Математична статистика (спеціальність 051 “Економіка” спеціалізація “Економічна аналітика та бізнес-статистика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Вільчинська О. М.ЕКт-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКт-21сдоцент Вільчинська О. М., Квак С. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКт-21сдоцент Вільчинська О. М.

Опис курсу

Мета  формування у студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань стосовно статистичних методів дослідження випадкових явищ в економіці,вивчення методів їх кількісної оцінки, вміння змістовно інтерпретувати отримані результати.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні терміни, визначення та поняття математичної статистики;
 • принципи оцінювання параметрів невідомого розподілу генеральної сукупності;
 • принципи перевірки статистичних гіпотез;

вміти:

 • вміти формулювати і розвязувати різні статистичні задачі, оцінювати невідомі параметри розподілів і перевіряти гіпотези про відповідність теоретичним розподілам, про рівність параметрів.
 • працювати з компютером та здійснювати пошук необхідної інформації, обробляти масиви даних
 • представляти отримані результати у вигляді таблиць, графіків, аналітичного матеріалу та коректно їх інтерпретувати

Рекомендована література

 1. Барковський В. В., Барковська Н. В., Лопатін О. К. Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 448 с.
 2. Василенко О. А., Сенча І. А. Матемачно-статистичні методи аналізу у прикладних дослідженнях: навч. посіб. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 166 с.
 3. Вища математика: Модульна технологія навчання : У 4 ч. : навч. посіб. У Ч. 4. Теорія ймовірностей і математична статистика / В.П. Денисюк, В.М. Бобков, Т.А. Погребецька, В.К. Репета. – 2-ге вид. доопрац. – Київ : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк». – 2009. – 256 с.
 4. Гончаренко Я. В. Теорія ймовірностей і математична статистика. Практикум – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – 145 с.
 5. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник: У 2-х ч. – Ч. ІІ. Математична статистика. – Київ : КНЕУ, 2001. – 336 с.
 6. Зайцев Є. П. Теорія ймовірностей і математична статистика. – Київ : Алерта, 2013. – 440 с.

7. Чорней Р. К. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики. – Київ, 2006. – 328 с.

Матеріали

Всі матеріали курсу доступні на платформі дистанційного навчання (курс акредитований)

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1054

Для зручності студентів організовано додаткову комунікацію на платформі Тeams: https://teams.microsoft.com/_#/school/classroom/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5?threadId=19:aQbBaPaRusF3nxgNvGSSskgsKGSSMr1rJDkyFcy3zoA1@thread.tacv2&ctx=channel&isTeamLevelApp=true

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус