Облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Бандура З. Л.ЕКОМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКОМ-51сДубіль О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКОМ-51сдоцент Бандура З. Л.

Опис курсу

Дисципліна «Облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності» є дисципліною циклу професійної підготовки студентів зазначеної спеціальності.
Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань з обліку зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій.
Предметом дисципліни є фінансово-господарські операції в зовнішньоекономічних відносинах.
Завданнями дисципліни є вивчення методів і технології обліку найпоширеніших фінансових та господарських операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів господарювання України з іноземними контрагентами; набуття вмінь документального забезпечення та відображення зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку.
Вирішення наведених завдань дозволить студентові: самостійно здійснювати бухгалтерський облік господарських операцій; формувати показники для заповнення форм бухгалтерської звітності; контролювати процес формування її показників, аналізувати інформацію бухгалтерських звітів та готувати пропозиції щодо покращення господарської діяльності підприємств та організацій, приймати рішення у складних економічних умовах; адекватно діяти в умовах зміни методик обліку.
Після вивчення навчальної дисципліни «Облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності» студент повинен знати:
– об’єкти, цілі і задачі бухгалтерського обліку операцій зовнішньоекономічної діяльності;
– умови підготовки та укладання зовнішньоторговельних контрактів;
– особливості обліку валютних, експортних та імпортних операцій у зовнішньоекономічній діяльності;
– поняття комісійних та консигнаційних операцій;
– визначення зовнішньоекономічного бартеру й основні вимоги при його здійсненні;
– методику визначення інформаційних потреб користувачів;
– вимоги до документування господарських операцій та документообігу зовнішньоекономічної діяльності;
– звітність матеріально-відповідальних осіб;
– застосування Плану рахунків та П(С)БО стосовно конкретних господарських ситуацій зовнішньоекономічної діяльності;
– склад та порядок застосування облікових регістрів бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності;
– технологію узагальнення інформації;

Вміти:
– критично аналізувати теоретичні аспекти бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності, використовувати набуті знання у вивчені наступних фахових дисциплін та підготовці до практичної роботи за обраною професією.
– визначати суб’єкти та об’єкти зовнішньоекономічної діяльності;
– розраховувати курсові різниці;
– відображати в обліку купівлю та продаж безготівкової іноземної валюти, надання та отримання кредитів в іноземній валюті;
– здійснювати синтетичний та аналітичний облік імпортних та експортних операцій;
– відображати в обліку комісійні і консигнаційні операції та операції з давальницькою сировиною;
– документально оформляти зовнішньоекономічні операції;
– здійснювати бухгалтерський контроль облікових даних;
– готувати дані для заповнення форм звітності;
– формувати вихідні дані для внутрішніх і зовнішніх користувачів інформації щодо бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

1. Бутинець Ф.Ф. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 Облік і аудит/ [за ред. Проф. Ф.Ф.Бутинця] / Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей ; [3-тє вид., доп. і перероб.]. – Житомир: ПП Рута, 2006.- 388 с.
2. Войнаренко М.П., Пономарьова Н.А., Замазій О.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010.-488с.
3. Грек Г. Зовнішньоекономічні договори: порядок оформлення та реєстрації. Зовнішньоекономічна діяльність: Зб. систематизованого законодавства / Г. Грек. – Бухгалтерія.- 2007.- Вип. 5.- С. 78-79.
4. Кадуріна Л.О. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: теорія, практика, рекомендації: Навчальний посібник / Л.О, Кадуріна, М.С. Стрєльнікова. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 606 с.
5. Кузьмінський Ю.А. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / [за ред. Ю.А. Кузьмінського] / [Ю.А. Кузьмінський, В.Г. Козак, Л.І. Лукяненко та ін.]. – К.: КНЕУ, 2001.- с. 26-41.
6. Лукашова І.О. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів денного і заочного відділень спеціальностей Облік і аудит та Міжнародна економіка / І.О. Лукашова, О.М. Головащенко.- Львів: Магнолія. – 2006, 2009 р. – 288 с.
7. Лебедевич С.І.,Шутка С.Є., Воляник Г.М.,Колінько Н.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Навчальний посібник]/ Лебедевич С.І., Шутка С.Є., Воляник Г.М., Колінько Н.І.- Львів:Новий світ-2000,2012-378с.
8. Небильцова В.М. Облік зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник / В.М. Небильцова, О.В. Небильцова, О.В. Овдій.- К.: Хай-Тек Прес, 2007.- с. 35-61.
9. Облік зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник для студентів вищих навч.закл / [М.Ф.Огійчук, В.Г. Шандурська , М.І. Беленкова та ін].- К.: Алерта, 2009.- 332с.

Силабус:

Завантажити силабус