«Облік в зарубіжних країнах» (спец. 071 «Облік і оподаткування»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
718доцент Гелей Л. О.ЕКо-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКо-43сдоцент Гелей Л. О.

Опис курсу

Дисципліна формує систему теоретичних знань та набуття майбутніми фахівцями практичних навичок щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в зарубіжній практиці.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Бутинець Ф.Ф., Гореціка Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах”. – Житомир: ПП „Рута”, 2002 – 544 с.
  2. Бузак Н. І. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. І. Бузак, О. В. Фоміна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2012. – 319 с.
  3. Воронко Р.М. Облік в зарубіжних країнах. Навчальний посібник. Львів. “Магнолія 2006”, 2009. – 744с.
  4. Губачова О.М. Облік в зарубіжних країнах. – К.: НМЦ „Укоопосвіта”, 2008. – 226 с.
  5. Дергачова В. В. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / В. В. Дергачова, Н. Є. Скоробогатова, Л. М. Шик ; Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. – К. : НТУУ “КПІ”, 2011. – 257 с.
  6. Єфіменко В. Лук’яненко Л. І. Облік у зарубіжних країнах: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. / За ред. В. І. Єфіменка. – К/.КНЕУ, 2005. – 211 с.
  7. Кочерга С.В., Пилипенко К.А. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах  Навчальний посібник. –  К.: Центр навчальної літератури,2005. –216с.
  8. Лучко М.Р., Бенько І.Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник. Київ. – Знання 2006. –311с.
  9. Литвин Н.Б. Облік в зарубіжних країнах: Навчальний посібник. – К.: Атака, 2007. – 208с.
  10. Малеревський Ю. Д., Фартушняк О. В., Пасічник І. Ю. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах: Підручник. –К., 2005. – 368 с.

Матеріали

Пакет програмних продуктів Microsoft Office, програмні продукти 1С та М.Е.Doc.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус