Організація і методика аудиту (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Бандура З. Л.ЕКОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКОМ-51сдоцент Бандура З. Л.

Опис курсу

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок організації і методики проведення аудиту, організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів.
Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
вивчення теоретичних основ функціонування аудиту як незалежного фінансового контролю в Україні; нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську діяльність;
набуття практичних навичок з організації, планування та виконання аудиторських процедур.
Об’єктом навчальної дисципліни є процес організація і методика аудиту фінансової звітності підприємства.
Предметом навчальної дисципліни є методи і процедури аудиторських перевірок фінансової звітності підприємств.
Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. Вивчення дисципліни ґрунтується на знанні економіки підприємства, бухгалтерського обліку, фінансового обліку, аналізу господарської діяльності, аудиту, фінансів, а також навичках, набутих під час тренінгу за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» спеціальності « Облік і аудит»..
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
– сутність аудиту в ринкових умовах, його значення, завдання і тенденції розвитку аудиторської діяльності;
– правові та організаційні основи аудиту в Україні;
– організаційні та методичні аспекти аудиту фінансової звітності та надання супутніх послуг;
– міжнародний досвід організації та методики аудиту;
– методику здійснення зовнішнього і внутрішнього аудиту фінансової звітності підприємств;
– специфіку аудиторської перевірки окремих елементів фінансової звітності.
уміти:
– організовувати аудиторську фірму, складати її установчі документи, реєструвати її для здобуття права надання аудиторських послуг;
– планувати роботу аудиторської фірми, розробляти загальну стратегію та план аудиту, програму аудиту, посадові інструкції працівників аудиторської фірми;
– організовувати нормативно-правове, інформаційне, технічне та інше забезпечення праці аудиторів;
– вибирати оптимальні методи здійснення аудиторських процедур і організовувати їх виконання;
– складати робочі та підсумкові документи аудитора;
– аналізувати одержану під час аудиторської перевірки інформацію, готувати звітність аудитора та аудиторської фірми перед замовником та Аудиторською палатою України;
– організовувати співпрацю аудиторів і працівників підприємства-замовника в процесі аудиту;
– об’єктивно оцінювати інформацію, одержану в процесі аналізу аудиторських доказів і фактів, готувати висновки і рекомендації та подавати звіти за результатами проведення аудиту;
– складати звіт незалежного аудитора.
– організовувати систему внутрішнього аудиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

Основна література:

 1. Аудит в Україні. Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту: підручник / за ред. проф. В. В. Немченко, О. Ю. Редько. К.: Центр учбової літератури, 2012. 536 с.
 2. Аудит: методика і організація: навчальний посібник/ Н.І. Гордієнко, О.В. Харламова, Ю.І. Мізік, О.О. Конопліна; Харківський нац.ун-т міськ.госп. ім. О.М. Бекетова. 2-ге вид.перероб. і доп. Харків:ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2017. 319с.
 3. Аудит: підручник (в двох частинах)/за ред. Грушко В.І./ Брадул О.М.,Шепелюк В.А., Ільїна с,Б., Юнацький .О., Хорошенко А.П., Брадул Т.В., 4-те вид. доп. і перероб. К: Видавництво Ліра-К, 2019.324 с.
 4. Аудит: підручник / за ред. О.А. Петрик. К.: КНЕУ, 2015. 498 с.
 5. Баранова А.О., Наумова Т.А., Кашперська А.І. Аудит: навчальний посібник, Харків: ХДУХД, 2017.246с.
 6. Бурлан С.А., Руденко Н.О. Організація і методика аудиту: навчальний посібник. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. 184с.
 7. Войнаренко М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2010. 484 с.
 8. Виноградова М. О., Жидєєва Л.І. Аудит: навч. посіб. К.: «Центр учбової літератури», 2014. 656 с.
 9. Гуцаленко М. В., Коцупатрий М.М., Марчук У.О., Внутрішньогосподарський контроль: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2014. 520 с.
 10. Дмитренко І. М. Аудит (за міжнародними стандартами): навч. посіб.К. : Кондор-Видавництво, 2013. 398 с.
 11. Луцяк В.В.,Польова О.Я.,Ставська Ю.В.,Мостенська Е.Г. Управліннябізнес-процесами в готельно-ресторанній справі:навчальний посібник.Винниця:ВНАУ, 2019.
 12. Никонович М. О., Редько К.О. Аудит: підручник; за ред. Є. В. Мниха. К : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014.748 с.
 13. Орловський Д.Л. Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, вдосконалення. Част. 2. Бізнес процеси : аналіз, управління, удосконалення. Харків: НТУ «ХПІ», 2018. 433с.
 14. Петренко С., Пальцун І.М. Аудит: теорія і практика застосування міжнародних стандартів: навч. посіб.2-ге видання. Львів: «Магнолія 2006», 2013.520 с.
 15. Петрик О. А., Пшенична А.Ж., Артюх-Пасюта О.В. Міжнародні стандарти аудиту: схеми і таблиці: навч. посіб. Полтава: ПУЕТ, 2013. 301 с.
 16. Проскуріна Н. М., Царенко О.В. Міжнародні стандарти аудиту: підручник . Київ, АМУ. 2013.215 с.
 17. Сухарева Л. О., Глущенко Я.І. Внутрішній фінансовий контроль: навч. посіб. для студ. спец. 8.03050901, 70305901 «Облік і аудит» ден. і заоч. форми навч. Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. 181 с.
 18. Сучасний аудит: підручник / Т. О. Каменська, Н. Д. Корінько, Н. М. Проскуріна, О. Ю. Редько, за наук. ред. І. І. Пилипенка; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. К: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2015. 643 с.

