Операційний менеджмент (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Червона О. Ю.ЕКп-42с, ЕКп-41с, ЕКп-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКп-41с
ЕКп-42с
ЕКп-42с

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни “Операційний менеджмент” є здобуття комплексу знань щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів планування, створення та управління основною діяльністю підприємства та опанування вміннями розробки операційної стратегії.

Завданнями вивчення дисципліни є формування у  студентів: знань щодо принципів, методів раціональної організації, планування і контролю за  функціонуванням  операційних  систем різних видів; навиків розробки операційної стратегії підприємства; знань про методи  планування в системі операційного менеджменту; вмінь щодо особливостей управління проектами; навиків планування персоналу підприємства та трудового процесу; прийомів та методів управління фінансовими ресурсами підприємства; знань щодо особливостей управління матеріально-технічним постачанням та збутом продукції в сучасних умовах;  уміння обґрунтовувати рішення по створенню операційної системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування; навиків  управління  якістю  та  продуктивністю  операційної  діяльності організації.

Рекомендована література

Основна література
1. Воронкова В.Г. Операційний менеджмент. Навчальний посібник/ В.Г.Воронкова, А.Г.Беліченко, В.О.Желябін. Львів : Магнолія 2006. 2009. 438 с.
2. Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навчальний посібник. / І.Б. Гевко. К. Кондор., 2007. 228с.
3. Гриненко В. В. Конспект лекцій з дисципліни «Операційний менежмент» / В. В. Гриненко. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГім. О. М. Бекетова, 2017.130с.
4. Кушнірук В.С. Операційний менеджмент: опорний конспект лекцій / В.С. Кушнірук. Миколаїв: МНАУ, 2017.124с.
5. Лепейко Т.І., Шматько Н.М. Операційний менеджмент: Навчальний посібник. Х.: УІПА, 2011. 247с.
6. Михайловська О.В. Операційний менеджмент: Навчальний посібник: / О.В. Михайловська. К.: Кондор., 2008. 550с.
7. ОмельяненкоТ. В. Операційний менеджмент: презентаційний курс [Електронний ресурс] : навч. посіб. /Т. В. Омельяненко, А. В. Осокіна. К. : КНЕУ, 2016. 197 с.
8. Операційний менеджмент: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс]: навчальний посібник / уклад.: Т.А. Коцко. Електронні текстові дані .Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 120 с.
9. Операційний менеджмент: Навчальний посібник/ І.А. Маркіна,О.М.Помаз, Ю.В. Помаз; За ред. І.А. Маркіної. Полтава : ПДАА, 2018. 224 с.
10. Операційний менеджмент: практикум / О.М.Овдіюк, М.М.Тимошенко, А.М.Пивовар, П.В.Пивовар. Житомир: ЖНАЕУ, 2015. 156 с
11. Ратушняк О.Г. Операційний менеджмент: електронний навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ,2016. 243 с.
12. Трут О.О. Операційний менеджмент. Підручник. Київ : Академвидав., 348 с.
13. Школа І.М., Михайловська О.В. Операційний менеджмент. Практикум / І.М.. Школа О.В. Михайловська. Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. 374 с.
Додаткова література
14. Василенко В. О., Ткаченко Т. І. Виробничий (операційний) менедж¬мент: Навч. посіб. / За ред. В. О. Василенка. К.: ПУЛ, 2003. 532 с.
15. Микитенко Н.В. Операційний менеджмент. Практикум: навч. посіб. / Н.В. Микитенко. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 197 с.
16. Омельяненко Т.В. Операційний менеджмент: навч. посіб. / Т.В. Омельяненко. К.: КНЕУ, 2009. 478 с.
17. Сумець О. М. Операційний менеджмент: теоретичні аспекти і практичні завдання: підручник / Сумець О. М. – [3-тє вид, перероб. та доповн.]. К. : ВД «Професіонал», 2006. 480 с.
18. Операційний менеджмент: практикум / О.М. Овдіюк, М.М. Тимошенко, А.М. Пивовар, П.В. Пивовар. Житомир: ЖНАЕУ, 2015. 156 с.
19. Операційний менеджмент : навчальний посібник / [В. Г. Воронкова, А. Г. Беліченко, В. О. Желябін та ін.]. Львів : «Магнолія 2006», 2009. 438 с.
20. Операційний менеджмент у виробництві і сфері послуг: навч. посіб. Для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Волков [та ін.] ; Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2012. 243 с.
21. Павленко О.О. Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Операційний менеджмент» / О.О. Павленко, Д.О. Смоленніков. Суми: СумДУ, 2008. 42 с.
22. Сумець О.М. Операційний менеджмент: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Сумець. Х. : Міська друкарня, 2013. 347 с.

Силабус:

Завантажити силабус