Основи економічної науки (ЕКН)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки україни

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Стефанишин О. В.ЕКН-11с, ЕКН-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКН-11спрофесор Стефанишин О. В.
ЕКН-12спрофесор Стефанишин О. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів сучасного економічного світогляду, економічного способу мислення, національної економічної свідомості і гідності у розумінні важливих актуальних проблем розвитку економіки України .

Завдання викладання дисципліни полягає у наданні студентам теоретичних та практичних умінь для розуміння сучасних проблем розвитку національної економіки і застосування ефективних механізмів їх розв’язання.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

ознайомити студентів із понятійно-категоріальним апаратом та інструментарієм сучасної економіки;

розкрити природу економічних проблем та особливості поведінки суб’єктів національної економіки;

сформувати уявлення про механізми формування економічної рівноваги та причини циклічних коливань;

розкрити принципи та механізми економічної політики.

Рекомендована література

Основна література:

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: У 2 кн. – 1 кн.: Вступ до аналітичної економії. Мікроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2020. – 648 с.

2. О. В. Стефанишин, М. В. Квак, М. В. Кічурчак, М. І. Теребух/ Економічна теорія: навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. — 336 c.

3.Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. — Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. − 2-ге вид., виправл. і доповн. − Київ: Знання, 2013. − 615 с.

4. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка / З.Г.Ватаманюк [та ін.]; за ред. З.Г.Ватаманюка, О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2008. – 540с.

5. Mankiw N.G. Principles of economics / N. Gregory Mankiw. – Seventh edition. – Stamford: Cengage Learning, 2015. – XXXII, 847p.

6. Mankiw N.G. Macroeconomics / N. Gregory Mankiw. – Seventh edition. – New York: Worth Publishers, 2010. – XXXVII, 598p.

Додаткова література:

1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник / В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич, Л.О.Баластрик; за ред. В.Д.Базилевича. – 4-є вид., перероб. і доп. – Київ: Знання, 2008. – 743с.

2. Вступ до економічної теорії: Підручник. – Вид. третє, доповнене / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, С.Кудин та ін.]; за ред. З.Ватаманюка. – Львів: ―Новий Світ – 2000, 2007. – 504с.

3. Економічна теорія: практикум (тести і задачі): навч. посібник [О.Ватаманюк, Є.Майовець, М.Стирський та ін.]; за ред.. О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-захід, 2010. – 374с.

4. Кузик О.В. Макроекономіка: навчальний посібник / О. В. Кузик. – Львів: Інтелект-Захід, 2007. – 168с.

5. Макконнелл К.Р. Макроекономіка / К.Р.Макконнел, С.Л.Брю. – Львів: Просвіта, 1997. – 672с.

6. Макроекономіка: базовий курс / [І. Й. Малий, І.Ф. Радіонова, Т.Ф. Куценко та ін.]. – Київ: КНЕУ, 2016. – 254с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус