Міжнародний маркетинг, (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Зіньцьо Ю. В.ЕКНМ-61с, ЕКНМ-61з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКНМ-61сдоцент Зіньцьо Ю. В.
ЕКНМ-61здоцент Зіньцьо Ю. В.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний маркетинг» є опанування студентами теоретичних основ і практичних методів міжнародного маркетингу для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародний маркетинг є:

 • розуміння суті, місця та функцій міжнародного маркетингу в системі міжнародних економічних відносин;
 • визначення сутності й форм міжнародного маркетингу;
 • дослідження економічного, соціально-культурного, політико-правового середовища міжнародної маркетингової діяльності;
 • засвоєння методичних засад проведення міжнародних маркетингових досліджень, сегментації світового ринку і вибору цільових ринків;
 • обґрунтування моделей виходу підприємств на зарубіжні ринки, формування ефективного міжнародного маркетингового комплексу.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати :

 • понятійно-категоріальний апарат та інструментарій міжнародного маркетингу;
 • специфіку управління міжнародним маркетингом;
 • методику сегментації ринку та позиціювання товару, або торгової марки на міжнародному ринку;
 • сутність стратегічних і тактичних рішень підприємства у сфері міжнародного маркетингу;
 • основні характеристики ринків в міжнародному маркетингу;
 • сучасне середовище міжнародного маркетингу: правове, політичне, економічне, соціокультурне середовище та інформаційно-технологічне середовище;
 • переваги та перешкоди виходу на міжнародні ринки;
 • особливості міжнародної маркетингової інформації;
 • особливості проведення міжнародних маркетингових досліджень;
 • міжнародна конкуренція і конкурентоспроможність;
 • оцінювати конкурентоспроможність товару на міжнародному ринку.

вміти :

 • обґрунтовувати рішення про вихід підприємства на зовнішній ринок;
 • знати особливості організації і проведення маркетингових досліджень на зовнішніх ринках;
 • використовувати інструменти маркетингового дослідження;
 • враховувати аспекти міжнародного бізнес-середовища при здійсненні маркетингової діяльності;
 • розуміти специфіку різних способів проникнення на зовнішні ринки, знати їхні переваги і недоліки;
 • розробляти заходи щодо підвищення конкурентоспроможності товару і компанії на закордонних ринках.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Шталь Т.В., Астахова І.Е., Козуб В.О. Міжнародний маркетинг: навч. посібник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 275 с.
 2. Зіньцьо Ю.В. Міжнародний маркетинг: Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 075 – «Маркетинг». Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. с. 32
 3. Князєва Т.В., Колбушкін Ю.П., Петровська С.В. Міжнародний маркетинг: навч. посібник. К. : НАУ, 2019. 164 с
 4. Міжнародний маркетинг : підручник / за заг. ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 448 с
 5. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», освітня програма «Промисловий маркетинг» / Співаковська Т,В.., Царьова Т.О.; Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 71 с.
 6. Барановська М. Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях. Навч. посібник рекомендовано МОН України. 2019. 302 с.

Додаткова література:

 1. Гончаров С. М., Дупляк В.Д. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. Київ : Вища школа, 2013. 342 с
 2. Шталь Т.В., Козуб В.О., Артеменко В.С. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : навч. посіб.; за ред. Т. В. Шталь. Харків: Вид. “Форт”, 2015. 364 с
 3. Чумаченко Т.М. Міжнародний маркетинг: Навч.-метод. посібник. Вид. 3-е,перероб. і доп. Дніпропетровськ: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2012.  210с.
 4. Гоголь Г.П. Міжнародний маркетинг: навч. посібник. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. 148с.
 5. Козак Ю.Г. Міжнародний маркетинг: навч. посібник: / За ред. Ю. Козака, С. Смичка, І. Літовченко. Київ: «Центр учбової літератури», 2014. 294с.
 6. Люльчак З. С., Ліпенцев А.А., Галущак Ю.І. Національний бренд та брендинг у контексті міжнародних подій. Логістика: [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. Львів: Вид. Львівської політехніки, 2012. С. 127–136.
 7. Olena Stashchuk, Andrii Boiar, Tetiana Shmatkovska, Mykola Dziamulych, Olena Skoruk, Sofiia Tesliuk, Yuliya Zintso. Analysis of fiscal efficiency of taxation in the system of filling budget funds in Ukraine AD ALTA Journal of interdisciplinary research 2021 1(11) p.47-51. Web of science URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/20402
 8. Міжнародний маркетинг: навч. посібник: За ред. Ю.Г.Козака, С.Смичка, І.Л.Литовченко. – Київ «Центр учбової літератури». 2014. 294 с.
 9. Міжнародний маркетинг : підручник / О.Л. Каніщенко. — Київ : ВПЦ “Київ. ун-т”, 2016. — 480 с.
 10. Міжнародний маркетинг і фінанси для малого і середнього бізнесу: методологія і практика / Л.Л. Кістецький; І.І. Пузанов; Т.В. Липова. – Прага: Coretex CZ SE, 2018. — 450 с.
 11. Міжнародний маркетинг: навч. посіб. / І. С. Пурська, М. П. Мальська, Ю. С. Занько. — Київ : Знання, 2012. — 285 с.
 12. Міжнародний маркетинг: навч. посіб. / П. О. Черномаз. — К. : Академвидав, 2010. — 272 с.

Інформаційні ресурси:

 1. Міжнародна маркетингова група. URL: http:// marketingua.com/
 2. Український журнал про маркетингові комунікації і медіа «MarketingMediaReview» (MMR). URL: http://www.mmr.net.ua
 3. Журнал «Маркетинг и реклама» URL: http://www.mr.com.ua
 4. Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua
 5. «Маркетинг в Україні». Науковий журнал. URL: http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/
 6. «Маркетинг: теорія і практика». Науковий журнал. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/index.html
 7. Українська Асоціація Маркетингу. URL: http://uam.in.ua/
 8. Американська асоціація маркетингу. URL: https://www.ama.org

Матеріали

Робоча_програма_Міжнародний_маркетинг_2022

Методичні_рекомендації_Міжнародний_маркетинг

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус