Організація і методика податкового контролю (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент Кріль Я. Я.ЕКОМ-61с
112професор Раделицький Ю. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКОМ-61сдоцент Кріль Я. Я.

Опис курсу

Вивчення навчальної дисципліни передбачає отримати навики організації контролю господарської діяльності з метою забезпечення його ефективного функціонування, здійснювати контроль за дотриманням нормативних актів системи оподаткування, здійснювати контроль за повнотою нарахування та стягнення податків і зборів на підприємстві
Метою викладання дисципліни «Організація і методика податкового контролю» є вивчення студентами наступних питань: сутність податків, їх роль в економіці, класифікація податків і специфіка кожного з них, адімінструвакння податків в Україні, наслідки ухилення від сплати податків та порушення основних нормативів і процедур їх нарахування з огляду на базу, об’єкт та види податків.
Предмет вивчення у дисципліні: організація відносин між державними податковими органами та платниками податків з приводу контролю за додержанням встановленого механізму обчислення і сплати податків.

Результати навчання:

Студент повинен знати: систему нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку та оподаткування: Законів, національних положень (стандартів), основ міжнародних стандартів, інструктивних та нормативних матеріалів; методи і прийоми бухгалтерського обліку та специфіку їх використання під час формування податкової звітності; методи і прийоми контролю та специфіку їх використання під час проведення відповідних контрольних процедур порядок розробки та здійснення заходів щодо запобігання або скорочення виявлених порушень в майбутньому
Студент повинен вміти: визначати інформаційні потреби користувачів контрольної інформації Обирати найбільш ефективні методи та прийоми ведення контролю. Уміти підготувати огляди, аналітичні звіти, провести статистичні обстеження, опитування, анкетування і обробити отримані результати. Приймати участь у розробці проектних рішень в області контролю , підготовці пропозицій і заходів щодо запобігання або скорочення порушень в майбутньому

Рекомендована література

1. Господарський кодекс вiд 16.01.2003 № 436-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
2. Кримінальний кодекс від 05.04.2001 № 2341-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84р. № 8073 – Х URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
4. Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 року №322 – VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi/laws/main.cgi?nreg=322-08.
5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI URL:: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
6. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
7. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від №996-XIV від 16.07.99р., із змінами і доповненнями. URL:: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
8. Закон України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. №2464-VI/// URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
9. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 28 грудня 2014 р № 77-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
10. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
11. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2 березня 2000 року N 1533-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14
12. Інструкція про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995 р. № 7 / Верховна Рада України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0061-95
13. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування до органів Державної фіскальної служби України: Наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015р. № 435 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0460-15
14. Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних: Постанова КМУ № 1246 від 22.09.2014р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1246-2010-%D0%BF
15. Наказом Міністерства фінансів від 28.01.2016р. № 21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість»
16. Податкова деклараціія з податку на прибуток: Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290/ Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318/ Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00
19. Порядок заповнення податкової накладної: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307/ Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16/paran10#n10
20. Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено Наказом Міністерства фінансів 13.01.2015р. N 4 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15
21. Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку: Наказ Міністерства фінансів від 17.08.2015р. №715 / Верховна Рада України. URL: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/64218.html