні;
 • місце маркетингового планування і контролю в маркетинговій діяльності магазину;
 • проблеми безпеки у великих супермаркетах;
 • як здійснюється кадрова політика на підприємствах торгівлі і яку роль відіграють креативні маркетологи і мерчандайзери;
 • чинники, що впливають на взаємовідносини з колективах роздрібних торгівельних підприємств;
 • значення інформації у підтримці управлінських рішень, критерії які визначають якість інформаційних ресурсів;
 • роль місцярозташування магазину в ефективній маркетингово-комерційній діяльності;
 • чому кожний торгівельний заклад повинен мати свій індивідуальний імідж і фірмовий стиль;
 • роль і місце реклами в комунікаційному процесі магазину;
 • суть маркетингової політики розподілу у продовольчих і непродовольчих магазинах;
 • механізм управління товарними запасами магазину;
 • вплив моди на процеси закупівлі і продажу непродовольчих товарів;
 • правила викладання товарів у продовольчих і непродовольчих магазинах;
 • психологічні аспекти формування роздрібних цін;
 • класифікацію товарного асортименту в магазинах;
 • підходи до проблем ціноутворення і використання методів цінового сегментування.

 

2) вміти:

 • оцінити потенціал підприємств роздрібної торгівлі;
 • проаналізувати вплив чинників макросередовища на стан роздрібних торгівельних підприємств;
 • організувати маркетингове управління в торгівельних закладах і мережах;
 • вибрати найоптимальніший механізм мотивації персоналу в супермаркетах;
 • організувати заходи щодо запобігання крадіжок і підтримки безпеки у супермаркетах;
 • обґрунтувати критерії відбору персоналу та вимоги до нового;
 • сформувати напрями підтримки дисципліни і відповідальності персоналу в магазинах;
 • описати структуру інформаційної системи роздрібного торгівельного підприємства, її слабкі і сильні сторони;
 • організувати найоптимальніше місце продажу в магазині;
 • формувати дизайн магазину залежно від потреби і психології цільових споживачів;
 • показати як з допомогою дизайну можна інформувати клієнта про моду, стиль, ціни, новини, спосіб використання товару;
 • описати механізм оформлення декорацій, спеціальних декорацій, декорацій до свят;
 • визначити гаму кольорів які найбільше відповідають фірмовому стилю магазину, його дизайну і пропонованим товарам;
 • обґрунтувати як освітлення магазину впливає на психологічний настрій покупця і його бажання здійснити купівлю;
 • найбільш оптимально розмістити виставкові манекени у закладах торгівлі;
 • пояснити роль ціни як одного з визначальних інструментів комплексу торгівельного маркетингу;
 • обґрунтувати цінову стратегію роздрібного продавця;
 • проаналізувати специфіку ціноутворення в електронній торгівлі;
 • вибрати шляхи формування товарного асортименту;
 • сформувати механізм оптимізації товарних запасів.

Рекомендована література

 1. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посіб.: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015.449 с.
 2. Майовець Є.Й. Маркетинг у роздрібній торгівлі. Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020 с.
 3. Майовець Є.Й., Кузик О.В. Маркетингові комунікації. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 192 с.
 4. Городняк І. В. Поведінка споживача: навч. посіб. Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. 255 с.
 5. Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М., Рудницький С.У., Хом’як Ю.М. Організація торгівлі. Підручник 3-тє вид. за редакцією Апопія В. В. К.: Центр учбової літератури, 2009. 632 с.
 6. Андрушків Б.М. Основи менеджменту. Б. М. Андрушків, О. Є. Кузьмін. Львів : Світ, 2014. 296 с.
 7. Голошубова Н.О. Організація торгівлі: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2-ге вид., переробл. та допов. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 679 с.
 8. Гринів Б. В. Економічний аналіз торговельної діяльності: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури. 2011. 392 с.
 9. Економіка торгівлі: Підручник 2-ге вид., випр. і доп. Затверджено МОН. Марцин В. С. Київ. 2008. 603 с.
 10. Веревченко, А.П., Горчаков, В.В., Иванов, И.В., Голодова О.В. Информационные ресурсы для принятия решений Серия: Уч. пособие. М.: Академический проект: Деловая книга. 2002. 560 с.
 11. Колборн Роберт. Идеальный магазин. пер. с англ. под ред. И. О. Черкасовой. СПб.: Издательский дом «Нева», 2003. 416 с.
 12. Современный супермаркет. Учебник по современным формам торговли. М.: Изд-во Жигулського. 2003. 336 с.

Матеріали

Робоча програма МДЗТ

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус