Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Цікало Є. І.ЕКОМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116

Опис курсу

Навчальна дисципліна

 «МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ І АУДИТІ»

                                             Анотація дисципліни

Семестр: 3 (денне), 2 (заочне)

Викладач:   доц. Цікало Є. І.

Кафедра: обліку і аудиту

Короткий опис дисципліни:

Дисципліна “Аудит в облікових системах”  є завершальною вибірковою дисципліною другого (магістерського) рівня вищої освіти з спеціальності № 071 “Облік і оподаткування” (за спеціалізацією “Облік і аудит”)  для освітньої програми  “Облік і аудит”, яка викладається в 3 семестрі денного навчання і в 2 семестрі заочного навчання в обсязі  3,5 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Форма  звітності: залік.

Дисципліни “Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті” спрямована на отримання студентами знань як методологічного, так і прикладного характерів щодо моделювання прийняття рішень з використанням аналітичних і аудиторських інструментів (моделей, методів, методик) на основі інтеграції знань теорії прийняття рішень, економічного аналізу, аудиту. Предмет вивчення  навчальної дисципліни: методи обґрунтування рішень, що застосовуються у процесах ухвалення рішень, з допомогою модельних засобів подання, в аналітичній і аудиторській діяльності. Основні конструктиви дисципліни: методи ухвалення рішень та  формалізовані засоби моделювання і реалізації процедур підготовки рішень в процесах аналізу і аудиту, як в у ході їх виконання, так і після завершення; моделі і процедури формування рецептів рішень в аналітичному чи аудиторському висновках.

Перелік тем:

Тема 1. Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень (аналітичний контекст аудиторського обґрунтування і верифікації).

Тема 2. Методологічні основи та системно-аналітичний базис  підготовки проектів управлінських рішень.

Тема 3. Моделі і методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень.

Тема 4. Моделі і методи розв’язання  проблем беззбитковості діяльності та аналізу вигід і витрат.

Тема 5. Методи і моделі аналізу інвестиційних рішень.

Тема 6. Методи аналітичного обгрунутування рішень з управління активами і пасивами підприємства.

Тема 7. Методи прийняття стратегічних  управлінських рішень в моделюванні розвитку підприємства.

Матеріали

Силабус з ММПРАА