Планування та контроль у бізнесі (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
442професор Урба С. І.ЕКп-42с, ЕКп-42с, ЕКп-44с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКп-41спрофесор Урба С. І.
ЕКп-42спрофесор Урба С. І.
професор Урба С. І.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Планування та контроль у бізнесі» є: формування у студентів системи знань з методології розроблення поточних і перспективних планів у підприємницькій діяльності та контролю за їх виконанням.

Завданнями вивчення дисципліни є:
– забезпечення теоретичних знань методології і методики планування та контролю у бізнесі;
– вивчення особливостей вітчизняного та зарубіжного досвіду планування і контролю;
– формування практичних навичок з проведення планових розрахунків для обґрунтування оптимальних варіантів контролю у бізнесі та розробка альтернативних планів з використанням сучасного інструментарію планування;
– набуття навичок самостійного, творчого використання теоретичних знань у практичній діяльності.

Рекомендована література

Основна література:

1. Бондар І.Ю., Чаюн І.Ю. Планування виробничої програми підприємства та її ресурсне обґрунтування. К.: КДТЕУ, 2000. 65с.

2. Дацій О.І. Планування і контроль діяльності підприємства. Запоріжжя: ЗІДМУ, 2006. 206 с.

3. Іванова В.В. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 472 с.

4. Михайленко О.Ф., Євдокимова Н.М., Лозовик Ю.М. Планування і контроль на підприємстві: навч. посібник; за заг. ред. О.Ф. Михайленко. К.: КНЕУ, 2014. 459 с.

5. Овєчкіна О.А., Солоха Д.В., Морєва В.В. та ін. Планування маркетингу. 2-ге вид. перероб. та доп.: навч. посіб. К.: «Центр учбової літератури», 2013. 352с.

6. Підприємництво: економіка, стратегія, планування та проектний аналіз (збірник тестових завдань): Навчальний посібник / З.М. Залога, О.Є. Сухай, С.І. Урба та ін.; за наук. ред. О.Є. Сухай. Львів: Ліга-Прес, 2016. 280 с.

7. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник / Ю.Є. Петруня, Б. В. Літовченко, Т. О. Пасічник та ін.; за ред. Ю. Є. Петруні. [4-те вид., переробл. і доп.]. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 276 с.

8. Розвиток бізнесу: стратегія, проектування, організація та діяльність фірми (тестові завдання): Навчальний посібник / З.М. Залога, О.Є. Сухай, С.І. Урба, О.Ю. Червона, Т.В. Лукашенко, М.М. Тепла. Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. 286 с.

9. Урба С. І. Електронний навчальний курс «Планування та контроль у підприємницькій діяльності». URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1744

10. Урба С.І. Планування та контроль у підприємницькій діяльності: методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Львів: Ліга-Прес, 2021. 38 с.

11. Урба С.І. Планування та контроль у підприємницькій діяльності: завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Львів: Ліга-Прес, 2021. 28 с.

12. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. 4-те вид. К.: Каравела, 2011. 352 с.

13. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. Львів: “Новий Світ–2000”, 2003. 268 с.

Додаткова література:

1. Біла О.Г. Фінансове планування і прогнозування. Навч. посіб. Львів: Компакт-ЛВ, 2005. 312 с.

2. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 488 с.

3. Давидович І.Є. Управління витратами: Навч. пос. Терноп. академія народного госп-ва. 2-е вид. перероб. і доп. Тернопіль: Економічна думка, 2004. 228 с.Зінь Е.А., Турченюк М.О.

4. Планування діяльності підприємства. К.: ВД «Професіонал», 2004. 320 с.

5. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. К.: Скарби, 2002. 336 с.

6. Писаренко В.В., Багорка М.О. Стратегічний маркетинг: навч. посіб. Дніпро, 2019. 240 с.

7. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / М.А. Юєлов, Н.М. Євдокимова, В.Є. Москалюк. За ред. Москалюка. К.: КНЕУ, 2002. 252 с.

8. Ставерська Т.О., Андрющенко І.С. Фінансове планування та прогнозування в підприємствах і фінансових установах: навч. посіб. Харків: Видавець Іванченко І.С., 2013. 146 с.

9. Тарасюк Г.М. Бізнес-план: розробка, обґрунтування та аналіз: Навч. посіб. К.: «Каравела», 2006. 280 с.

10. Филипенко, О.М., Гросул В.А. Планування і контроль на підприємстві: навч. посібник. Харків : ХДУХТ, 2011. 326 с.

11. Шваб Л.І. Економіка підприємства: навч. посіб. 2-ге вид. К.: Каравела, 2005. 568 с.

12. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. Львів: «Новий Світ–2000», 2003. 268 с.

13. Шимко О.В., Рижиков В.С., Грибкова С.М. та ін. Планування діяльності підприємства: Навч. Посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 296 с.

Матеріали

Robocha_Programa-navch.-dystsypliny_2022

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус