Ринок фінансових послуг

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Підхомний О. М.ЕКФМ-51с, ЕКФМ-52с, ЕКДМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКФМ-51сдоцент Рудик О. Р.
ЕКФМ-52сдоцент Рудик О. Р.
ЕКДМ-51сдоцент Рудик О. Р.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» є поглиблення знань студентів про способи грошових розрахунків та інфраструктуру фінансових ринків, методи мобілізації та напрями використання фінансових ресурсів, удосконалення навиків прийняття рішень у сфері управління активами і пасивами, управління ризиками та портфелем інвестицій. Курс є важливим елементом підготовки працівників спеціалізованих фінансових установ, фінансових працівників підприємств виробничої сфери та посадових осіб фінансових органів держави.

 

Завданням вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» є:

 • з’ясувати роль і місце ринку фінансових послуг в економічній системі;
 • вивчити основні види фінансових послуг;
 • проаналізувати економічні функції різних категорій фінансових посередників та вивчити методи їх діяльності;
 • вивчити методи державного регулювання ринку фінансових послуг.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • види та функції фінансових послуг;
 • правове забезпечення ринку фінансових послуг в Україні;
 • схеми надання фінансових послуг;
 • критерії якості фінансової послуги;
 • теоретичну та методологічну базу, відповідну фахову термінологію, необхідну для оволодіння практикою використання та надання фінансових послуг;

вміти:

– котирувати валюти, розраховувати крос-курси, девальвацію чи ревальвацію валют;

– розробляти  та впроваджувати заходи із підвищення якості платіжних інструментів та фінансових послуг;

– контролювати якість надання фінансових послуг юридичним та фізичним особам;

– створювати, впроваджувати та вдосконалювати фінансові послуги;

– спостерігати явища і процеси, що відбуваються в зовнішньому середовищі, з’ясовувати їх чинники;

– виявляти тенденції змін зовнішнього середовища і передбачати їх розвиток;

– використовувати ресурсні можливості електронних таблиць для виконання аналітичних розрахунків;

– розробляти та впроваджувати заходи щодо покращення обслуговування фізичних та юридичних осіб із метою підвищення рівня безпеки ринку фінансових послуг в Україні;

– організовувати управління функціонуванням учасників ринку фінансових послуг та оцінювати ефективність їх діяльності;

– прогнозувати динаміку кон’юнктури національного фінансового ринку;

– аналізувати зміни в законодавчо-нормативному полі, що стосується формування фінансової політики та управління суб’єктами господарювання реального та фінансового секторів економіки ;

– аналізувати тенденції та прогнозувати зміни кон’юнктури міжнародного фінансового ринку;

– прогнозувати ціни активів та фінансових інструментів на міжнародних фінансових ринках;

– застосовувати творчі здібності, які характеризують готовність до створення принципово нових конструктивних ідей, що відрізняються від традиційних;

– розробляти структурні моделі прогнозування економічних показників;

– розробляти прогноз динаміки розвитку економічних процесів;

– проводити верифікацію прогнозних оцінок розвитку макроекономічних процесів/систем;

– аналізувати та прогнозувати функціонування макроекономічних об’єктів за допомогою математичних моделей;

– розробляти математичні моделі динаміки розвитку економічних процесів.

Рекомендована література

 1. Буднік М. М. Фінансовий ринок : Навч. посібн. / М.М. Буднік, Л.С. Мартюшева, Н.В. Сабліна. ― К. : ЦУЛ, 2009. ― 334 с.
 2. Горбач Л. М. Ринок фінансових послуг [навч.посібник] / Л.М.Горбач, О.Б. Каун. ― К. : Кондор, 2006. ― 436 c.
 3. Клименко В. В. Фондовий ринок України у контексті фінансової безпеки держави / В. В. Клименко ― К. : КНУТД, 2003. ― 187 с.
 4. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості верховної Ради України. ― 1996. ― № 30.
 5. Кравченко Ю. Я. Ринок цінних паперів : навч. посібн. / Ю.Я. Кравченко. ― К. : Дакор, КНТ, 2008. ― 664 с.
 6. Маршалл Д. Ф. Финансовая инженерия : Полное руководство по финансовым нововведениям : пер. с англ. / Джон. Ф. Маршалл, Випул К. Бансал. ― М. : ИНФРА-М, 1998. ― 784 с.
 7. Мертенс А. Инвестиции : [курс лекций по современной финансовой теории] / А. Мертенс. ― К. : Киевское инвестиционное агентство, 1997. ― 416 с.
 8. Найман Э. Л. Малая энциклопедия трейдера / Э. Л. Найман. ― К. : ВИРА: Альфа Капитал, 1999. ― 236 с.
 9. Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль : пер. с англ. / Ф. Х. Найт. ― М. : Дело, 2003. ― 360 с.
 10. Науменкова С. В. Ринок фінансових послуг [навч. посібник] / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. ― К. : Знання, 2010. ― 532 с.
 11. Пасічник В. Г. Ринок цінних паперів : навч. посібн. / В.Г. Пасічник, О.В. Акіліна. ― К. : ЦУЛ, 2008. ― 239 с.
 12. Підхомний О. М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках : [навч. посібник] / О.М. Підхомний. ― К. : Кондор, 2008 ― 184с.
 13. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. ― 2001. ― № 5―6. ― С. 30.
 14. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. ― 1996. ― № 51. ― С. 292.
 15. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні : Закон України від 10.12.1997 р. №710/97–ВР [Електронний ресурс] // Законодавство України : [сайт]. − Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
 16. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-III // Відомості Верховної Ради України. ― 2002. ― № 1. ― С. 1.
 17. Про цінні папери і фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV [Електронний ресурс] // Законодавство України : [сайт]. − Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/.
 18. Ринок фінансових послуг : навч. посібн. / М.А. Коваленко, Л.М. Радванська, Н.В. Лобанова, Г.М. Швороб. ― Херсон : Олді-плюс, 2010. ― 636 с.
 19. Ринок фінансових послуг : навч.-метод. комплекс / В.П. Унинець-Ходаківська, Н.М. Внукова та ін. ― Ірпінь : НУДПСУ, 2010. ― 258 с.
 20. Ринок фінансових послуг : підручник / за заг. ред. к.е.н., доц. В.П. Унинець-Ходаківська. ― К. : Кондор, 2009. ― 481 с.
 21. Ромашко О. Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків : [навч. посібник] / О. Ю. Ромашко. ― К. : КНЕУ, 2000. ― 240 с.
 22. Сич Є. М. Ринок фінансових послуг : навч. посібн. / Є.М. Сич, В.П. Ільчук, Н.І. Гавриленко. ― К. : Центр учбової літератури, 2012. ― 427 с.
 23. Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика / В.П. Ходаківська, В.В. Бєляєв. ― К. : ЦУЛ, 2002. ― 616с.
 24. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради. ― 2003. ― № 40―44. ― С. 356.
 25. Шелудько В. М. Фінансовий ринок [підручник] / В.М.Шелудько. ― К. : Знання, 2006. ― 535 с.

Силабус:

Завантажити силабус