Маркетингова діяльність закладів торгівлі (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1048професор Майовець Є. Й.ЕКНМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ЕКНМ-51спрофесор Майовець Є. Й.

Опис курсу

Метою курсу «Маркетингова діяльність закладів торгівлі» є оволодіння теоретико-методичними знаннями для організації практичної маркетингової діяльності у сфері роздрібної торгівлі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • місце і роль торгівлі в процесі товарного розподілу;
 • класифікацію торговельних підприємств і особливості організації там маркетингу;
 • закономірності розвитку роздрібної торгівлі в Україні і у світі;
 • як здійснювалася трансформація структури роздрібної торгівлі в Україні;
 • місце маркетингового планування і контролю в маркетинговій діяльності магазину;
 • проблеми безпеки у великих супермаркетах;
 • як здійснюється кадрова політика на підприємствах торгівлі і яку роль відіграють креативні маркетологи і мерчандайзери;
 • чинники, що впливають на взаємовідносини з колективах роздрібних торговельних підприємств;
 • значення інформації у підтримці управлінських рішень, критерії які визначають якість інформаційних ресурсів;
 • чому кожний торговельний заклад повинен мати свій індивідуальний імідж і фірмовий стиль;
 • роль і місце реклами в комунікаційному торговельному процесі;
 • суть маркетингової політики розподілу у продовольчих і непродовольчих магазинах;
 • механізм управління товарними запасами магазину;
 • психологічні аспекти формування роздрібних цін;
 • підходи до проблем ціноутворення і використання методів цінового сегментування.

вміти:

 • оцінити потенціал підприємств торгівлі;
 • проаналізувати вплив чинників макросередовища на стан торговельних підприємств;
 • організувати маркетингове управління в торговельних закладах і мережах;
 • вибрати найоптимальніший механізм мотивації персоналу в супермаркетах;
 • організувати заходи щодо запобігання крадіжок і підтримки безпеки у торгівлі;
 • обґрунтувати критерії відбору торговельного персоналу та вимоги до нового;
 • сформувати напрями підтримки дисципліни і відповідальності торговельного персоналу;
 • описати структуру інформаційної системи роздрібного торговельного підприємства, її слабкі і сильні сторони;
 • пояснити роль ціни як одного з визначальних інструментів комплексу торговельного маркетингу;
 • обґрунтувати цінову стратегію роздрібного продавця;
 • проаналізувати специфіку ціноутворення в електронній торгівлі;
 • вибрати шляхи формування товарного асортименту;
 • сформувати механізм оптимізації товарних запасів.

Рекомендована література

 1. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посіб.: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015.449 с.
 2. Майовець Є.Й. Маркетинг у роздрібній торгівлі. Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 225 с.
 3. Майовець Є.Й., Кузик О.В. Маркетингові комунікації. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 192 с.
 4. Майовець Є.Й., Майовець Я.М. Маркетинг у роздрібній торгівлі: навч. посібник. Львів: «Галич-Прес», 2022. 220с.
 5. Городняк І. В. Поведінка споживача: навч. посіб. Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. 255 с.
 6. Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М., Рудницький С.У., Хом’як Ю.М. Організація торгівлі. Підручник 3-тє вид. за редакцією Апопія В. В. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 632 с.
 7. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. Львів: Світ, 2014. 296 с.
 8. Голошубова Н.О. Організація торгівлі: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ. нац. торг.-екон. ун-т.2-ге вид., переробл. та допов. Київ:Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 679с.
 9. Гринів Б. В. Економічний аналіз торговельної діяльності: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 392 с.
 10. Марцин В.С. Економіка торгівлі: Підручник. Київ, 2008. 603 с.

Матеріали

Програма Маркетингова діяльність закладів торгівлі

Робоча програма Маркетингова діяльність закладів торгівлі_075_2022

Силабус:

Завантажити силабус