Прогнозування соціально-економічних процесів

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Дацків Н. І.ЕКк-31с, ЕКк-32с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКк-31сдоцент Дацків Н. І.
ЕКк-32сдоцент Дацків Н. І.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни “Прогнозування соціально-економічних процесів” є ознайомлення студентів із сучасними методами, засобами і можливостями прогностики для  оволодіння сучасними підходами та інструментами для вирішення наступних  завдань: створення наукових передумов необхідних для прийняття управлінських рішень, наукового аналізу тенденцій зміни соціально-економічних процесів; визначення множини можливих варіантів розвитку соціально-економічних процесів виходячи з наявних тенденцій та поставлену мету розвитку економічної системи; оцінювання ймовірних результатів рішень, які приймаються; обґрунтування напрямків розвитку у соціально-економічній та науково-технічній сферах.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Прогнозування соціально-економічних процесів” єнавчання студентів сучасних методів, засобів і можливостей прогностики.

Курс розроблено з урахуванням сучасних тенденцій прогнозування соціально-економічних процесів, на основі системного погляду на сучасні тенденції таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання щодо основних моделей економічного прогнозування та математичного апарату, необхідного для прогнозування соціально-економічних процесів. У курсі представлено огляд принципів і методів соціально-економічного прогнозування та інструментів, які потрібні для визначення перспективи в області, що досліджується на основі математичних методів.

Після завершення цього курсу студент буде

знати:

– принципи і методи соціально-економічного прогнозування;

– основні моделі економічного прогнозування;

– математичний апарат, необхідний для прогнозування соціально-економічних процесів.
вміти:
– визначати перспективи розвитку в області, що досліджується на основі математичних методів.

Очікувані результати навчання покликані забезпечити набуття компетентностей: ЗК 3, ЗК 4, СК 4, СК 9, СКС 3; результатів навчання: ПРН 8, ПРН 12, ПРН 16, ПРН 21, ПРН 23, ПРН 25, ПРН 27, ПРН 28, визначених освітньо-професійною програмою.

Рекомендована література

Базова

 1. Гаврилюк Л.А., Бержанір А.Л. Прогнозування соціально-економічних процесів : підручник.Умань, 2005. 280 с.
 2. Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування : навчальний посібник. Суми : Унівеситетська книга, 2004. 208 с.
 3. Грабовецький Б. Є. Теорія і практика прогнозування в управлінні сучасним виробництвом : монографія. Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. 262 с.
 4. Здрок В.В., Лагоцький Т.Я., Паславська І.М. Моделювання економічної динаміки : практикум. Львів : “Магнолія 2006”, 2013. 256 с.
 5. Касьяненко В. О., Старченко Л. В. Моделювання та прогнозування економічних процесів : навчальний посібник. Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. 185 с.
 6. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : підручник / В. М. Геєць, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк та ін. Харків : ВД “ІНЖЕК”, 2005. 396 с.
 7. Прогнозування соціально-економічних процесів : навчальний посібник для студентів напряму 6.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання / Клебанова Т.С., Курзенев В.А., Наумов В.М. та ін. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 656 с.
 8. Прогнозування соціально-економічних процесів: навчальний посібник / Скрипник А., Клименко Н., Стариченко Є., Волошина Т. Київ : НУБІП України, 2019. 237с.
 9. Яцура В.В., Сенишин О.С., Горинь М.О. Соціально-економічне прогнозування : навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 412 с.

Допоміжна

 1. Траєкторії розвитку повоєнної економіки України в системі координат постпандемічного світу: колективна монографія / за ред. д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України М.І. Скрипниченко. НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2023. 202 с. URL:http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/08/Traiektorii-rozvytku-povoiennoi-ekonomiky-Ukrainy.pdf
 2. Присенко Г.В., Равікович Є.І. Прогнозування соціально-економічних процесів : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2005. 378 с.

Інформаційні ресурси

 1. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html
 2. URL: investgazeta.net.
 3. URL: http://eip.org.ua
 4. URL: https://forbes.ua

Матеріали

Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи №1

Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи №2

Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи №3

Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з курсу «Прогнозування соціально-економічних процесів»

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус ПСЕП 22-23

Завантажити силабус

Силабус: Силабус Прогнозування соціально-економічних процесів (2023-2024 н.р.)

Завантажити силабус