Менеджмент та управлінський облік (рівень В – Управлінський облік)

Тип: Нормативний

Кафедра: облікових технологій та оподаткування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
86Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Вагнер І. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832доцент Вагнер І. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Менеджмент та управлінський облік (рівень В – Управлінський облік)» призначена для формування системи знань з організації та методики управлінського обліку, його удосконалення з урахуванням прогресивного зарубіжного досвіду як основи прийняття ефективних управлінських рішень.

Метою вивчення дисципліни є: оволодінні методами виявлення, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю внутрішньогосподарської діяльності підприємства; вивчення принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в управлінні діяльністю підприємства; придбання умінь використовувати відповідні методи і прийоми в процесі обліку витрат і калькуляції з метою ухвалення ефективних управлінських рішень.

Цілями вивчення курсу є дослідження основ теорії прийняття управлінських рішень; визначення напрямів облікового забезпечення процесу прийняття управлінських рішень; використання системи знань про принципи управлінського обліку для систематизації даних про виробничі витрати, оцінку собівартості готової продукції і визначення прибутку; вирішення, на прикладі конкретних ситуацій, проблеми оцінки ефективності виробництва і збуту нових виробів, робіт, послуг, виміру обсягу і асортименту продукції, капітальних вкладень, управління витратами

Рекомендована література

Основна література:

 1. Августова О. О., Мухаровська В. В. Принципи управлінського обліку // Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення: Матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 21 жовтня 2021 р. Т. 2. – Київ: Національний авіаційний університет, 2021. -С.142-144.
 2. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник. – [2-ге вид.] – К.: ЦУЛ, 2009. – 440с.
 3. Артюх О. В Методологічні основи обліку запасів: міжнародний та національний вимір. Бізнеснавігатор. Вип. 5 (66) 2021. С. 66-71. URL: http://businessnavigator.ks.ua/journals/2021/66_2021/11.pdf
 1. Вініченко М. М. Визначення цільової функції бюджетування // Фінанси України. – 2005. – № 6. – с.119-125.
 2. Височан О. Формування моделі активного контролю та її реалізація на ділянці обліку грошових коштів та їх еквівалентів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №2. – С. 50-56.
 3. .Голов С.Ф. Управлінський облік: підручник. К. ЦНЛ.2020. 534с
 4. Данилко, В. К. Управління витратами : Реком. МОНмолодьспорт України як навч. посібник для студ. ВНЗ / В. К. Данилко, О. М. Кушніренко, К. С. Марченко. – К. : Каравела, 2012. – 216 с.
 5. Гуцаленко Л. Управлінський облік: навчальний посібник. К.ЦНЛ. 2020. 370с.
 6. Задорожний З. В. Управлінський облік / Задорожний З. В., Давидович І. Є., Омецінська І. Я. / Тернопіль: ХАЙ-ТЕК ПРЕС, 2010. – 280 с.
 7. Іванков В.М. Генезис управлінського облік та перспективи його подальшого розвитку. Незалежний аудитор. 2017. № 20(II). С. 41–50.
 8. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-ХІУ, зі змінами та доповненнями.
 9. Нападовська Л.В. Базові принципи управлінського обліку. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 1(139). С. 173–181.
 10. Національне положення (стандарт) бух обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. №318. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text
 11. Управлінський облік : навч . посібник / О.О. Гончаренко, Т.В.Давидюк, А.О.Саюн, Н.В.Рогова . – К.:УБС НБУ, 2014. – 415 с.
 12. Карпенко О.В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – К.: ЦУЛ, 2007. – 244 с.
 13. Костюченко В.М., Малиновська А.М., Мамонова А.В. Генезис управлінського обліку в умовах перманентних змін. Економіка і суспільство. 2018. № 18. С. 933–942.
 14. Краєва Я. В. Методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції / Я. В. Краєва // Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». – 2017. – № 5. – С. 168-171.
 15. Лень В. С. Управлінський облік: підручник. 2-е вид., випр. Київ: Каравела, 2017. 260 с.
 16. Лепетан І.М. Глобальні принципи управлінського оліку та їх застосування на підприємстві Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2020, № 3 URL:http://repository.vsau.org/getfile.php/26575.pdf
 17. Міценко Н. Г. Собівартість як економічна категорія та її місце серед витрат підприємства / Н. Г. Міценко, С. В. Мизгала // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – № 19(4). – С. 129-132. 28.
 18. Метіль Т.К., Максимчук І.А. Організація управлінського обліку в інформаційному просторі підприємства. Інвестиції: практика та досвід. №16/2021. С.46-50. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7561&i=6
 19. Партин Г.О. Управлінський облік: підручник. Львів. Видавництво Львівської політехніки. 2017. 340с.
 20. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 1 – 25, затверджені наказами Міністерства фінансів України.
 21. Управлінський облік : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. О. Партин, А. Г. Загородній, Т. І. Свідрик та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 278 с.
 22. Управлінський облік: навч. посіб. / О.М. Брадул, В.А. Шепелюк, Л.Я. Шевченко, П.Д. Камінський, та ін; ДНУЕТ. Кривой Ріг. 2017. 113 с. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua /1407/1/Shevchenko_manual pdf (дата звернення 16.04.2021 р).
 23. Фаріон І. Д. Управлінський облік : навч. посібн. з практ. задачами та тест. завданнями [для студ. вищ. навч. закл.] / І. Д. Фаріон, Т. М. Пи-саренко ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 387 с.
 24. Фоміна О.В. Управлінський облік у торгівлі : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 468 с.
 25. Шмигель О.Є. Управлінський облік та критерії його ефективності на підприємстві. Інноваційна економіка. 2020. № 3–4(83). С. 182–187.

Матеріали

Мультимедійний проектор

Силабус: Управлінський облік

Завантажити силабус