Методологія наукових досліджень (122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, спеціалізація “Консолідована інформація”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Приймак В. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни: Розглянуто історію становлення та розвитку науки, її роль у розвитку природи та суспільства. Описано організацію та методологію науково-дослідної діяльності, як працювати з літературними джерелами, виконувати пошук, відбір, оброблення та аналіз інформації, зокрема з використання інформаційно-комунікаційних техноло­гій, формулювати цілі і завдання дослідження, узагальнювати наукову інформацію, робити певні висновки і рекомендації. Викладено методику підготовки і оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт, інформаційно-аналітичних документів, статей та інших наукових публікацій. Коротко охарактеризовано теорію і практику конкретних соціально-економічних досліджень.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • закономірності розвитку науки;
 • методологію проведення наукових досліджень, їх основні методи та характеристику;
 • види та особливості викладу результатів наукових досліджень, методику підготовки і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт, інформаційно-аналітичних документів, статей та інших наукових публікацій, особливості побудова та властивості УДК;
 • як проводити аналіз діяльності об’єкта управління, зокрема, з використання інформаційно-комунікаційних техноло­гій;
 • організацію роботи наукового колективу;
 • етичні норми з дотри­манням міжнародних стандартів і законів України у сфері інфор­маційно-аналітичної діяльності та моральних кодексів користувачів комп’ютерів;
 • вміти:
 • збирати, систематизувати й аналізувати інформацію, проводити узагальнення теоретико-експериментальних даних;
 • оцінювати ефективність управлінських рішень щодо впровадження аналітичних систем у контур управління організаційною системою;
 • оформляти результати наукових досліджень, формулювати висновки та пропозиції;
 • розробляти математичні моделі розвитку організаційної системи та процесів її діяльності.

 

Силабус:

Завантажити силабус