Основи бізнесу (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Червона О. Ю.ЕКп-21с, ЕКп-22с, ЕКп-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ЕКп-21сдоцент Червона О. Ю.
ЕКп-22сдоцент Червона О. Ю.
ЕКп-23сдоцент Червона О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Основи бізнесу» є здобуття комплексу знань щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів створення, функціонування та розвитку бізнесу в сучасних умовах господарювання.

Завданнями вивчення дисципліни є формування у  студентів  знань щодо: сутності, видів, характерних особливостей бізнесу;  обґрунтування вибору організаційної форми підприємництва; технології створення власної справи; інноваційних процесів у підприємництві; державного регулювання та підтримки малих суб’єктів господарювання; формування та розвитку інфраструктури бізнесу; оцінки ефективності ведення бізнесової діяльності; сутності ризику та способів управління ризиком у підприємницькій діяльності; культури та ділової етики бізнесу.

Рекомендована література

Основна література:
1. Ануфрієва О.Л., Пальчевська Т.Г., Лагоцька Г.М. Підприємницька діяльність: навч. посібник / за наук. ред. О.Л. Ануфрієвої. Івано-Франківськ: ЛілеяНВ, 2014. 304 с.
2. Виноградська А. М. Основи підприємництва: навчальний посібник. К.: Кондор, 2008. 544с.
3. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV. URL. http://zakon.rada.gov.ua.
4. Доброва Н.В., Осипова М.М., Бондаренко М.О. Основи бізнесу: навч. посібник. Одеса, 2018. 305 с.
5. Кібік О.М., Белоус К.В., Котлубай В.О. Теорія бізнесу: навч. посібник. 2-ге вид., випр. і доп. Одеса: КУПРIЄНКО СВ, 2017. 225 с.
6. Колот А.М., Швиданенко Г.О. Створення власного бізнесу: навч. посібник. К: КНЕУ, 2017. 311с.
7. Основи підприємництва: Підручник / [ Біляк Т.О., Бірюченко С.Ю., Бужимська К.О., та ін.]; під заг. ред. Н.В. Валінкевич. – Ж.: ЖДТУ, 2019. – 492 с.
8. Остапчук А.Д., Збарська А.В. Організація підприємницької діяльності у фірмі: навч. посібник / за ред. професора В.К. Збарського. К: КиМУ, 2015. 273 с.
9. Педько А. Основи підприємництва і бізнес культури. навч. посібник. К: Центр навчальної літератури, 2019. 168 с.
10. Сокольська Р.Б., Зелімка В.Д., Акімова Т.В. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. Ч. І. Аналіз фінансової звітності. Дніпро : НМетАУ, Хомко Л.В., Кульгавець Х.Ю. Правове регулювання підприємницької діяльності: навч. посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 424 с.
Додаткова література
11. Акіліна О.В., Пасічник В.Г. Основи підприємництва: навчальний посібник. К.: ЦНЛ, 2006. 176 с.
12. Асаул А.Н., Войнаренко М.П. Організація підприємницької діяльності: навчальний посібник. Хм., 2001. 392 с.
13. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва. Київ: Вища школа, 2003, 719 с.
14. Варналій 3. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. К: Знання, 2001. 277 c.
15. Варналій З.С. Основи підприємництва: навчальний посібник. Київ: Знання-Прес, 2006. 329с.
16. Гаєвська Л.М. Підприємницька діяльність та її оподаткування: Навчальний посібник. Ірпінь : Академія ДПС України, 2003. 218 с.
17. Гайдуцький П. Розвиток підприємництва в Україні / П. Гайдуцький. – К: Знання-Прес. 2003. – 248 с.
18. Донець Л.І., Романенко Н.Г. Основи підприємництва. Навчальний посібник. К. : ЦНЛ, 2006. 320 с.
19. Дороніна М.С., Доронін А.В. Культура ділового спілкування і партнерства: навчальний посібник. Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. 204 с.
20. Економіка виробничого підприємництва: Навч.посібник./ Й.М. Петрович та ін. – К.: Т-во “Знання”, 2002. 405 с.
21. Економіка підприємства. Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. Київ: КНЕУ, 2001. 528с.
22. Економічна енциклопедія: у трьох томах / [відп. ред. С. В. Мочерний]. Київ-Тернопіль, 2000.
23. Іванюта С.М. Підприємництво і бізнес-культура. Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2007. 288 с.
24. Колот В.М., Щербіна О.В. Підприємництво: навчально-метод. посіб. для сам. вивч. дисц. К. : КНЕУ, 2003. 160 с.
25. Кузьмін В.В. Фінансові основи підприємництва. Навчальний посібник. К : ЦНЛ, 2006. 192 с.
26. Кучеренко В. Р. Практичний курс (збірник вправ, задач, тестів та ситуаційних завдань): Навч. посіб. / За ред. В. Р. Кучеренка. – К.: Центр учбової літератури, 2010. -176 с.
27. Ларіна Я.С., Мочерний С.В. Основи бізнесу: навчальний посібник. К: Видавничий центр «Академія», 2009. 383 с.
28. Ларіна Я.С., Мочерний С.В., Фомішина В.М., Чеботар С.І. Основи бізнесу: навч. посібник. К: ВЦ «Академія», 2009. 384 с.
29. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: навч. посібник, за ред. проф. Л.І. Воротіної. К: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. 307 с.
30. Мочерний С.В., Устенко O.A., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: посібник. К., 2005. 280 с.
31. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва. Навч. посібник. К.: Каравела, 2006. 408 с.
32. Підприємництво/ За ред. В.А.Подсолонко, Т.Л.Миронової. К: ЦНЛ 2003. 616 с.
33. Податковий кодекс вiд 02.12.2010 № 2755-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
34. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: довідник. К. : Знання-Прес, 2007. 440 с.
35. Циктор А.І., Остапець О.М., Банах Ю.В., Коркуна І.І. Основи підприємницької діяльності : навч. посібник. Львів: Добра справа, 2014. 356 с.
36. Шваб Л.І. Основи підприємництва. Навчальний посібник. 2-ге видання. К.: ЦНЛ, 2007. 368 с.
37. Ярошевич Н.Б., M.K.Колісник. Підприємництво і менеджмент: Навчальний посібник. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. 292с.

Силабус:

Завантажити силабус