Основи біржової діяльності (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Магас В. М.ЕКп-31с, ЕКп-32с, ЕКп-33с, ЕКп-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКп-31сдоцент Магас В. М.
ЕКп-32сдоцент Магас В. М.
ЕКп-33сдоцент Магас В. М.
ЕКп-34сдоцент Магас В. М.

Опис курсу

Метою дисципліни є формування системних знань з організації та функціонування біржового ринку як складового елемента інфраструктури ринку.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати сутність біржової діяльності; понятійний  апарат у  сфері  біржової  торгівлі; види біржових контрактів, основні принципи організації та здійснення біржових торгів; особливості торгівлі ф’ючерсами та опціонами; функції і завдання посередників на біржах;   економічний механізм біржової торгівлі.

вміти практично застосовувати набуті знання, зокрема, розуміти і вміти користуватись  біржовою  інформацією; будувати взаємовідносини з  біржами  та брокерськими конторами;   розраховувати результат від здійснення певних видів біржових операцій; обчислювати рахунки при здійсненні ф’ючерсних операцій; використовувати механізм хеджування; здійснювати біржові операції та визначати їх ефективність.

Рекомендована література

Базова:

 1. Закон України “Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків” від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР
 2. Закон України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” від 23 лютого 2006 року № 3480-IV
 3. Закон України “Про товарну біржу” від 10 грудня 1991 року № 1956-XII
 4. Закон України “Про валюту і валютні операції” від 21 червня 2018 року
  № 2473-VIII
 5. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах. Затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 13 травня 2021 року № 276 13.05.2021  № 276, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 травня 2021 р. за № 692/36314.
 6. Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 р. № 632.
 7. Положення про провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах. Затверджено рішенням НКЦПФР від 10.06.2021  № 380Ю зареєстровано в Міністерстві
  юстиції України 30 липня 2021 р. за № 993/36615
 8. Положення про функціонування фондових бірж // Затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22.11.2012  № 1688, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 р. за № 2082/22394
 9. Порядок видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах. Затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 13 травня 2021 року № 275, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 травня 2021 р.за № 693/36315
 10. Статут Аграрної біржі. Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2005 р. № 1285.
 11. Вимоги до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами. Затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03 листопада 2020 року № 641
 12. Вимоги (правила) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами. Затверджене рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03 листопада 2020 року № 640
 13. Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками. Затверджене Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 01.10.2015 № 1597
 14. Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку. Затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 червня 2020 року № 319
 15. Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови провадження такої діяльності. Затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 27 вересня 2018 року № 670
 16. Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу. Затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 21 червня 2018 року № 425
 17. Берлач А.І., Берлач Н.А., Ілларіонов Ю.В. Організаційно-правові основи біржової діяльності //Навч. посібник. – К.: Фенікс, 2000. – 336 с. – Бібліогр.: с. 332.
 18. Біржова діяльність  :  опорний  конспект  лекцій  [Електронний  ресурс]  / укладачі А. М. Одарченко, К. В. Сподар, О. О. Лісніченко. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 19. Кузьмін О.Є., Шпак Н.О., Григор’єв О.Ю., Дорошкевич К.О., Князь С.В., Ясінська Т.В. Міжнародний фондовий ринок// Навч. посібник-практикум — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 200 с.
 20. Міжнародні фінанси [тескт] навч. посіб. 5-те вид. перероб. та доп./ за ред. Козака Ю. Г.– Київ – Катовіце.: Центр учбової літератури, 2014. – 348 с.// Доступно з: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1369/1/Міжнародні%20фінанси.Pdf
 21. Основи біржової діяльності: навчальний посібник / М.О. Солодкий, Н.П. Резнік, В.О. Яворська: [за ред. М.О. Солодкого]. – К.: ЦП Компринт, 2017. – 450 с.
 22. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність [Текст] : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М.  Сотник,  д.е.н.,  проф.  Л. М.  Таранюка.  –  Суми  :  ВТД  «Університетська книга», 2018. – 572 с.
 23. Сохацька О. М. Біржова справа: підручник / О.М. Сохацька. . – Т. : Карт-бланш, 2008. – 632 с.
 24. Торгівля та біржова діяльність в Україні: проблеми і стратегії розвитку : колект. моногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2018. – 404 с.
 25. Шварц. Ф. Биржевая деятельность Запада (Фьючерсные и фондовые биржи, система работы и алгоритмы анализа) / Ф. Шварц. ; пер. с англ. – М. : Ай Кью, 1992. – 172 с.

 

Додаткова:

 1. Брокер и дилер – биржевые дельцы. Руководство по биржевой деятельности.- Частное право, 1991.- 92 с.
 2. Грегори-Вильямс Дж. Торговый хаос: Увеличение прибыли методами технического анализа / Джастин Грегори-Вильямс и Билл Вильямс; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 310 с.
 3. Дебора Дж. Блек. Успіх та невдача ф’ючерсних контрактів: Теорія і практика. Матеріали компанії “Кемонікс”. 1995.- 45 с.
 4. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
 5. Лефевр Эдвин “Воспоминания биржевого спекулянта” // http://tuttoforex.ru/_ld/0/4_ehdvin_lefevr_q.pdf
 6. Лысенков Ю. М. Международный фондовый рынок. Инструментарий. Участники. Информационное обеспечение / Ю. М. Лысенков, Н. В. Фетюхин, Е. Р. Зельцер. – К. : Киев, 1995. – 140 с.Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
 7. Основи біржової діяльності: навчальний посібник / М.О. Солодкий, Н.П. Резнік, В.О. Яворська: [за ред. М.О. Солодкого]. – К.: ЦП Компринт, 2017. – 450 с. Доступно з: http://bibliograph.com.ua/biznes-20/index.htm
 8. Рубцов Б. Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования.- М.: ИНФРА-М, 1996.- 304 с.
 9. Силантьєв С. О. Менеджмент похідних фінансових інструментів: Навчальний посібник. — К. : КНЕУ, 2010. — 279 с. ISBN 978-966-483-296-7
 10. Силантьєв С. О. Похідні фінансові інструменти: теоретичні та прикладні аспекти: монографія / С. О. Силантьєв. — К. : КНЕУ, 2012. — 310 с. ISBN 978—966–483–687–3
 11. Силантьєв С. О. Міжнародна практика використання похідних фінансових інструментів: монографія / С. О. Силантьєв. — Київ: КНЕУ, 2017. — 399 с. ISBN 978-966-926-167-0
 12. Список бірж в Україні та світі / Асоціація “Біржові та електронні майданчики” // https://aeaep.com.ua/spysok-birzh/
 13. Торгівля та біржова діяльність в Україні: проблеми і стратегії розвитку : колект. моногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2018. – 404 с. // https://philarchive.org/archive/PAV-20
 14. Улыбин К. А., Андрошина Й. С., Харисова Н. Л. Брокер и биржа // Пособие для брокеров и их клиентов.- М.: Информбизнес, 1991.- 240 с.
 15. Чиказька товарна біржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) https://www.cmegroup.com/
 16. Шварц. Ф. Биржевая деятельность Запада (Фьючерсные и фондовые биржи, система работы и алгоритмы анализа) / Ф. Шварц. ; пер. с англ. – М. : Ай Кью, 1992. – 172 с.
 17. Forex Trading Online // https://www.forex.com/en-uk/
 18. Stock exchange // https://en.wikipedia.org/wiki/Stock_exchange

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму