Моделювання інноваційних процесів в економіці

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Антонів В. Б.ЕККМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ЕККМ-51сдоцент Антонів В. Б.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Інноваційний розвиток підприємства” є ознайомлення студентів з основами інноваційного розвитку підприємства та спрямування їх на оволодіння знаннями і вміннями щодо створення нововведень, їх захисту, комерціалізації, оцінювання та управління.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Інноваційний розвиток підприємства” є забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості через вивчення основ правових та економічних аспектів інтелектуальної власності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • поняття інновацій та інноваційної діяльності в умовах ринкової економіки;
 • державну та міжнародну систему інтелектуальної власності;
 • характеристику складових ринку інновацій;
 • економічну структуру інноваційного потенціалу підприємства;
 • значення і особливості управління інноваційним ризиком;
 • механізми стимулювання інноваційних процесів;
 • систему інноваційної інфраструктури і її значення.

вміти:

 • визначати інновації та класифікувати їх за відповідними ознаками;
 • вибирати конкретні важелі управління інноваційними процесами на рівні господарюючого суб’єкта;
 • аналізувати економічну структуру інноваційного потенціалу підприємства;
 • оцінювати вартість інновацій та ступінь впливу інноваційних ризиків на господарську діяльність підприємства;
 • формувати інноваційні проекти і стратегії розвитку підприємства.

Рекомендована література

 1. Вовк В. М., Антонів В.Б., Камінська Н.І. Моделювання інноваційного розвитку потенціалу економіко-виробничих систем : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 388 с.
 2. Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації : теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія. Київ : КНЕУ, 2003. 394 с.
 3. Вовк В.М., Прийма С.С., Комар М.І. Моделювання фінансування інновацій у підприємництві / Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем : монография / Под.ред В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. — Харків : ВД «Інжек», 2013. 664 с. (С. 410-424).
 4. Гриньов А.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління. Харків : ВД «Інжек», 2003. 308 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус_МІПЕ_22-23

Завантажити силабус