Облік і звітність в оподаткуванні (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Кріль Я. Я.ЕКО-41с, ЕКО-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКО-41сдоцент Демків Х. С., доцент Кріль Я. Я.
ЕКО-42сдоцент Демків Х. С., доцент Кріль Я. Я.

Опис курсу

Діюча податкова система постійно удосконалюється, що свідчить про намагання впровадити ефективно діючі відносини між державою і підприємствами, які рядом із формуванням бюджету, забезпечували б стимулювання і розвиток виробництва. Із цією метою у законодавчому порядку визначено багатоваріантну систему оподаткування, яка включає прямі та непрямі податки, податкові платежі, для визначення яких застосовуються специфічні бази та механізми обчислення, вони покриваються із різних джерел: прибутку чи витрат виробництва. Облікове забезпечення звітності про податки і податкові платежі є надзвичайно важливим, якщо до того ж врахувати доволі жорстку систему фінансових санкцій, які застосовують до підприємств, керівників і бухгалтерів при виявленні помилок і викривлень при їх обчисленні. Не дивлячись на те, що податковий облік поєднується із традиційною системою фінансового обліку, його не можна вважати лише складовою останнього, скільки суттєві особливості економічних категорій, які тут використовуються, зумовлюють значні відмінності не тільки первинних документів, аналітичних реєстрів, взаємозв’язку рахунків, але і методики організації цього процесу. Однією з основних умов ефективної діяльності підприємства є своєчасне та вірне здійснення обліку податкових операцій та їх відображення у податковій звітності. Правильний підхід до відображення в податковому обліку операцій платника податків є основою вірного їх відображення в податковій звітності. Тому навчальна дисципліна «Облік і звітність в оподаткуванні» є важливою для підготовки бакалаврів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування”. Навчальну дисципліну “Облік і звітність в оподаткуванні” віднесено до групи нормативних дисциплін циклу професійно підготовки бакалаврів.

Мета дисципліни – надання студентам необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій і практичних навичок щодо розрахунку податкових зобов’язань з різних податків, зборів та обов’язкових платежів. Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
– вивчення основних законодавчих та нормативних актів, які регламентують питання податкового обліку та податкової звітності;
– розгляд взаємозв’язку та суперечностей між бухгалтерським та податковим обліком;
– ознайомлення з основними складовими податкового обліку предмет, завдання, функції;
– вивчення та характеристика загальних вимог, які ставляться до податкової звітності;
– ознайомлення з порядком ведення податкового обліку та звітності на підприємстві;

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ та методичних рекомендацій щодо ведення податкового обліку та звітності з різних податків, зборів та обов’язкових платежів платниками податків.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:
– основні законодавчі та нормативні акти, якими регламентується питання податкового обліку та звітності;
– основні спільні риси та відмінності між бухгалтерським та податковим обліком;
– економічну сутність податкового обліку, його предмет, задачі та функції;
– загальні вимоги, які ставляться до податкової звітності;
– методи податкового обліку;
– організацію обліку податків, зборів та обов’язкових платежів та порядок складання податкової звітності за ними;
– порядок ведення податкового обліку суб’єктами малого підприємництва та складання ними податкової звітності.

Уміти:
– використовувати основні законодавчі та нормативні акти, які регламентують порядок ведення податкового обліку та звітності на підприємстві;
– пояснювати взаємозв’язок та відмінності податкового та бухгалтерського обліку.

Рекомендована література

1. Господарський кодекс вiд 16.01.2003 № 436-IV// http://zakon.rada.gov.ua
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від №996-XIV від 16.07.99р., із змінами і доповненнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
5. Закон України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. №2464-VI/// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
6. Постанова КМУ «Про затвердження порядку подання фінансової звітності» від 28.02. 2000 р. № 419 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua
8. Національне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 http: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua
9. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені Наказом Мінфіну №433 від 26 березня 2013р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua
10. Методичні рекомендації щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім перевірок декларації про майновий стан і доходи та декларації платника єдиного податку – фізичної особи; Наказ Міндоходів від 14.06.2013 № 165 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minrd.gov.ua
11. Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 “Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua
12. Наказ Міністерства фінансів України від 30.12.2013р. № 872 Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua
13. Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку: Наказ ДПА України від 13.01.2015р. № 4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджена наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. №20. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. № 353 // http://zakon.rada.gov.ua
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”: Наказ Міністерства фінансів України N 39 від 25.02.2000 р. в редакції від 24 січня 2011 р. N 25[Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://zakon.rada.gov.ua
19. Варналій З.С. Податкова система: [підручник] / З.С. Варналій, М.В. Романюк. – К.: Знання України, 2019. 567 с.

20. Матюха М. М. Облік  і звітність  в оподаткуванні:  опорний конспект лекцій / М. М. Матюха. — К.: ДП «Вид.  дім «Персонал», 2018. — 220 с. — Бібліогр.: с. 217–219

21. Облік і звітність в оподаткуванні: навчальний посібник для студентів закладів вищої  освіти  спеціальності  071  «Облік  і  оподаткування»  /  М.Т. Теловата, В.П. Пантелеєв, К.В. Безверхий, О.О. Григоревська, С.І. Ковач, О.А. Юрченко – К.: НАСОА. 2019. – 506 с. https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/17482/1/OZO_NP.pdf

22. Облік і звітність в оподаткуванні [Текст] : навч. посіб. / Н. Л. Гресь, К. К. Недоступ ; за заг. ред. д-ра пед. наук, проф. М. Т. Теловатової ; Нац. техн. ун-т “Дніпров. політехніка”. – Дніпро : НТУ “ДП”, 2019. – 151 с

23.Юрченко М.Є., Клименко Т.В. Ефективне податкове адміністрування як передумова розвитку податкової системи. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Л.Г. Ліпич, М.Б. Кулинич. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. № 3 (23). 186 с. С. 153-161.

Матеріали

Методичні рекомендації до практичних робіт з Методичні рекомендації Облік і звітність в оподаткуванні

Силабус:

Завантажити силабус