Мотивація і сучасні технології управління персоналом (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Михасюк І. Р.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКпМ-11сЛукашенко Т. В.

Опис курсу

Вивчення курсу націлене на надання знань сучасних теорій і практик управління персоналом у підприємницькій сфері, оволодіння технологіями стратегічного і поточного планування персоналу, формування його чисельності, навчання та розвитку, оцінювання персоналу та формування сприятливого соціально-психологічного клімату, засвоєння сутності та існуючих теорій мотивації, придбання базових навичок щодо побудови системи матеріального та нематеріального стимулювання, використання мотиваційного аспекту при організації праці, розробці стратегій винагородження персоналу.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
Знати:
– теоретичні основи управління персоналом, базові положення сутності, основних класичних і сучасних теорій мотивації;
– функції та відповідальність служб управління персоналом в підприємницьких структурах;
– методологію розробки стратегій управління персоналом, його винагородження, кадрового планування;
– сучасні технології формування персоналу підприємства;
– інструментарій управління навчанням і розвитком персоналу;
– технології управлінського впливу на соціально-психологічний клімат в колективі;
– методи оцінювання персоналу та визначення його ефективності;
– побудову і структуру стимулювання персоналу, методи мотивації.
– базові поняття і визначення мотивації персоналу;
– структуру і механізм мотивації;
– методи мотивації.
Вміти:
– будувати кадрову політику підприємства, визначати основні заходи з її формування та реалізації;
– розрахувати кількісну та якісну потребу в персоналі;
– застосовувати механізми укомплектування підприємства персоналом;
– планувати та організовувати підвищення кваліфікації працівників;
– управляти кар’єрним зростанням;
– управляти конфліктними ситуаціями;
– проводити оцінювання персоналу та визначати ефективність управління персоналом;
– розробляти стратегії мотивації персоналу та його винагородження;
– використовувати мотиваційні теорії, виходячи із потреб політики мотивації;
– розробляти заходи з матеріального та нематеріального стимулювання працівників;
– обґрунтовувати пропозиції щодо винагородження персоналу та організації праці.

Рекомендована література

1. Конституція України: Документ № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (зі змінами) / https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
2. Кодекс законів про працю України: Закон №322-VΙI від 10.12.1971 (зі змінами та доповненнями) / https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
3. Про зайнятість населення: Закон України №5067-VI від 5.07. 2012 5 липня 2012 (зі змінами та доповненнями) / https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text
4. Про колективні договори та угоди: Закон України № 3356- XΙΙ від 01.07.1993 (зі змінами та доповненнями) / https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text
5. Про оплату праці: Закон України № 108/95-ВР від 24.03.1995 (зі змінами та доповненнями)/ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95- %D0%B2%D1%80#Text
6. Про охорону праці: Закон України № 2694- XΙΙ від 14.10.1992 (зі змінами та доповненнями) / https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text
7. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом: навч.посіб. //Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 512с. / http://pidruchniki.ws/15840720/menedzhment/upravlinnya_personalom_-_balabanova_l_v
8. Гавриш О.А. Технології управління персоналом.: монографія/ О.А.Гавриш, Л.Є.Довгань, І.М.Крейдич, Н.В.Семенченко. – Київ : НТУУ « КПІ імені Ігоря Сікорського» – 2017. https://stud.com.ua/81568/ekonomika/tehnologiya_upravlinnya_personalom
9. Гайдученко С.О. Тексти лекцій з навчальної дисципліни Мотивація персоналу. – Харків – ХНУМГ – 2013//[Електронний ресурс]: : http://eprints.kname.edu.ua/35354/
10. Дяків О.П., Островерхов В.М. Управління персоналом: навчально-методичний посібник/О.П.Дяків, В.М. Островерхов. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. -288с. / http://dspace.wunu.edu.ua/
11. Колот А.М. Мотивація персоналу : підручник / А.М. Колот, С.О. Цимбалюк. — К. : КНЕУ, 2011. – 397с./ https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/11643
12. Колот А. М. Мотиваційний менеджмент : підручник / А. М. Колот, С. О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2014. — 479с. /[Електронний ресурс]: Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/11650
13. Селютін В. М. Управління персоналом: практикум: навч. посібник / В. М. Селютін, Л. М. Яцун. –Х. : ХДУХТ, 2018/ http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1829_32362479.pdf
14. Управління персоналом: підручник /[В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков та ін.] – К.: КНЕУ, Краматорськ: НКМЗ, 2013.- 666с./ https://www.twirpx.com/file/2496704/
15. Управління персоналом : підручник / О. М. Шубалий, Н. Т. Рудь, А. І. Гордійчук, І. В. Шубала, М. І. Дзямулич, О. В. Потьомкіна, О. В. Середа; за заг. ред. О. М. Шубалого. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. – 404 с./ http://lib.lntu.edu.ua/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму