Банера Надія Петрівна

Посада: доцент кафедри управління та експертизи товарів, в.о. завідувача кафедри кафедри управління та експертизи товарів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: nadiia.banera@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Проблеми оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва

Курси

Вибрані публікації

Є автором понад 40 наукових публікацій, у тому числі наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Посібник:

 1. Облік і аудит: навч. посібник / Н. П. Банера, Л. О. Гелей, С. М. Пилипенко, В. П. Мороз / За заг. ред. проф. О. І. Скаска. Львів: Растр-7, 2017. – 504 с.

Монографії:

 1. Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств : колективна монографія / Атаманчук З.А., Банера Н.П., Гелей Л. О. та інші. Львів: Растр-7, 2016. – 173 с. – С. 125-137.
 2. Гелей Л.О., Банера Н. П. Контроль та операційний аудит управлінської діяльності на підприємствах роздрібної торгівлі // Аудит управлінської діяльності: адміністративного менеджменту, бізнес-адміністрування, корпоративного управління, менеджменту підприємництва (показники оцінки результатів, їх облік та прогнозування) : монографія / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. В. Я. Нусінова. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2016. – 311 с. – С. 19-26.
 3. Банера Н. Zajęćia zintegrowane jako czynnik motywacji zawodowej studentów / Motywacja jako czynnik sukcesów człowieka we współczesnych warunkach pracy. Płock: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, 2017. – S. 197- 207.
 4. Пилипенко С.М., Банера Н.П. Облікове забезпечення діяльності підприємств сфери послуг як складова їх організаційно-економічного механізму / Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг: колективна монографія. Львів: Растр-7, 2019. С. 82-95).
 5. Гелей Л. О., Банера Н. П. Стратегічні пріоритети розвитку організаційно-економічного механізму функціонування підприємств сфери послуг з метою оптимізації їх прибутковості/ Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг: колективна монографія. – Львів : Растр-7, 2019. – С. 132-141.

Статті:

 1. Банера Н. П. Бухгалтерський облік і фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва в контексті реформування податкової системи України // Науково-технічний збірник «Наукові записки» (Українська академія друкарства) : наукове видання. Вип. 2 (39). – Львів : Видавництво УАД, 2012. – С. 67-71.
 2. Банера Н. П. Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва в контексті їх розвитку в Україні // Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. статей – Львів : ЛІЕТ, 2015. – № 10. – С. 19-24.
 3. Банера Н. П. Анализ деятельности и факторов влияния на финансовую стабильность малых предприятий Львовской области // Legea si Viata. – Republica Moldova, 2016. – Nr. 4/2 (292) 2016. – C. 2-5.
 4. Гелей Л.О., Банера Н.П. Система контролю якості процесу аудиту: аспекти вітчизняної та зарубіжної практики // Збірник наукових праць Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету Випуск 21. – Одеса, 2016. – С. 153-156. (Серія: Економіка і менеджмент).
 5. Banera N., Geley L. Modernization of the System of Foreign Audit in Ukraine: Adaptation of Foreign Experienc // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. №29/2018 (Серія: Економіка і менеджмент).
 6. Banera N., Heley L., Pylypenko S. Anti-crisis management as a basis for improving financial activities of the enterprise // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». ‒ Харків: Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – Том 3. ‒ №26. – С. 102‒112.
 7. Гелей Л. О., Банера Н. П., Пилипенко С. М. Роль внутрішнього аудиту в системі ефективного управління підприємством// Інфраструктура ринку. – 2020. № 47. – С. 174-179.
 8. Банера Н.П., Гелей Л.О. Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва: оцінка та шляхи підвищення інформативності показників // Науковий погляд: економіка та управління. Видавничий дім  «Гельветика». Одеса.–2021.– Випуск №1 (71).– C.55-62. (https: //doi.org /10.32836/ 2521-666X / 2021-71-10).
 9. ПилипенкоС.М., БанераН.П., Гелей Л.О. Класифікація бухгалтерського аутсорсингу  та  доцільність його застосування  в Україні. Науковий вісник  НЛТУ  України. Львів.– 2021. – т. 31, No 3. – C. 80-84 (Index Copernicus) (https: / / doi.org/10.36930/ 40310312)

Наукова біографія

У 1995 році закінчила з відзнакою Львівську комерційну академію за спеціальністю «Облік і аудит», присвоєно кваліфікацію спеціаліст–економіст.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Економіко-організаційний моніторинг фінансової діяльності суб’єктів малого підприємництва», у 2019 році – присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і фінансів.

З 1996 року працювала у Львівському економічному бізнес-коледжі, з 2004 року – у Львівському інституті економіки і туризму на посадах викладача, викладача-асистента, старшого викладача, доцента кафедри обліку і фінансів. З вересня 2017 року до серпня 2018 року – декан факультету туризму, готельної та ресторанної справи, з вересня 2018 року до березня 2021 року – декан бухгалтерсько-економічного факультету Львівського інституту економіки і туризму.

З 1 квітня 2021 року – доцент кафедри управління та експертизи товарів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Пройшла стажування та одержала сертифікати в корпораціях: «1С» за напрямком – «1С: Бухгалтерія 8 для України»; «Парус» – «Парус–Підприємство 7.40», модуль «Бухгалтерія»; «M.E.Doc IS», є досвід практичної роботи на підприємствах сфери послуг.

2018 р.  пройшла міжнародне стажування «Фінанси та бухгалтерський облік на малих і середніх підприємствах» в Університеті соціальних наук в Лодзі, факультет прикладних наук в Кракові (Польща).

2020 – 2021 рр.  пройшла навчання за програмою «Вдосконалення викладацької майстерності» у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Проекти

Виконавець кафедральної наукової теми в межах робочого часу «Розвиток споживчого ринку товарів та послуг: теорія і практика» (тривалість виконання теми: з 1.01.2022 р. до 1.01.2025 р.). Науковий керівник: зав.кафедри Павлишин М.Л., к.т.н., доцент.

Нагороди

 • Пам’ятна медаль Львівського інституту економіки і туризму «Т.Г. Шевченко: 200 років з дня народження» (2014 р.) – за сумлінне виконання функціональних обов’язків.
 • Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації (2019 р.) – за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток профільної освіти і науки.

Методичні матеріали

Методичні матеріали

 1. Банера Н. П. Методичні вказівки і ситуаційні завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» . – Львів: ЛІЕТ, 2016. – 28 c.
 2. Банера Н. П. Методичні вказівки і завдання для індивідуальної роботи студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Звітність підприємств». – Львів: ЛІЕТ, 2016. – 10 c.
 3. Банера Н. П. Методичні вказівки і ситуаційні завдання для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Звітність підприємств». – Львів: ЛІЕТ, 2016. – 32 c.
 4. Банера Н. П. Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Львів: ЛІЕТ, 2017. – 34 c.
 5. Банера Н. П. Методичні вказівки і ситуаційні завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» . – Львів: ЛІЕТ, 2017. – 57 c.
 6. Банера Н. П. Тести з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Львів: ЛІЕТ, 2018. – 38 c.
 7. Банера Н. П. Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Львів: ЛІЕТ, 2019. – 23 c.
 8. Банера Н. П., Пилипенко С. М.  Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік і аудит» для студентів заочної форми навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».– Львів: ЛІЕТ, 2020. – 58 c.
 9. Банера Н.П., Гелей Л.О. Методичні матеріали та вимоги до виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів  студентами першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» за  спеціальністю  071 «Облік і оподаткування» ОПП Львів: ЛНУ, 2021. – 64 с.

Розклад