Мотивація і сучасні технології управління персоналом (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124професор Михасюк І. Р.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКпМ-11сЛукашенко Т. В.

Опис курсу

Курс знайомить з теоріями та сучасними практиками управління персоналом і його мотивації у підприємницьких організаціях. Передбачає освоєння технологій стратегічного і поточного планування персоналу, його формування, навчання та розвитку, створення сприятливого соціально-психологічного клімату, оцінювання персоналу, вивчення теоретичних аспектів мотивації, побудови систем мотивування та стимулювання, управління мотивацією, опанування методами розрахунку ефективності управління та мотивації персоналу.

В результаті вивчення дисципліни здобувачі повинні
знати:
– теоретичні основи управління персоналом та його мотивації;
– функції та відповідальність служб управління персоналом в підприємницьких структурах;
– методологію розробки стратегій управління персоналом, його винагородження, кадрового планування;
– сучасні технології формування персоналу підприємства;
– інструментарій управління навчанням, розвитком та кар’єрою працівників;
– технології управлінського впливу на соціально-психологічний клімат в колективі;
– методи оцінювання персоналу з прив’язкою до управлінських завдань;
– побудову і структуру стимулювання персоналу, методи мотивації.
– базові поняття і визначення мотивації персоналу;
– структуру і механізм мотивації та технології стимулювання працівників;
– завдання, функції та побудову управління мотивацією;
– способи оцінювання ефективності управління персоналом та його мотивації.
вміти:
– будувати кадрову політику підприємства, визначати основні заходи з її формування та реалізації;
– розрахувати кількісну та якісну потребу в персоналі;
– застосовувати сучасні механізми укомплектування підприємства персоналом;
– планувати та організовувати навчання працівників;
– управляти кар’єрним зростанням працівників з застосуванням сучасних технологій підготовки кадрового резерву;
– поєднувати стилі управлінського впливу залежно від соціально-психологічних особливостей працюючих;
– управляти конфліктними ситуаціями;
– проводити оцінювання персоналу та обґрунтовувати заходи з підвищення його ефективності;
– використовувати мотиваційні теорії, виходячи із потреб політики мотивації;
– розробляти стратегії мотивації персоналу та його винагородження;
– розробляти заходи з матеріального та нематеріального стимулювання працівників;
– обґрунтовувати пропозиції щодо побудови систем стимулювання персоналу;
– оцінювати ефективність управління персоналом та його мотивації.

Рекомендована література

1. Конституція України: Документ № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (зі змінами) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
2. Кодекс законів про працю України: Закон №322-VΙI від 10.12.1971 (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
3. Про зайнятість населення: Закон України №5067-VI від 5.07. 2012 5 липня 2012 (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text
4. Про колективні договори та угоди: Закон України № 3356- XΙΙ від 01.07.1993 (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text
5. Про оплату праці: Закон України № 108/95-ВР від 24.03.1995 (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95- %D0%B2%D1%80#Text
6. Про охорону праці: Закон України № 2694- XΙΙ від 14.10.1992 (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text
7. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом: навч.посіб. К.: ВД „Професіонал”, 2006. 512с.
8. Балановська Т. І., Михайліченко М. В., Троян А. В. Сучасні технології управління персоналом: навч. посіб. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 466с.
9. Гавриш О.А., Довгань Л.Є., Крейдич І.М., Семенченко Н.В. Технології управління персоналом: монографія.- Київ : НТУУ « КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. 528с.
10. Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., Мохонько Г.А. Технології управління людськими ресурсами. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 512 с.
11. Дяків О.П., Островерхов В.М. Управління персоналом: навч.-метод. пос. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 288с.
12. Колот А.М., Цимбалюк С.О. Мотивація персоналу : підручник К. : КНЕУ, 2011. 397с.
13. Колот А. М., Цимбалюк С.О. Мотиваційний менеджмент : підручник К. : КНЕУ, 2014. 479с.
14. Михасюк І.Р., Лукашенко Т.В. Мотивація і сучасні технології управління персоналом. Методичні вказівки до проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання /Укл.: д.е.н., проф. Михасюк І.Р., ст. викл. Лукашенко Т.В. – ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 27с.
15. Михасюк І.Р., Лукашенко Т.В. Мотивація і сучасні технології управління персоналом. Методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /Укл.: д.е.н., проф. Михасюк І.Р., ст. викл. Лукашенко Т.В. ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 60 с.
16. Управління персоналом: підручник /В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков та ін. К.: КНЕУ, Краматорськ: НКМЗ, 2013. 666 с.
17. Управління персоналом : підручник / О. М. Шубалий, Н. Т. Рудь, А. І. Гордійчук, І. В. Шубала, М. І. Дзямулич, О. В. Потьомкіна, О. В. Середа; за заг. ред. О. М. Шубалого. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. 404 с.

Матеріали

Metodichni vkazivki praktich

Metodichni vkazivki samostini_22

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус