Прогнозування соціально-економічних процесів

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Дацків Н. І.ЕКк-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКк-31сдоцент Дацків Н. І.

Опис курсу

Прогнозування є однією з найважливіших функцій управління соціально-економічними системами різних рівнів поряд з аналізом, організацією, плануванням та іншими. Від якості обґрунтування управлінського рішення залежить ефективність від його реалізації. Прогнозування соціально-економічних процесів — це наукова дисципліна, яка вивчає розроблення прогнозів розвитку національної економіки та соціальної сфери в майбутньому, ґрунтується на науковому пізнанні соціально-економічних явищ і використанні всієї сукупності методів, засобів і можливостей прогностики.

Характер прогнозування визначають його предмет, об’єкт та суб’єкт, методи і засоби, які застосовують в процесі дослідження, а також навколишнє середовище.

Об’єктом соціально-економічного прогнозування є сукупність економічних і соціальних процесів формування та функціонування соціально-економічної системи, які характеризують динаміку зміни її параметрів на певному рівні господарювання.

Предметом соціально-економічного прогнозування є пізнання можливих станів економічних об’єктів в майбутньому, дослідження закономірностей та способів розробки економічних прогнозів.

Суб’єктами прогнозування соціально-економічного розвитку є органи державної влади й місцевого самоврядування, корпорації й підприємства, науково-дослідні й консалтингові організації, а також окремі експерти, яких залучають для розроблення й упровадження прогнозів.

Метою соціально-економічного прогнозування є створення наукових передумов необхідних для прийняття управлінських рішень, а саме: науковий аналіз тенденцій зміни соціально-економічних процесів; визначення множини можливих варіантів розвитку соціально-економічних процесів виходячи з наявних тенденцій та поставлену мету розвитку економічної системи; оцінювання ймовірних результатів рішень, які приймаються; обґрунтування напрямків розвитку у соціально-економічній та науково-технічній сферах.

Основною задачею курсу “Прогнозування соціально-економічних процесів”  є навчання студентів сучасних методів, засобів і можливостей прогностики.

Рекомендована література

 1. Гаврилюк Л.А., Бержанір А.Л. Прогнозування соціально-економічних процесів: Підручник. – Умань: ., 2005. – 280 с.
 2. Глівенко С. В. та ін. Економічне прогнозування : Навч. посібник / С.В. Глівенко; М. О. Соколов; О. М. Теліженко. – Суми: Унівеситетська книга, 2004. – 208 с.
 3. Грабовецький Б. Є. Економічне прогнозування і планування : Навч. посібник. – Київ: ЦНЛ, 2003. – 188 с.
 4. Грабовецький Б. Є. Теорія і практика прогнозування в управлінні сучасним виробництвом : буряковий комплекс : Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. – 262 с.
 5. Касьяненко В. О., Старченко Л. В. Моделювання та прогнозування економічних процесів: Навч. посібник. – Суми: Університет. книга, 2006. – 185 с.
 6. Коломiйчук В. С., Дерев”яний Я. М. Пiдходи до визначення рiвня i розробки принципiв прогнозування соцiально-економiчного розвитку терiторiально-виробничого комплексу (ТВК) примiського адмiнiстративного району (на прикладi ТВК Тернопiльського району,Тернопiльської областi). – Львiв: ., 1996. – 79 с.
 7. Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування / Ред. І.В. Крючкова. – К.: ., 2000. – 334 с.
 8. Мінченко М. В. та ін. Планування та прогнозування соціально- економічного розвитку регіонів : Підручник / М.В. Мінченко; Л. П. Чижов; А. В. Фролков. – Суми: ВТД”Університетська книга”, 2004. – 442 с.
 9. Мороз О. Г. Україна: шляхи вдосконалення держави. Спроба соціального прогнозування. – Львів: Універсум, 1998. – 98 с.: іл.
 10. Пашута М.Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку. .- Київ : Центр навчальної літератури,2005 .-408 с.
 11. Секторальні моделі прогнозування економіки України / Ред. В. М. Геєць. – К.: Фенікс, 1999. – 304 с.
 12. Торопчин Д.Г., Кривизюк, Л.П. Словник-довідник з курсу “Соціальне моделювання та прогнозування”. – Львів: ВІ НУ “ЛП”, 2002. – 144 с.
 13. Яцура В. В. Соціально-економічне прогнозування : навч. посіб. / В. В. Яцура; О. С. Сенишин; М. О. Горинь; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів: Вид. центр ім. І. Франка, 2010. – 412 с.