Основи управлінського аналізу

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
436доцент Антонів В. Б.ЕКк-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКк-21сдоцент Антонів В. Б.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи управлінського аналізу» є формування у студентів теоретичних знань, практичних навичок щодо здійснення аналізу підприємницької діяльності та прийняття управлінських рішень. Оволодіння студентами основами пошуку, розроблення та ухвалення управлінських рішень. Ознайомлення із можливостями та способами використання типових систем підтримки прийняття рішень.
Цілі курсу: засвоєння методів та засобів та інструментів з допомогою яких в сучасних умовах проводиться управлінський аналіз, пошук, формування та прийняття управлінських рішень.

Рекомендована література

1. Баранкевич М.М. Елементи теорії прийняття рішень / М.М, Баранкевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 1999. – 20с.
2. Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень. Навчальний посібник / В.Ф. Ситник. – КНЕУ Київ, 2004. – 613с.
3. Ус С.А. Моделі й методи прийняття рішень: навч. посіб. / С.А. Ус, Л.С. Коряшкіна; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – 300 с.
4. Методи та системи підтримки прийняття рішень в управлінні еколого-економічними процесами підприємств : навчальний посібник / Пономаренко В. С., Павленко Л. А., Беседовський О. М. та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 272 с.
5. Бабаєв В.М.. Прийняття рішень: Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.000003 – «Управління проектами». – Харків: ХНАМГ, 2007. – 185 с.
6. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник. – К.: Знання, 2011. – 630 c.
7. Гайдаєнко О.М. Управлінський аналіз: навч. посібник. / О.М. Гайдаєнко, Н.С. Шевчук. – Одеса, 2015. – 151с.

Силабус:

Завантажити силабус