Маркетинговий менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Данилевич Н. М.ЕКМ-31с, ЕКМ-32с, ЕКМ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинговий менеджмент» є розвиток здібностей і практичних навиків студентів з питань організації, планування, реалізації та контролю маркетингової діяльності на підприємстві.

Результати навчання:

знати :

 • сутність маркетингового менеджменту та його методологічні засади;
 • структуру і процес маркетингових досліджень, методи аналізу та оцінювання ринкових можливостей фірми;
 • принципи, методи та завдання маркетингового планування, формування маркетингової стратегії підприємства;
 • сутність і методи управління комплексом маркетингу (маркетингом-мікс), прийоми управління розробкою окремих його складових;
 • сутність та основні принципи організації маркетингу на підприємстві, контролю його маркетингової діяльності;
 • підходи до управління торговим персоналом на сучасній фірмі, прийоми ефективної його мотивації.

вміти :

 • застосовувати здобуті знання у процесі маркетингового управління підприємством;
 • організовувати та здійснювати маркетингове дослідження;
 • на основі аналізу ринкових можливостей фірми та її ресурсів вибрати цільовий ринок;
 • визначати і формувати конкретну маркетингову стратегію фірми, розробляти відповідні програми маркетингу;
 • здійснювати планування, організацію та контроль у процесі розробки окремих складових комплексу маркетингу.

 

Рекомендована література

 1. Амблер Т. Маркетинг и финансовый результат: Новые метрики богатства корпорации/ Т. Амблер. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 248 с.
 2. Багиев Г. Л. Международный маркетинг: учебник для вузов / Г. Л. Багиев, Н. К. Моисеева, В. И. Черенков. – СПб. : Питер, 2008. – 688 с.
 3. Балабанова Л.В. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник. – 3-тє вид. пероб. І доп. – К.: Знання, 2004. – 288 с.
 4. Балабанова Л.В. Маркетинговий аудит системи збуту: Навчальний посібник/ Л.В. Балабанова, А.В. Балабаниць. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 224 с.
 5. Белявцева М.І. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. / М.І.Белявцева, В.Н. Воробйова. – К.: ЦНЛ, 2016. – 407с.
 6. Берн Робин Эффективное использование результатов маркетинговых исследований: Как принимать и осуществлять на практике наиболее оптимальные решения/ Робин Берн. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 272 с.
 7. Близнюк С.В. Управління маркетинговою діяльністю підприємства: монографія / С.Близнюк, А.Близнюк. – К.: Вид-во «Зовнішня торгівля», 2008. – 378 с.
 8. Близнюк А.С. Маркетингове управління туристичним підприємством: шляхи розвитку та реструктуризації. – К.: Фенікс, 2011. – 162 с.
 9. Бойко И. И. Аналитический маркетинг: минимальный маркетинговый эксперемент: монография / В.С.Мищенко ; Университет экономики и права “КРОК”. – К. : Таксон, 2009. – 538 с.
 10. Бойко И. И. Классический маркетинг и маркетинговые экспертные оценки: учебное пособие / И. И. Бойко ; рец. В. И. Терехов, В. И. Мищенко. – К. : Кондор, 2008. – 302 с.
 11. Бойко И.И. Маркетинговые исследования (минимальный маркетинговый експеримент): Учебное пособие/ И.И. Бойко. – К.: Кондор, 2005. – 280 с.
 12. Васюткіна Н.В. Модифікації систем управління підприємствами / Н.В. Васюткіна // Вчені записки Університету «КРОК». – 2011. – № 28. – С. 30-36.
 13. Васюткіна Н.В. Роль маркетингу в управлінні змінами підприємства / Н.В.Васюткіна // Экономика и управление. – 2011. – № 6. – С.15-20.
 14. Васюткіна Н. В. Управління комплексом маркетингу підприємств сфери послуг / Н. В. Васюткіна, С. І. Красикова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 12(139). – С. 97– 102.
 15. Васюткіна Н.В. Механізм управління сталим розвитком підприємства / Н.В. Васюткіна // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2014. – Вип. 694-695. – С.120-124.
 16. Васюткіна Н.В. Формування системи управління сталим розвитком підприємства / Н.В. Васюткіна // Економіка розвитку. – 2014. – № 2(70). – С. 93–98.
 17. Вачевський М.В. Маркетингова культура у підприємництві: Навчальний посібник/ М.В. Вачевський, Н.М. Примаченко, М.М. Баб’як. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 128 с.
 18. Воронов М. Психологические основы успеха: Практическое руководство по управлению собой с позиций «ноосферного мышления». – К.: Ника-Центр, 2005. – 368с.
 19. Діброва Т. Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика: навчальний посібник / Т. Г. Діброва. – К. : ВД “Професіонал”, 2009. – 320 с.
 20. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии/ П. Дойль. – 3-е изд.. – СПб.: Питер, 2002. – 21. Єжова Л.Ф. Інформаційний маркетинг: Навчальний посібник/ Л.Ф. Єжова. – К.: КНЕУ, 2002. – 560 с.
 21. Єрмошенко М.М. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник/ М.М. Єрмошенко. – К.: НАУ, 2001. – 204 с.
 22. Забарна Є.М. Маркетинг: Підручник / Є.М. Забарна, Т.О. Окландер. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 149с. 24. Зозулев А.В. Поведение потребителей: учебное пособие/ А. В. Зозулева. – К.: Знання, 2008. – 643 с. 25. Иванова Л. А. Книга директора по маркетингу: практические рекомендации / Л.А Иванов. – СПб. : Питер, 2008. – 208 с.
 23. Ілляшенко С.М. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / С.М. Ілляшенко. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. – 624 с.
 24. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств: монографія / О. Л. Каніщенко. – К. : Знання, 2007. – 446 с.
 25. Каракай Ю.В. Маркетинг інноваційних товарів: Монографія/ Ю. В. Каракай. – К.: КНЕУ, 2005. – 226 с. 29. Крикавський Є.В. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник./ Є.В.Крикавський, І.О.Дейнега. – Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 254 с.
 26. Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. – К: МАУП, 2003. – 184 с.
 27. Келли Ш. Закат маркетинга / Ш. Келли. – М. : Поколение, 2007. – 320с.
 28. Кендюхов О.В. Маркетинговий менеджмент конкурентоспроможності підприємств: стратегічний підхід та системні рішення: монографія. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2014. – 202 с.
 29. Кэмп Роберт С. Легальный промышленный шпионаж: Бенчмаркинг бизнес-процесов: технологии поиска и внедрения лучших методов работы ваших конкурентов/ Роберт С. Кэмп; Под. ред О.Б. Максимовой. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. – 416 с.
 30. Литвиненко Я. В. Маркетингова цінова політика: навчальний посібник / Я. В. Литвиненко. – К. : Знання, 2010. – 294 с.
 31. Нікітін А.В. Маркетинг у банку: Навчальний посібник / За ред. А.В. Нікітіна . – К.: КНЕУ, 2006. – 432 с.
 32. Оснач О. Ф. Промисловий маркетинг: підручник / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 364 с.
 33. Пелішенко В.П. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник/ В.П. Пелішенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 200 с.
 34. Уилсон О. Аудит маркетинга: Практический инструментарий для контроля эффективности маркетинга/ Уилсон О.. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. – 368 с.
 35. Фірсова С. Г. Маркетинг нововведень: дослідження, сегментування, прогнозування: навчальний посібник / С. Г. Фірсова. – К. : Атіка, 2010. – 240 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус