Прогнозування соціально-економічних процесів

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Дацків Н. І.ЕКк-31с, ЕКк-32с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКк-31сдоцент Дацків Н. І.
ЕКк-32сдоцент Дацків Н. І.

Опис курсу

Курс розроблено з урахуванням сучасних тенденцій прогнозування соціально-економічних процесів, на основі системного погляду на сучасні тенденції таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання щодо основних моделей економічного прогнозування та математичного апарату, необхідного для прогнозування соціально-економічних процесів. Тому у курсі представлено як огляд принципів і методів соціально-економічного прогнозування, так і інструментів, які потрібні для визначення перспективи в області, що досліджується на основі математичних методів; оптимізації поточного та перспективного планування і регулювання економічного та соціального розвитку об’єкта, що має ґрунтуватися на пропонованому прогнозі.
Метою вивчення нормативної дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» є ознайомлення студентів із сучасними методами, засобами і можливостями прогностики для  оволодіння сучасними підходами та інструментами для вирішення наступних завдань: створення наукових передумов необхідних для прийняття управлінських рішень, наукового аналізу тенденцій зміни соціально-економічних процесів; визначення множини можливих варіантів розвитку соціально-економічних процесів виходячи з наявних тенденцій та поставлену мету розвитку економічної системи; оцінювання ймовірних результатів рішень, які приймаються; обґрунтування напрямків розвитку у соціально-економічній та науково-технічній сферах.

 

Рекомендована література

 1. Баранкевич М.М. Вступ до математичної економіки. Фундаментальні моделі : навч. посіб. / М.М. Баранкевич, В.Б. Антонів. – Дрогобич, Коло, 2009. – 348 с.
 2. Вовк В.М. Основи системного аналізу: навчальний посібник / В.М. Вовк, З.Б. Дрогомирецька – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 248 с.
 3. Гаврилюк Л.А., Бержанір А.Л. Прогнозування соціально-економічних процесів: Підручник. – Умань: ., 2005. – 280 с.
 4. Глівенко С. В. та ін. Економічне прогнозування : Навч. посібник / С.В. Глівенко; М. О. Соколов; О. М. Теліженко. – Суми: Унівеситетська книга, 2004. – 208 с.
 5. Грабовецький Б. Є. Економічне прогнозування і планування : Навч. посібник. – Київ: ЦНЛ, 2003. – 188 с.
 6. Грабовецький Б. Є. Теорія і практика прогнозування в управлінні сучасним виробництвом : буряковий комплекс : Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. – 262 с.
 7. Єлейко В.І. Економіко-статистичні методи моделювання і прогнозування: Навч.посібник. – К.: УМК ВОпри Мінвузі УРСР, 1988. -88с.
 8. Здрок В.В. Моделювання економічної динаміки: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.В.Здрок, І.М.Паславська. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 244 с.
 9. Здрок В.В. Моделювання економічної динаміки: Практикум / В.В.Здрок, Т.Я.Лагоцький, І.М.Паславська. – Львів: “Магнолія 2006”, 2013. – 256 с.
 10. Касьяненко В. О., Старченко Л. В. Моделювання та прогнозування економічних процесів: Навч. посібник. – Суми: Університет. книга, 2006. – 185 с.
 11. Коломiйчук В. С., Дерев”яний Я. М. Пiдходи до визначення рiвня i розробки принципiв прогнозування соцiально-економiчного розвитку терiторiально-виробничого комплексу (ТВК) примiського адмiнiстративного району (на прикладi ТВК Тернопiльського району,Тернопiльської областi). – Львiв: ., 1996. – 79 с.
 12. Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування / Ред. І.В. Крючкова. – К.: ., 2000. – 334 с.
 13. Мінченко М. В. та ін. Планування та прогнозування соціально- економічного розвитку регіонів : Підручник / М.В. Мінченко; Л. П. Чижов; А. В. Фролков. – Суми: ВТД”Університетська книга”, 2004. – 442 с.
 14. Мороз О. Г. Україна: шляхи вдосконалення держави. Спроба соціального прогнозування. – Львів: Універсум, 1998. – 98 с.: іл.
 15. Пашута М.Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку. .- Київ : Центр навчальної літератури,2005 .-408 с.
 16. Присенко Г.В., Равікович Є.І. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005.- 378 с.
 17. Секторальні моделі прогнозування економіки України / Ред. В. М. Геєць. – К.: Фенікс, 1999. – 304 с.
 18. Торопчин Д.Г., Кривизюк, Л.П. Словник-довідник з курсу “Соціальне моделювання та прогнозування”. – Львів: ВІ НУ “ЛП”, 2002. – 144 с.
 19. Яцура В. В. Соціально-економічне прогнозування : навч. посіб. / В. В. Яцура; О. С. Сенишин; М. О. Горинь; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів: Вид. центр ім. І. Франка, 2010. – 412 с.

Матеріали

Плани лабораторних занять псеп_20-21

ПСЕП_ІЗ_1

ПСЕП_ІЗ_2

ПСЕП_ІЗ_3

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус