Реструктуризація бізнес-структур (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Урба С. І.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЕКпМ-11сдоцент Урба С. І.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни  є вивчення теоретичних і методологічних основ реструктуризації підприємства, формування професійних навиків у сфері розробки програм і вибору виду реструктуризації підприємства з метою відновлення його конкурентоспроможності та платоспроможності.

Завданнями вивчення дисципліни є забезпечення теоретичних знань методології і методики реструктуризації підприємств; вивчення особливостей вітчизняного та зарубіжного досвіду реструктуризації підприємств; формування практичних навичок з проведення реструктуризації кредиторської і дебіторської заборгованості з використанням сучасних методів реструктуризації підприємств і компаній.

Рекомендована література

  1. Аистова М.Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратегии. Координация структурных параметров. Снижение сопротивления преобразованиям / М.Д. Аистова. – М.: Альбина Паб-лишер, 2002. – 288 с.
  2. Белых Л.П. Реструктуризация предприятий: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Л.П. Белых. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 511 с.
  3. Мазур И.И. Реструктуризация предприятий и компаний: учеб. пособие для вузов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. – М.: Высш. шк., 2007. – 587 с.
  4. Реструктуризація підприємства: Навч. посібник для вищ. навч. закл. / За ред. В. М. Заболотного. – К.: Міленіум, 2001. – 440 с.
  5. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств / О.О. Терещенко. – К.: КНЕУ, – 412 с.