Соціально-економічне прогнозування 073 “Менеджмент”, спеціалізація Інформаційні системи у менеджменті

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536доцент Завада О. П.ЕКі-31с,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
518ЕКі-31сдоцент Завада О. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
518ЕКі-31сдоцент Завада О. П.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення з теоретичними основами та практичним інструментарієм прогнозування соціально-економічних процесів, визначення можливих станів економічних об’єктів у майбутньому, дослідження закономірностей їх розвитку за різних умов.

Цілі навчальної дисципліни:

– оволодіти теоретичними основами розробки прогнозів соціальних і економічних процесів;

‑ набути практичні навики застосування теоретичних знань для можливостей використання різних моделей та методів в прогнозуванні соціальних та економічних процесів

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

–          розуміння ролі прогнозування в економіці та управлінні;

–          засвоєння основних методів прогнозування соціально-економічних процесів;

–          знання сучасних методів і моделей прогнозування соціально-економічних процесів.

Згідно з вимогами студенти повинні:

знати:

– принципи і методи соціально-економічного прогнозування;

– основні моделі економічного прогнозування;

-математичний апарат, необхідний для прогнозування соціально-економічних процесів.
вміти:
– визначати перспективи найближчого або віддаленішого майбутнього в області, що досліджується на основі математичних методів;

– розробляти прогнози щодо результатів економічної діяльності, економічного зростання, фінансових показників розвитку, динаміки цін та інфляції, чисельності зайнятих та безробітних, екологічної безпеки

– Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.

– Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати

Рекомендована література

  1. Яцура В.В., Сенишин О.С., Горинь М.О. Соціально-економічне прогнозування: навч. посібник. – Львів: ЛНУ, 2010. – 412 с. (наявна в бібліотеці економічного факультету)
  2. Завада О.П. Основи прогнозування: текст лекцій. – Львів: Вид. центр економічного факультету ЛНУ. – 2020. – 44 с.(студенти отримують доступ до електронної версії за паролем)
  3. Галущак М. П., Галущак О. Я., Кужда Т. І. Прогнозування соціально-економічних процесів: навчальний посібник для економічних спеціальностей. – Тернопіль: ФОП Паляниця, 2021. – 160 с. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36761

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус