Облік і аудит у банку

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Лобозинська С. М.ЕКФ-41с, ЕКФ-42с, ЕКФ-43с, Екф-44с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7120

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКФ-41спрофесор Лобозинська С. М.
ЕКФ-42спрофесор Лобозинська С. М.
ЕКФ-43спрофесор Лобозинська С. М.
Екф-44спрофесор Лобозинська С. М.

Опис курсу

Дисципліна “Облік і аудит у банку” є нормативною дисципліною фахового спрямування, як складова поглиблення знань зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування для освітньо-практичного рівня підготовки бакалавра, яка викладається в 7-му семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою вивчення дисципліни “Облік і аудит у банку” є формування теоретичних знань і практичних навичок щодо здійснення облікових та аудиторських процедур у вітчизняних банках.
Після завершення цього курсу студент буде :
знати й розуміти:
– основні елементи методології банківського обліку,
– порядок реєстрації, накопичення, передавання та зберігання інформації про діяльність банку,
– основні принципи та аналітичні процедури банківського аудиту.
уміти:
– вірно відображати за допомогою подвійного запису кредитні, депозитні, касові, розрахункові, валютні операції,
– заповнювати аналітичні та синтетичні реєстри банківського обліку;
– виявляти недоліки системи внутрішнього контролю при проведенні аудиторської перевірки,
– виправляти помилки та упущення в обліковій системі, надавати кваліфіковані рекомендації щодо вдосконалення бухгалтерських процедур.

Рекомендована література

Основна література:
1. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: навч. посіб./ Київ : Знання, 2007. – 630 с.
2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.07.1999 р. №996 (зі змінами та доповненнями)URL : http:// zakon1.rada.gov.ua/go/996-14.
3. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19
4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12. 2000 року № 2121-III URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
5. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-auditu
6. Постанова Правління Національного банку України від 11.09.2017 № 89 “Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку” URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0089500-17
7. Постанова Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75 “Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України” URL: https://zakon.rada.4gov.ua/laws/show/v0075500-18
8. Фінансовий облік у банках: навч. посіб. / А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз; /за ред. А. М. Герасимовича ; ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – Київ : КНЕУ, 2010. – 549 с.
9. Коренєва О. Г. Облік у банках : підручник / О. Г. Коренєва, Н. Г. Маслак, Н. Г. Слав’янська. – Суми : Університетська книга, 2015. – 668
10. Литвин Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ): Підручник. — К.: «Хай&Тек Прес», 2015.
11. Литвин Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) [Текст] : підручник/ Н. Б. Литвин. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 676 с.
12. Парасій-Вергуненко І. М. Управлінський облік і аналіз у банках: навч. посіб. / І. М. Парасій-Вергуненко, В. Б. Кириленко, Т. В. Ларікова ; ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – Київ : КНЕУ, 2012. – 644 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус