Мікроекономіка (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної економії та міжнародної економіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Шегинський І. М.ЕКМ-11с, ЕКМ-12с, ЕКМ-13с, , , ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЕКМ-11сдоцент Шегинський І. М.
ЕКМ-12сдоцент Шегинський І. М.

Опис курсу

Ринкова трансформація економіки України вимагає глибокої модернізації підготовки фахівців з економіки та управління. Одним з інструментів цієї модернізації є вивчення «Мікроекономіки» – науки, що почала формуватися в останній третині ХІХ ст. Ця галузь економічного знання вивчає ефективність функціонування окремих механізмів економічної системи та складників національної економіки. Особливу увагу мікроекономіка приділяє вивченню поведінки окремих економічних одиниць, які використовують обмежені ресурси задля отримання найбільшої вигоди.

У курсі «Мікроекономіка» студенти вивчають суть основних інструментів мікроеко­номічного аналізу – попиту, пропозиції, ринкової ціни, зміст концепцій еластичності попиту і пропозиції, приклади застосування мікроекономічного інструментарію для аналізу державного регулювання економіки. Важливе місце займає вивчення теорій поведінки споживача – теорії граничної корисності та теорії індиферентності. Окремі теми присвячено аналізу теорії виробництва і граничного продукту.

Окрім цього, студенти вивчають базові моделі аналізу ринкових структур – досконалу конкуренцію і чисту монополію. Відтак за допомогою цих моделей досліджують реальні ринкові структури – монополістичну конкуренцію і олігополію. Наприкінці вивчають ціноутворення на ринках факторів виробництва та побічні наслідки економічної діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

– засвоїти поняттєво-категоріальний апарат та інстру­ментарій мікроекономіки;

– розуміти механізми ціноутворення на ринках товарів і послуг;

– вміти аналізувати взаємозв’язки між продуктовими і ресурсними ринками;

– розуміти і пояснювати можливі наслідки державного втручання в економіку.

Рекомендована література

МІКРОЕКОНОМІКА. Методичні поради та плани практичних занять для студ. економ. ф-ту.

Матеріали

Програма навчального курсу Мікроекономіка 2023 (Менеджмент)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус