Регіональна політика (2016)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Квак М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116доцент Квак М. В.

Опис курсу

Метою викладання дисципліни є формування у студентів навиків окреслення актуальних проблем та визначення напрямів їх розв’язання шляхом проведення ефективної політики регіоналізації. Завдання викладання дисципліни полягає у наданні студентам теоретико-методологічної бази провадження сучасної регіональної політики, в тому числі новітніх концептуальних положень міждисциплінарних досліджень комплексу регіональних проблем, внеску провідних наукових шкіл з регіоналістики в Україні. В процесі викладання розглядаються базові положення регіональної політики, сучасний інструментарій її формування та здійснення, особливості сучасної регіональної політики європейських країн та шляхи їх адаптації до вітчизняних умов, здобутки видатних українських вчених-представників Львівської наукової школи регіоналістики, що обґрунтовують інноваційну концепцію регіонального розвитку. Це дозволяє студентам виокремити стратегічні орієнтири держави для консолідації її регіонів шляхом міжрегіональної інтеграції та запровадження ефективної централізованої регіональної політики, яка б відповідала загальнодержавним інтересам. Логіка викладу матеріалу тем орієнтована на засвоєння канонічних засад та ключових проблем регіональної політики, що забезпечує студентам цілісне сприйняття соціального, еколого-економічного розвитку держави та її зв’язок з господарською практикою.

Рекомендована література

  1. Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі XX – XXI століть : нові пріоритети: Монографія / М. І. Долішній. – Київ : Наукова думка, 2006. – 512 с.
  2. Інтелектуальне забезпечення інноваційного розвитку економіки регіону : Монографія / Божидарнік Т. В., Колтунович О. С. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. – 236 с.
  3. Мельник А. Ф. Механізми реалізації регіональної структурної політики : монографія / Мельник А. Ф., Лаврів Л. А., Васіна А. Ю. [та ін.]; за заг. наук. ред. проф. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 343 с.
  4. Монастирський Г. Л. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня : Монографія. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2010. – 464 с.
  5. Сталий розвиток промислового регіону : соціальні аспекти : монографія / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2012. – 534 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму