Ринок фінансових послуг

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Підхомний О. М.ЕКФМ-51с, ЕКФМ-52с, ЕКДМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКФМ-51сдоцент Рудик О. Р.
ЕКФМ-52сдоцент Рудик О. Р.
ЕКДМ-51сдоцент Рудик О. Р.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» є поглиблення знань студентів про способи грошових розрахунків та інфраструктуру фінансових ринків, методи мобілізації та напрями використання фінансових ресурсів, удосконалення навиків прийняття рішень у сфері управління активами і пасивами, управління ризиками та портфелем інвестицій. Курс є важливим елементом підготовки працівників спеціалізованих фінансових установ, фінансових працівників підприємств виробничої сфери та посадових осіб фінансових органів держави.

 

Завданням вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» є:

 • з’ясувати роль і місце ринку фінансових послуг в економічній системі;
 • вивчити основні види фінансових послуг;
 • проаналізувати економічні функції різних категорій фінансових посередників та вивчити методи їх діяльності;
 • вивчити методи державного регулювання ринку фінансових послуг.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • види та функції фінансових послуг;
 • правове забезпечення ринку фінансових послуг в Україні;
 • схеми надання фінансових послуг;
 • критерії якості фінансової послуги;
 • теоретичну та методологічну базу, відповідну фахову термінологію, необхідну для оволодіння практикою використання та надання фінансових послуг;

вміти:

– котирувати валюти, розраховувати крос-курси, девальвацію чи ревальвацію валют;

– розробляти  та впроваджувати заходи із підвищення якості платіжних інструментів та фінансових послуг;

– контролювати якість надання фінансових послуг юридичним та фізичним особам;

– створювати, впроваджувати та вдосконалювати фінансові послуги;

– спостерігати явища і процеси, що відбуваються в зовнішньому середовищі, з’ясовувати їх чинники;

– виявляти тенденції змін зовнішнього середовища і передбачати їх розвиток;

– використовувати ресурсні можливості електронних таблиць для виконання аналітичних розрахунків;

– розробляти та впроваджувати заходи щодо покращення обслуговування фізичних та юридичних осіб із метою підвищення рівня безпеки ринку фінансових послуг в Україні;

– організовувати управління функціонуванням учасників ринку фінансових послуг та оцінювати ефективність їх діяльності;

– прогнозувати динаміку кон’юнктури національного фінансового ринку;

– аналізувати зміни в законодавчо-нормативному полі, що стосується формування фінансової політики та управління суб’єктами господарювання реального та фінансового секторів економіки ;

– аналізувати тенденції та прогнозувати зміни кон’юнктури міжнародного фінансового ринку;

– прогнозувати ціни активів та фінансових інструментів на міжнародних фінансових ринках;

– застосовувати творчі здібності, які характеризують готовність до створення принципово нових конструктивних ідей, що відрізняються від традиційних;

– розробляти структурні моделі прогнозування економічних показників;

– розробляти прогноз динаміки розвитку економічних процесів;

– проводити верифікацію прогнозних оцінок розвитку макроекономічних процесів/систем;

– аналізувати та прогнозувати функціонування макроекономічних об’єктів за допомогою математичних моделей;

– розробляти математичні моделі динаміки розвитку економічних процесів.

Рекомендована література

 1. Арутюнян С.С., Іоргачова М.І. Ринок фінансових послуг: навч.посіб. / Арутюнян С.С., Іоргачова М.І. та ін.; за заг. ред. С.С. Арутюнян, М.І. Іоргачова. – Харків: «Діса плюс», 2020. – 312 с.
 2. Жук Є. Зарубіжна практика регулювання фінансових ринків. Інформаційно-аналітичний портал українського агентства фінансового розвитку «Україна фінансова» URL:http://www.ufin.com.ua/analit_mat/drn/020.htm
 3. Слав’юк Н. Р. Ринок фінансових послуг : навчальний посібник / Н. Р. Слав’юк, С. В. Глущенко; Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – Київ : НаУКМА, 2022. – 205с.
 4. Татарин Н.Б., Петрович А.З., Педченко І.І. Стан та перспективи розвитку фінансового ринку України. Young Scientist. 2020. Вип. № 3 (79). С. 273-277.
 5. Татарин Н.Б., Борис О.М. Напрями вдосконалення державного регулювання на фінансовому ринку України. Інфраструктура ринку. 2019. Вип.33. С. 317-322.
 6. Н. В. Трусова, С. А. Нестеренко, І. Є. Якушева та ін. Фінансовий ринок: Навчальний посібник / – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2021. – 236 с.

Інформаційні ресурси:

 1. Інформаційний проект “Фінанси”. Сайт присвячено фінансовій діяльності в Україні. – Режим доступу: http://www.currency.kiev.ua
 2. Інформація про стан фінансів України, курси валют, огляди фінансових ринків, аналітика тощо. – Режим доступу: http://finance.ua
 3. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.URL: https://www.nssmc.gov.ua
 4. Офіційний сайт Фориншурер. Статистика страхового ринку України. URL: https://forinsurer.com/stat
 5. Законодавство України URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2664-14

Матеріали

Метод_вказівки_РФП_2021

Силабус:

Завантажити силабус