Цікало Євген Іванович

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: yevhen.tsikalo@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Наукові інтереси

Автоматизація облік і аудиту, обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішень, інтегровані системи управління.

Курси

Публікації

Цікало Є.І. Уніфіковані управлінські елементи в інтегрованій системі управління підприємством. Наукового вісника Ужгородського університету. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. 2022. Випуск 2(60). С. 119–123.
Цікало Є. І. Інформаційно-економічні інтеграційні ознаки системи управління суб’єкта господарювання. Ефективна економіка. 2022. № 4.
Цікало Є. Інтеграційна основа інформаційного забезпечення рішень в стандартизованій системі менеджменту. Вісник НУВГП. Економічні науки. Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки». Рівне. 2022. Випуск 1(97). С.77-89.
Цікало Є. Теоретико-концептуальні основи реалізації інтеграційного базису системи управління суб’єкта господарювання. Вісник економіки: збірник наукових праць. ЗУНУ. 2022. Вип. 2. С. 8–19.
Цікало Є.І. Самоорганізаційний чинник в системній інтеграції управлінської діяльності підприємств // Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень: матеріали IV Міжнародної наукової конференції, м. Суми, 7 жовтня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С.19-20.
Є.І. Цікало. Вплив інтеграційного процесу на формування інформації про сталий розвиток підприємства // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 28-29 жовтня 2022 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. С. 84-85.
Цікало Є. Інтеграційні рішення в розробці корпоративної звітності // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2021. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2021. Випуск 61. С. 174–183.
Цікало Є. Інтеграційний чинник в стандартизації системи управління і звітності суб’єкта господарювання. Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць. Львівський національний університет імені Івана Франка.2021. Випуск 46 С. 98-106.
Цікало, Є. І. Поєднання інтеграції і самоорганізації управління діяльністю суб’єкта господарювання : теоретичні основи та концептуальний підхід. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць / За ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса : Одеський національний економічний університет. 2019. № 2-3 (70-71). С. 179–187
Цікало Є. І. Інтеграційний процес в рефлексивному управління діяльністю суб’єктів господарювання // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Хмельницький: ХНУ, 2019. №6 (276). С. 216-220.
Цікало Є. І. Теоретико-концептуальні основи якісного оцінювання стану суб’єкта господарювання // Проблеми економіки. 2019. №1(39). C. 155-163.
Цікало Є. І. Підхід до ідентифікації стану суб’єкта господарювання // Бізнес Інформ. 2019. №1. C. 27–33.
Цікало Є. Позиціювання функції обліку в процесах інтеграції і самоорганізації/ Є. Цікало // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва” у Міжнародній науково-практичній конференції, 18-19 квітня 2016 року – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – С. 178-180 (0,2 друк. арк.).
Цікало Є.І. Обліковий фактор в прийнятті і реалізації інтегрованих рішень / Є. І. Цікало // Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю і аналізу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 20-річчя кафедри обліку і аудиту ІФНТУНГ, Івано-Франківськ.: Вид-во ІФНТУНГ, 2015. – С. 120-121(0,13 друк. арк.).
Цікало Є. І. Формалізація взаємодії елементів системи управління через процеси прийняття і реалізації рішень / Є. І. Цікало // Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2014. – Вип. 31. – Ч.2. – С. 383–390. – ISSN 2078-5860 (0,78 друк. арк.).
Цікало Є. Властивості інтегрованих систем управління: кібернетичний аспект формування і реалізації / Є. Цікало // Науковий вісник Львівського національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. №23.10. – С. 349–355 (0,62 друк. арк.).
Цікало Є. Облікова система підприємства: категорія і системоутворюючі ознаки// Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. №46. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.220-228.
Цікало Є. Моделювання розрахунків податку, альтернативного до податку на додану вартість // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. №45. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 12 с.
Цікало Є.І. Реалізація функцій управління бізнес-процесами в обліковій системі // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збірник. – Спец. вип. 21. “Фінансово-економічні перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 395-399.
Цікало Є.І.Оперативне управління за центрами відповідальності // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. №5. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.215-222.
Цікало Є., Проць А. Особливості реалізації стадій створення інформаційної системи обліку в умовах використання базових проектних рішень.// Вісник НУ “Львівська політехніка”. “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – №576. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2007. – С.463-467.
Цікало Є. Координація рішень в центрах відповідальності // Тези доповідей ХІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції “Проблеми економічної кібернетики”, 3-5 жовтня 2007 року. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С.203-205.
Цікало Є. І. Ризики в аудиті інтегрованих інформаційних систем управління / Є. І. Цікало // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Майбутнє-аудит» (27 листопада 2013 р.) : тези доповідей / ДВНЗ «КНУ». – Кривий Ріг : Видавець Р. Козлов, 2013.- С. 113-114. (0,16 друк. арк.).
Цікало Є. І. Підхід до формалізації господарської операції, обумовленої управлінським рішенням / Є. І. Цікало // Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління : тези виступів ХІІ Міжнародної наукової конференції (24–25 жовтня 2013 р.) . – Житомир : ЖДТУ, 2013. – С. 53–54 (0,16 друк. арк.).
Мних Є.В., Цікало Є.І., Бунь Р.М. Організація автоматизованих робочих місць облікового персоналу: Навчальний посібник.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.- 167с. (З грифом Міністерства освіти і науки України; 9,6 др.арк., особисто автору належать 6,3 др.арк.).
Організація економічного аналізу господарської діяльності в умовах його автоматизації: Навч. посібник / Є.В. Мних, Р.Л. Хом’як, Є.І. Цікало. – К.: УМК ВО, 1991. – 40 с. (1.5 др.арк.).
Цікало Є.І. Автоматизація бухгалтерського обліку і контролю на основі використання автоматизованих робочих місць: Навч. посібник. – К.: Міносвіти, 1992. – 56 с. (2.2 др.арк.).

Біографія

ЦІКАЛО Євген Іванович закінчив Шклівську середню школу Яворівського району Львівської області.
Далі було навчання на економічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.
Працював завідувачем лабораторією обчислювальних машин економічного факультету, навчався в аспірантурі.
Захист кандидатської дисертації – на тему “Автоматизація бухгалтерського контролю на промисловому підприємстві (на прикладі контролю руху матеріальних цінностей)”.
Асистент кафедри бухгалтерського обліку, фінансів і аналізу господарської діяльності Львівського державного університету імені Івана Франка, згодом – доцент кафедри бухгалтерського обліку, фінансів і аналізу господарської діяльності, доцент кафедри обліку і аудиту (з 1993 року) Львівського національного університету імені Івана Франка. Захистив дисертацію на тему “Розвиток системної інтеграції в управлінні підприємствами” з присвоєнням наукового ступеня доктора економічних наук.
Досвід викладання дисциплін: “Облік і аудит”, “Фінансовий і управлінський облік”, “Теорія економічного аналізу”, “Бухгалтерський облік”, “Облікові системи бухгалтера”, “Аудит в облікових системах”, “Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті”.
Перелік курсів:
1. Бухгалтерський облік
2. Бухгалтерський облік в прикладних програмних продуктах
3. Аудит в облікових системах
4. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті

Розклад