Управління бізнес-процесами (051 “Економіка”, спеціальність “Бізнес-економіка”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Урба С. І.ЕКТМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКТМ-61спрофесор Урба С. І.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Управління бізнес-процесами» є: формування у студентів системи знань з теоретичних основ процесного управління, опису та аналізу бізнес-процесів, ознайомлення з сучасними методичними підходами до оптимізації процесів підприємства.

Завдання дисципліни:
1) вивчення основних теоретичних основ процесного управління;
2) освоєння сучасних підходів, методів та інструментів управління бізнес-процесами;
3) вивчення особливостей документування та оптимізації бізнес-процесів на підприємстві;
4) дослідження процедури аудиту бізнес-процесів;
5) набуття практичних навичок самостійного використання сучасних програмних продуктів для аналізу та моделювання бізнес-процесів у практичній діяльності.

Рекомендована література

1. Исикава К. Японские методы управления качеством. Сокр. пер. с англ. / Под. ред. А.В. Гличева. М.: Экономика,1988. 214 с.
2. Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процесы: регламентация и управление: Учебник. М. ИНФРА-М, 2013. 319 с.
3. Калянов Г.Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес-процессов. М.: Финансы и статистика, 2006. 240 с.
4. Каменнова М., Громов А. Моделирование бизнеса. Методология ARIS. М.: Весть-Мета Технология, 2001.
5. Ковалев С.М. Оптимизация бизнес-процессов. URL: http://www.betec.ru/index.php?id=06&sid=55.
6. Лепейко Т.І., Котлик А.В. Реінжиніринг бізнес-процесів: навч. посібн. у схемах і таблицях. Х.: Вид. ХНЕУ, 2009. 80 с.
7. Майк Ротер, Джон Шук Вміння бачити бізнес-процеси: створення цінності та зменшення втрат; перекл. з англ. Катерина Гуменюк. Бібліотека Лін Інституту. Київ: Пабулум, 2017. 132 с.
8. Нетепчук В.В. Управління бізнес-процесами: Навч. посібник. Рівне: НУВГП, 2014. 158 с.
9. Нортон Р., Каплан Д. Система збалансованих показників ефективності. М.: Віліс, 2004. 428 с.
10. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению: Моделирование бизнес-процессов. М.: РИА Стандарты и качество, 2004. 408 c.
11. Робсон М., Уллах Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: практическое руководство / Пер. с англ.; под ред. Н. Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ -ДАНА, 2003. 222 с.
12. Управління бізнес-процесами підприємства. Комплексний тренінг: навч. посіб. / П. Г. Банщиков та ін.; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». К.: КНЕУ, 2010. 283 с.
13. Харрингтон X., Харрингтон Дж. Бенчмаркинг в лучшем виде: Пер. с англ. / Под ред. Б. Резииченко. СПб.: Питер, 2004. 176 с.
14. Харрингтон Дж., Эсселинг K.C., Нимвеген Х.В. Оптимизация бизнес-процессов. Документирование, анализ, управление, оптимизация / пер. с англ. СПб.: «Азбука», 2002. 311 с.
15. Швиданенко Г.О., Приходько Л.М. Оптимізація бізнес-процесів: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2012. 487 с.
16. Щенников С.Ю. Реинжениринг бизнес-процессов, управление, планирование и оценка. М.: Ось-89, 2004. 288 с.
17. Business Process Modeling Notation. Working Draft (1.0). August 25, 2003. URL: http://www.bpmn.org.
18. ISO. The ISO 9000:2000 guidance modules – Guidance on the Terminology used in ISO 9001:2000 URL: http://www.iso.org/.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус