Методологія наукових досліджень у підприємництві та торгівлі (076 “Підприємництво та торгівля”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Урба С. І.ЕКпМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКпМ-21спрофесор Урба С. І.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності» є формування у студентів комплексу фундаментальних і практичних знань про методологічні та методичні основи наукових досліджень, організацію науково-дослідної роботи, підготовку до самостійного вирішення завдань в процесі наукової діяльності, а також оформлення та оприлюднення її результатів.
Завданнями вивчення дисципліни є:
– вивчення основних теоретичних основ методології наукових досліджень;
– оволодіння теоретичними і практичними методами наукового дослідження;
– опанування методологією і процесом виконання наукових досліджень та обґрунтування оцінки їх ефективності;
– розробка етапів та форм процесу наукового дослідження;
– з’ясування особливостей організації науково-дослідної роботи магістрів та аспірантів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
– набуття практичних навичок проведення самостійної науково-дослідної роботи студентами;
– оформлення результатів наукових досліджень за виконаною тематикою;
– володіння навичками самостійного, творчого використання цифрових технологій для підготовки та презентації результатів наукового дослідження;
– здатність оцінювати результати наукової діяльності та впроваджувати їх у практику.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде:

знати:

 • предметне поле методології наукових досліджень;
 • методологічний статус основних наукових категорій та понять:
 • методику проведення наукового дослідження та його основні етапи;
 • особливості процесу підготовки наукового дослідження та критерії обрання його проблематики;
 • методи наукового дослідження, особливості їх використання у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності;
 • бренд викладача-науковця та основні його складові;
 • вимоги до підготовки, написання і захисту кваліфікаційної роботи як форми науково-дослідної роботи магістра;
 • специфіку процесу підготовки і написання монографій, статей, тез наукових доповідей, наукових звітів;
 • ключові вимоги до написання кваліфікаційної та дисертаційної роботи у вищій школі, насамперед у площині дотримання принципів доброчесності.

вміти:

 • розмежовувати предметні поля методології наукового дослідження і логіки науки;
 • розкривати роль науки в цілому і наукових досліджень, зокрема, у процесі вирішення проблем підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
 • застосовувати на практиці понятійно-категоріальний апарат методології у процесі наукового дослідження і оформлення його результатів;
 • організовувати науково-дослідну роботу для написання кваліфікаційної роботи магістра;
 • на їх основі проведених досліджень здійснювати публікацію наукових досліджень у формі монографій, статей, тез наукових доповідей, наукових звітів;
 • володіти цифровими технологіями та програмними продуктами для оформлення наукових робіт та презентації результатів наукового дослідження;
 • реалізувати апробацію результатів наукової роботи у процесі виступів на семінарах, круглих столах і конференціях;
 • оцінювати результати наукової діяльності за наукометричними показниками.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб. К.: «Центр учбової літератури», 2014. 142 с.
 2. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. К.: АБУ, 2002.480 с.
 3. Важинський С.Е., Щербак Т.І. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.
 4. Демківський А.В., Безус П.І. Основи методології наукових досліджень: навч. посібн. К.: Акад. муніцип. упр., 2012. 276 с.
 5. Каламбет С.В., Іванов С.І., Півняк Ю.В. Методолія наукових досліджень: Навч. посіб. Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2015. 191 с.
 6. Методологія наукових досліджень у галузі: практикум: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / уклад.: Н.І. Бурау, В.С. Антонюк, Д.О. Півторак. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 58 с.
 7. Медвідь В.Ю., Данько Ю.І., Коблянська І.І. Методологія та організація наукових досліджень (у структурно-логічних схемах і таблицях): навч. посіб. Суми: СНАУ, 2020. 220 с.
 8. Шишкіна Є.К., Носирєв О.О. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. Х.: Вид-во «Діса плюс», 2014. 200 с.
 9. Юринець В.Є. Методологія наукових досліджень: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 178 с.

Допоміжна література:

 1. Барна Н. В. Іміджелогія: навч. посіб. Київ: ун-т «Україна», 2015. 216 с.
 2. Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження: навч. посібн. К.: Міленіум, 2005. 186 с.
 3. Краус Н.М. Методологія та організація наукових досліджень: навчально-методичний посібник. – Полтава: Оріяна, 2012. 183 с.
 4. Методологія наукових досліджень: підручник / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань. Харків: Право, 2019. 368 с.
 5. Методологія наукових досліджень: навчальний посібник / А.П. Ладанюк, Л.О. Власенко, В.Д. Кишенько; Міністерство освіти і науки України, Національний університет харчових технологій.  Київ: Ліра-К, 2020. 352 с
 6. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К.: Центр учбової літератури, 2010. 352 с.
 7. Осадчий В. В., Сердюк І. М. Персональний сайт як засіб формування цифрового іміджу науково-педагогічного працівника. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Т. 69, № 1. С. 78-91. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2019_69_1_9.
 8. Самсонов В.В., Сільвестров А.М., Тачиніна О.М. Методологія наукових досліджень та приклади її використання: Навч. посібник. К.:НУХТ, 2022. 385с.
 9. Чмиленко Ф.О., Жук Л.П. Посібник до вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». Д.: РВВ ДНУ, 2014. 48 с.
 10. Fetscherin M., Heinrich D. Consumer brand relationships research: A bibliometric citation meta-analysis. Journal of Business Research. 2015. Vol. 68. № 2. P. 380-390.

Інформаційні ресурси

 1. Академічна мобільність. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/osvita-za-kordonom/akademichnamobilnis
 2. Законодавство України. URL: https://rada.gov.ua/.
 3. Наука в університетах. URL: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/nauka-v-universitetah.
 4. Предмет методології науки. URL: https://stud.com.ua/29019/filosofiya/predmet_metodologiyi_nauki.
 5. Фінансування наукових досліджень в Україні та світі. URL: http://edclub.com.ua/analityka/finansuvannya-naukovyh-doslidzhenv-ukrayini-ta-sviti.
 6. Science Direct. URL:https://www.sciencedirect.com/.
 7. Scopus for authors. URL: https://www.scopus.com/home.uri?zone=header&origin=
 8. Web of Science. URL: https://www.webofknowledge.com.

Матеріали

Робоча програма_МНД_22

Методичні рекомендації для практичних занять_МНД

Методичні рекомендації для самостійної роботи_МНД

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус