Проєктний аналіз

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Дацків Н. І.ЕКК-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКК-41сдоцент Дацків Н. І.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Проєктний аналіз” є формування системного уявлення про принципи методи і засоби прийняття проєктних рішень та оптимізації використання ресурсів.

Головними цілями  дисципліни є вивчення методів обґрунтування доцільності використання обмежених людських, матеріальних та фінансових ресурсів для досягнення цілей проєкту, аналізу ефективності впровадження проєкту з врахуванням впливів оточуючого середовища, можливостей його реалізації та альтернативного використання ресурсів, корисності проєкту.

Завданням дисципліни “Проєктний аналіз” є формування у студентів теоретичних знань та практичних вмінь аналізу проєктів: набуття навичок використання інструментарію проєктного аналізу, порівняння і обґрунтування вибору проєктів, оцінювання проєктів щодо маркетингових та технічних можливостей, екологічної, соціальної й інституціональної життєздатності, фінансової та економічної привабливості, оволодіння сучасними програмними продуктами в сфері управління проєктами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні концептуальні поняття, методи і підходи проєктного аналізу;
 • основи маркетингового, технічного, екологічного, соціального, інституційного, фінансового та економічного аналізу;

вміти:

 • застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати;
 • розробляти економічну частину проєктної документації;
 • проводити оцінку та експертизу проєктів;
 • удосконалювати процеси прийняття рішень про розробці та реалізації проєктів.

Рекомендована література

Базова

 1. Карпов В.А., Улибіна В.А. Проектний аналіз : конспект лекцій та практичні завдання. Одеса, 2005. 151 с.
 2. Митяй О. В. Проектний аналіз : навчальний посібник. Київ : Знання, 2011. 311 с.
 3. Пан М. П., Коненко В. В. Проектний аналіз : конспект лекцій. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 95 с.
 4. Паславська І.М., Дацків Н.І., Антонів В.Б. Моделювання фінансового менеджменту : навчальний посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 310 с.

Додпоміжна

 1. Батенко Л.П., Діброва О.Ю. Сучасний стан проектного управління в транснаціональних компаніях: глобальний і локальний ракурси. Стратегія економічного розвитку України. 2013. № 32 (203), с. 83-89.
 2. Грицаєнко Г.І. Оцінка ефективності в проектному аналізі. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 32 (203), с. 61-64.
 3. Дивнич О.Д. Формальні методи оцінки ефективності проектних рішень. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. – № 6/2, с. 155-158.
 4. Логачова, Л.М., Логачова О.В. Управління проектами : навчальний посіб. Одеса : OLDI+, 2023. 208 с.
 5. Проектний аналіз : навчальний посібник. / В.С. Рижиков, М.М.Яковенко, О.В.Латишева, Ю.В.Дегтярьова, А.Л. Щелокова, О.О.Коваленко. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 384 с
 6. Тям Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко І. М. Управління проектами. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 224 с.
 7. Чевганова В.Я., Биба В.В., Скрильник А.С. Проектний аналіз : навчальний посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2014. 258 с.

Інформаційні ресурси

 1. URL: pmforum.org
 2. URL: www.apm.org.uk
 3. URL: www.pmi.org
 4. URL: www.office.microsoft.com/en-us/project/
 5. URL: www.bjetpro.com/

Матеріали

Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи №1

Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи №2

Завдання та методичні рекомендації до лабораторної роботи №3

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Силабус Проєктний аналіз (2023-2024 н.р.)

Завантажити силабус