«Міжнародні стандарти обліку» (спец.071 «Облік і оподаткування»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Гелей Л. О.ЕКо-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
88ЕКо-43сдоцент Гелей Л. О.

Опис курсу

Метою дисципліни є набуття студентами необхідних теоретичних знань, умінь та навичок для розв’язання складних практичних завдань і проблем у сфері обліку з використанням концептуальних основ Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності та їх Тлумачень.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бенько І.Д. Особливості застосування міжнародних стандартів фінансової звітності у телекомунікаційних компаніях. Облік, аналіз і аудит в контексті Європейської інтеграції України: монографія /за заг.ред. М.С.Пашкевич; М-во освіти і науки України; Нац.гірн.ун-т. Дніпропетровськ: НГУ, 2015. 361с.
 2. Benko І.D. Peculiarities of applying IFRS in domestic practice: present day realities. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation : monograph / Under the guidance of Doctor of Economics, Professor Mykhailo Luchko. Ternopil : TNEU, 2017. 232 p.
 3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Х.: Фактор, 2013. 1072 c.
 4. Голов С. Ф., Костюченко В. М., Кузіна Р.В. Інтегроване звітування: концепція, методологія та організація : монографія. Киів: ФПБАУ, 2018 р. 252 с.
 5. Дубовая В. В. Міжнародні стандарти фінансової звітності : навч. посіб. Полтава: ПолтНТУ, 2017. 312 с.
 6. Задорожний З. В., Панасюк В. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець Л. Я. Облік і звітність за міжнародними стандартами : навч. посіб. (навч.-метод. комплекс) – 2-ге вид., випр. і доповн. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. 303 с.
 7. Лучко М.Р., Бенько І.Д. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: навч. посіб. Тернопіль: Економічна думка, 2016. 360 с.
 8. Лучко М.Р. , Бенько І.Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. Тернопіль: Економічна думка, 2016. 370 с. 3
 9. Лучко М.Р.,Бенько І.Д. Яцишин С.Р., Мельник Н.Г.Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Тернопіль: Економічна думка, 2018. 390 с.
 10. Концептуальна основа фінансової звітності / Затв. і вид. Радою МСБО від 01.03. 2018 р. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/2019_RB_ ConceptualFramework_ukr_AH%20(2).pdf/.
 11.  Кузнецова С. О., Чернікова І. Б. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : навч. посібн. Харків: Видавництво «Лідер», 2016. 318 с.
 12. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення (тлумачення КТМФЗ, тлумачення ПКТ), виданий Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, зі змінами. URL : https://mof.gov.ua/uk/307-international_financial_reporting_standards_archive.
 13. МСФЗ. Короткий курс для практиків / С. Я. Зубілевич, О. І. Мазіна, С. А. Рогозний, О. В. Карпачова, О. О. Дядюн : посібник. Харків : ТОВ «Фактор-Друк», 2020. 364 с.
 14. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Наказ Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/z0336-13.
 15. Панасюк В. М., Мельничук І. В., Мужевич Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. Тернопіль : Економічна думка, 2020. 366 с.
 16. Практикум (case study) з дисципліни «Міжнародні стандарти обліку та звітності»: Норвегія Vs. Україна : навчальний посібник / В. М. Панасюк, Т. Г. Бурденюк, І. В. Мельничук. Тернопіль : ЗУНУ, 2021. 200 с.
 17. International Financial Reporting Standards. URL : https://www.ifrs.org. 12. Who uses IFRS Standards? The IFRS Foundation’s. URL : https://www.ifrs.org/use-around-theworld/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction.

Матеріали

Пакет програмних продуктів Microsoft Office, програмні продукти 1С та М.Е.Doc.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус