Організація власного бізнесу (076 “Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828Лукашенко Т. В.ЕКп-41с, ЕКп-42с, ЕКп-44с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКп-41сЛукашенко Т. В.
ЕКп-42сЛукашенко Т. В.
ЕКп-44сЛукашенко Т. В.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни –  формування системи знань та навичок   організації та управління власним бізнесом, що сприяє підготовці майбутніх фахівців до діяльності в даній сфері в статусі ефективних власників.

Після закінчення курсу студенти отримають знання та навички з розвитку лідерських якостей, пошуку  бізнес-ідеї, вибору організаційно-правової форми підприємницької діяльності, обгрунтування управлінських рішень з входження та розвитку власного бізнесу, реєстрації субєктів підприємництва – фізичних та юридичних осіб, організації бухгалтерського обліку, оподаткування, керівництва діяльністю підприємства власного бізнесу з врахуванням його специфіки.

 

Рекомендована література

Базова література:

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon.rada.gov.ua
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon.rada.gov.ua
 3. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon.rada.gov.ua
 4. Закон України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (зі змінами та доповненнями. URL: http://zakon.rada.gov.ua
 5. Бізнес-планування підприємницької діяльності : навч. посіб. / З. С. Варналій, Т. Г. та ін. Чернівці: Технодрук, 2019. 264 с.
 6. Гаєвська Л.М. Підприємницька діяльність : підручник Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. 500 с.
 7. Доброва Н.В., Осипова М.М. Основи бізнесу: навч. посіб. Одеса: Бондаренко М. О., 2018. 305 с.
 8. Економіка і бізнес: підручник / за ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника, д.е.н., проф. О. І. Карінцевої. Суми: Університетська книга, 2021. 316 с.
 9. Організація власного бізнесу: навч. посіб.: за ред. к.е.н., доц. Є.В. Ткача. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю.Федьковича. 2023. 264 с.
 10. Основи підприємництва: підручник / [ Біляк Т.О., Бірюченко С.Ю., Бужимська К.О., та ін.]; під заг. ред. Н.В. Валінкевич. Житомир : ЖДТУ, 2019.  493 с.
 11. Основи підприємницької діяльності : підручник / за редакцією д.е.н., проф. В.М. Марченко. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вид-во «Політехніка», 2022. 515 с.
 12. Підприємництво. Ч. 1. Теоретичні основи організації підприємницької діяльності : підручник / С. В. Панченко, В. Л. Дикань, О. В. Шраменко та ін. Харків : УкрДУЗТ, 2018. 241с.
 13. Підприємництво. Ч. 2. Реалізація підприємницької діяльності у сучасних ринкових умовах: підручник / С. В. Панченко, В. Л. Дикань, О. В. Шраменко та ін. Харків : УкрДУЗТ, 2018. 228 с.
 14. Створення власного бізнесу: навч. посіб. / А. М. Колот, Г. О. Швиданенко, та ін. К. : КНЕУ, 2017. 311с.

Силабус:

Завантажити силабус