Основи бізнесу (076 “Підприємництво та торгівля”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Червона О. Ю.ЕКп-11с, ЕКп-12с, ЕКп-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ЕКп-11сдоцент Червона О. Ю.
ЕКп-12сдоцент Червона О. Ю.
ЕКп-13сдоцент Червона О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Основи бізнесу» є здобуття комплексу знань щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів створення та функціонування бізнесу в сучасних умовах господарювання.

Цілі дисципліни «Основи бізнесу» – це вивчення:

 • сутності, видів, характерних особливостей бізнесу;
 • обґрунтування вибору організаційної форми підприємництва;
 • технології створення власної справи; особливостей виробничого, торговельного, фінансового бізнесу та підприємництва у сфері послуг;
 • основ державного регулювання та підтримки малих суб’єктів господарювання;
 • формування та розвитку інфраструктури бізнесу;
 • сутності ризику та способів управління ризиком у підприємницькій діяльності;
 • культури та ділової етики бізнесу.

 

Рекомендована література

 1. Ануфрієва О.Л., Пальчевська Т.Г., Лагоцька Г.М. Підприємницька діяльність: навч. посібник / за наук. ред. О.Л. Ануфрієвої. Івано-Франківськ: ЛілеяНВ, 2014. 304 с.
 2. Виноградська А. М. Основи підприємництва: навчальний посібник. К.: Кондор, 2008. 544с.
 3. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV. URL. http://zakon.rada.gov.ua.
 4. Доброва Н.В., Осипова М.М., Бондаренко М.О. Основи бізнесу: навч. посібник. Одеса, 2018. 305 с.
 5. Кібік О.М., Белоус К.В., Котлубай В.О. Теорія бізнесу: навч. посібник. 2-ге вид., випр. і доп. Одеса: КУПРIЄНКО СВ, 2017. 225 с.
 6. Колот А.М., Швиданенко Г.О. Створення власного бізнесу: навч. посібник. К: КНЕУ, 2017. 311с.
 7. Основи підприємництва: Підручник / [ Біляк Т.О., Бірюченко С.Ю., Бужимська К.О., та ін.]; під заг. ред. Н.В. Валінкевич. – Ж.: ЖДТУ, 2019. – 492 с.
 8. Остапчук А.Д., Збарська А.В. Організація підприємницької діяльності у фірмі: навч. посібник / за ред. професора В.К. Збарського. К: КиМУ, 2015. 273 с.
 9. Педько А. Основи підприємництва і бізнес культури. навч. посібник. К: Центр навчальної літератури, 2019. 168 с.
 10. Підприємництво та основи бізнесу. Практикум: Навчальний посібник / [Біляк Т.О., Бірюченко С.Ю., Бужимська К.О., та ін.]; під заг. ред. Т.П. Остапчук. Житомир : Житомирська політехніка, 2023. 280 с.

Силабус:

Завантажити силабус