Додаткова література

 1. Каменська Т. О. Внутрішній аудит. Сучасний погляд: монографія.К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2010. 499 с.
 2. Пожарицька І. М. Застосування професійного судження щодо вибору типу аудиторської думки у звіті незалежного аудитора. Науково-практичне видання / І. М. Пожарицька; за ред. акад. НАСОА Редько О. Ю., доц. Проскуріної Н. М. Сімферополь.: ПП «Підприємство Фєнікс», 2013. 68 с.
 3. Проскуріна Н. М. Процедурне забезпечення аудиту. Теорія та практика: монографія.К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2011. 739с.
 4. Редько О. Ю. Суттєвість в практиці професійного аудиту: практичний посібник / О. Ю. Редько, О. А. Кулагін, К. О. Редько. К.: 2010. 24 с.
 5. Стельмах В.С.Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд: монографія / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало.Суми: Університетська книга, 2015. 432 с.
 6. Сметанко О. В. Теорія та практика внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України: монографія. К.: КНЕУ, 2013.436 с.
 7. Сметанко О. В. Проблеми і перспективи розвитку внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України: монографія, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». Київ КНЕУ, 2014.461 c.
 8. Сурніна К. С. Аналітичні процедури в аудиті: методологія і практика : монографія Сімферополь : ДІАЙПІ, 2011.392 с.
 9. Шалімова Н. С., Магопець О.А., Писеменна М.С., Бондар Ю.А., Іванков В.М. Концепція незалежності: зовнішній і внутрішній аудит : монографія, ред.: І. К. Дрозд. К. : Сова, 2012. 238 c.
 10. Шульман М. К. Застосування кількісних порогів суттєвості при плануванні аудиту. Науково-практичний посібник / М. К. Шулман; за ред. акад. НАСОА Редько О. Ю., доц. Проскуріної Н. М. З.: Друкарський салон «Сім Сору», 2013. 32 с.

Інтернет-ресурси

 1. http://www.nbuv.gov.ua – сайт національної бібліотеки України ім.Вернадського.
 2. http://www.apu.com.ua/ – сайт Аудиторської палати України.
 3. https://zakon.rada.gov.ua/ – офіційний сайт Верховної Ради України.
 4. https://www.mof.gov.ua – офіційний сайт Міністерства фінансів України.
 5. https://mon.gov.ua/ua – офіційний сайт Міністерства освіти і науки України.
 6. http://www.visnuk.com.ua/ – офіційне видання державної податкової служби України.

Силабус:

Завантажити силабус