«Менеджмент» (спец. 241 «Готельно-ресторанна справа», 181 «Харчові технології»)

Тип: Нормативний

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
740професор Скрипко Т. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
740професор Скрипко Т. О.

Опис курсу

Метою викладання дисципліни «Менеджмент» є формування у фахівця з вищою освітою сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Баєва О.В. Основи менеджменту: практикум: Навч. Посібник / Баєва О.В., Ковальська Н.І., Згалат-Лозинська Л.О. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 524 с.
 2. Дикань Н. В. Менеджмент / Н. В. Дикань, I. I.Борисенко. – К.: Знання, 2008.
 3. Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Історія вчень менеджменту: навч. посібник. – К.: Алерта, 2008. – 477 с.
 4. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 3-е вид., допов. і перероб. – Л. : Нац. ун-т «Львів, політехніка» (Інфор.-видав. центр «ІНТЕЛЕКТ+» Ін-ту післядипломної освіти) ; «Інтелект-захід», 2007. -384 с.
 5. Менеджмент : навч. посіб. / За заг. ред. І. О. Александрова, К.І.Ткача. – Одеса, Астропринт, 2015. – 392 с.
 6. Менеджмент : навч. посіб. / А. Г. Гончарук, І. М. Агеєва, О. В. Тарасова, Н. М. Корсікова, Т. І. Миронюк; ред.: А. Г. Гончарук; Одес. нац. акад. харч. технологій. – О. : Фенікс, 2012. – 296 c.
 7. Мельник, О. Р. Саніна; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 239 c.
 8. Денисенко, О. А. Кириченко, О. І. Соскін; Нац. акад. упр. – К., 2011. – 656 c.
 9.  Менеджмент: наука і мистецтво : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С.П. Шевчук, В. А. Скороходов, О. С. Шевчук; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, Південнослов’ян. ін-т. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 379 c.
 10. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба та ін. -К. : Атіка, 2007. – 564 с.
 11.  Основи менеджменту : навч. посіб. для студ. ВНЗ III – IV рівнів акредитації / К. В. Білецька; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк,2013. – 226 c.

  Додаткова література:

  1.  Осовська Г.В. Основи менеджменту: Підручник. Видання 3-є, перероблене і доповнене / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: «Кондор», 2006. – 664 с.
  2.  Сучасні технології управління на підприємстві : колект. монографія / І. П. Малик, В. А. Гросул, Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, Л.О. Аніщенко; ред.: К. Ф. Ковальчук; Нац. металург. акад. України. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 288 c.
  3.  Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2007. – 304 с.
  4. Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Л. Г. Шморгун. – К. : Знання, 2010. – 452 c.
  5.  Яцура В. В. Менеджмент. Навчальний посібник / В. В. Яцура, О. П. Жук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2008. – 444 с.

Матеріали

Мультимедійний пристрій, фліпчарт, роздаткові матеріали, підключення до мережі Інтернет.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус