«Облік і звітність в оподаткуванні» (спец. 071 «Облік і оподаткування»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Банера Н. П.ЕКо-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКо-33сдоцент Банера Н. П.

Опис курсу

Дисципліна формує системи теоретичних знань та набуття майбутніми фахівцями практичних навичок щодо організації і ведення обліку в системі оподаткування та складання податкової звітності підприємствами – платниками податків і зборів.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Котенко Л.М. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посіб. /Л.М. Котенко, Г.М. Фадєєва. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – 484 с.
  2. Куцик П.О. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посібник / П.О. Куцик, О.А. Полянська. – Львів: Вид-во Львів. торгов.-екон. ун-ту, 2017. – 508 с.
  3. Малишкін О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика: навч. посібник. / О.І. Малишкін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 376 с.
  4. Матюха М.М. Облік і звітність в оподаткуванні / М.М. Матюха. – К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2018. – 220 с.
  5. Облік і звітність в оподаткуванні: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / М.Т. Теловата, В.П. Пантелеєв, К.В. Безверхий, О.О. Григоревська, С.І. Ковач, О.А. Юрченко. – К.: НАСОА, 2019. – 506 с.
  6. Прохар Н.В. Податковий облік : навч.-метод. посібн. для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму 6.030509 «Облік і аудит» за КМСОНП ПУЕТ / Н.В. Прохар. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 192 с.

Матеріали

Пакет програмних продуктів Microsoft Office, програмні продукти 1С та М.Е.Doc.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус