Науковий семінар (051А)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки україни

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1професор Гринів Л. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132

Опис курсу

«Науковий семінар» – курс, в якому вивчаються методи та методологія наукових досліджень, а також способи організації наукової діяльності. Вивчення цієї дисципліни сприятиме тому, що аспірант краще оволодіє теоретико-методолгічними засадами економічних досліджень та зможе системно здійснювати наукові пошуки та критично оцінювати економічні явища та процеси.

Мета даної дисципліни полягає в ознайомленні слухачів з основними аспектами вирішення складних сучасних методологічних проблем наукових досліджень в економіці.
Знання з дисципліни «Науковий семінар» необхідні аспірантам для написання дисертаційних робіт, а також системного проведення наукових досліджень, включаючи міждисциплінарні дослідження.
Основна задача курсу полягає у підготовці фахівців економічного профілю до проведення самостійних наукових досліджень.

Для досягнення поставленої мети визначено наступні цілі:
1. здійснити дослідження еволюційних змін в методології економічної науки, виходячи з вимог формування якісно нової моделі економіки в XXI. – моделі сталого розвитку;
2. проаналізувати новітні теоретичні концепції розвитку економіки;
3. виявити та дослідити критерії ефективності моделей економіки;
4. опрацювати першоджерела наукових праць вчених-новаторів, що обґрунтували нові напрями розвитку економіки.
5. виявити передумови та необхідність здійснення міждисциплінарних досліджень в сучасних наукових пошуках економічної науки;
6. здійснити порівняльний аналіз концепції сталого розвитку світу з концепцією капіталізму стейкхолдерів;
7. засвоїти методологічні підходи до здійснення системного дизайну в наукових дослідженнях.

Рекомендована література

 1. Алексієвець Л. М. Методологія і методика наукових досліджень: навчальний посібник для студентів історичних факультетів / Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець; Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 129 с.
 2. Бобилєв В. П. Методологія та організація наукових досліджень: [навчальний посібник] / В. П. Бобилєв, І. І. Іванов, Ю. С. Пройдак; Міністерство освіти і науки України, Національна металургійна академія України. Дніпропетровськ: Системні технології, 2008. –  264 с.
 3. Гетманцева Н. Д. Методологія наукових досліджень: навчальний посібник для магістерських програм „Менеджмент корпорацій (АТ) та „Менеджмент малого бізнесу” / Н.Д. Гетманцева; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Київ: КНЕУ, 2009. – 512 с.
 4. Гринів Л. С. Регіональні цільові програми. Л, ЛНУ. 2010.  – 156 с.
 5. Гринів Л. С. Стійкість економічних систем: ноосферний підхід. //Вісник ЛНУ. 2007.
 6. Гринів Л.С. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку – Львів: «Ліга-прес», 2016
 7. Гринів Л.С., Кічурчак М.В. Національна економіка України: Навч. посібн. –Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2020
 8. Джурик Н. Р. Методологія і організація наукових досліджень: кредитно-модульна система організації навчального процесу: навчальний посібник / Н.Р. Джурик, І.М. Мельник; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. Лвів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2010.
 9. Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень: навчальний посібник / В.І. Корбутяк; Міністерство освіти і науки, Національний університет водного господарства та природокористування. Рівне: НУВГП, 2010.
 10. Кустовська О. В. Методологія системного підходу до наукових досліджень: Курс лекцій / Кустовська О.В. Герпопіиі, І иономічіні думка, 2005. – 124 с.
 11. Любич О. Й. Експериментальне забезпечення наукових досліджень: навчальний посібник / О.Й. Любич, А.Ф. Будник ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет.[Суми]: Видавництво СумДУ, 2009. – 185 с.
 12. Матвієнків С. М. Методологія наукових досліджень :навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.040301 „Політологія” / Світлана Миколаївна Матвієнків; Міністерство освіти і науки України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Інститут історії і політології, Кафедра політології. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університу імені В. Стефаника, 2010. – 84 с.
 13. Grodzinska-Jurczak, M., Cent, J. (2011). Expansion of Nature Conversation Areas: Problems with Natura 2000 Implementation in Poland? Environmental Management, Vol. 47, 11-27
 14. Hryniv, L. (2007), “New Approachesto Accounting of Natural Capital and Ecosystem Services,” in Proceedings of 3rd International Conference “Environmental Accounting – Sustainbable Development Indicators” 23-25 May, 2007, Prague, Czech Republic, J.E. Purkine University in Usti nad Labem, pp. 70-76. Retrieved from http://www.ea-sdi.ujep.cz/images/files/2007/EA-SDI2007_Proceedings(www).pdf

Силабус:

Завантажити силабус