Стале підприємництво (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Кривень О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Кривень О. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Стале підприємництво” є отримання студентами знань з підприємництва на засадах сталого  розвитку, про переваги та особливості сталих бізнес-моделей, можливості їхнього впровадження в Україні. Основні завдання її вивчення: дати знання про сталі бізнес-моделі та міжнародні практики впровадження ESG-підходу для зростання капіталізації та покращення репутації компанії, розуміння зв’язку між підприємницькою діяльністю та ЦСР, необхідності створення довгострокових цінностей підприємницькою діяльністю, її позитивного соціального та екологічного впливу, участі у впровадженні ЦСР.

Після завершення цього курсу студент буде:

– знати: цінність сталого розвитку для підприємництва, суть ЦСР та їхній зв’язок з підприємницькою діяльністю, особливості та переваги сталих бізнес-моделей, інструменти впровадження кожної з них; економічний зміст показників, що вивчаються, суть, підходи та методи імплементації ESG-підходу у діяльність підприємств;

– вміти: використовувати інструменти для вимірювання та досягнення ЦСР підприємством, робити практичні кроки інтеграції ЦСР у нефінансову діяльність підприємства, розраховувати показники, що вивчаються

Рекомендована література

Основні джерела:

Нормативні документи

 1. Господарський кодекс України від 01.2003 р. № 436-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
 2. Податковий кодекс України від 12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
 3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція): Закон України від 12.02.2015 р. №191-VII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191-19#Text
 4. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 р. №755-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text
 5. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України від 22.03.2012р. № 4618-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text
 6. Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. №117-р. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnogo-planu-upravlinnya-vidhodami-do-2030-roku
 7. Про цілі сталого розвитку на період до 2030 року: Указ Президента України №722/2019 від 30.09.2019 р. – Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

Підручники, навчальні посібники, доповіді

 1. Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року: Резолюція, прийнята Генеральною Асамблеєю 25 вересня 2015 року.
 2. Цілі сталого розвитку: Україна: національна доповідь. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/natsionalna-dopovid-csr-Ukrainy.pdf
 3. Оцінка прогресу досягнення ЦСР в Україні (за методологією Економічної та соціальної комісії ООН для Азії та Тихого океану (UNESCAP)) – Режим доступу: https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2.htm
 4. Development Finance Assestment: Ukraine: Analytical Report. – Режим доступу: https://www.undp.org/ukraine/publications/development-finance-assessment-ukraine
 5. Відображення в бюджеті української бюджетної  системи ЦСР. – Режим доступу: https://www.undp.org/uk/ukraine/publications
 6. Війкман А., Сконберн К. Циркулярна економіка та переваги для суспільства: звіт про дослідження на вимогу Риського клубу за підтримки Фонду MAVA/ пер. та вид. Українською за підтримки Української асоціації Рисьукого клубу.
 7. Гринів Л.С. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку: монографія/ Л.С. Гринів. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 424с.Європейський зелений курс: можливості та загрози для України: аналітичний документ, квітень 2020. – 74 с.
 8. Запатріна І.В. Посилення ролі бізнесу в досягненні ЦСР в Україні. – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://courses.prometheus.org.ua/assets/courseware/v1/1de7dd18420625856771c8ac9aebfec3/asset-v1:Prometheus+SDB101+2020_T2+type@asset+block/UNDP_Manual_v05_.pdf
 9. Зелене повоєнне відновлення України: візія та моделі. Аналітична записка (Серпень 2022 р.) // Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» https://www.rac.org.ua/priorytety/viyna-ta-zelena-vidbudova-ukrayiny/zelene-povoenne-vidnovlennya-ukrayiny–viziya-ta-modeli-2022
 10. Мартиненко А. Основи кругового дизайну: посібник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ppv.net.ua/uploads/work_attachments/The_Circular_Design_Basics_Guide_PPV_2021_UA.pdf
 11. Поради для ледачих як врятувати світ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.undp.org/uk/ukraine/publications/поради-для-ледачих-як-врятувати-світ Better Business Better World: The report of the Business & Sustainable Development Commission, January, 2017. – 122p.
 12. Сливоцький А. Мистецтво творення попиту. Як передбачати прагнення покупця/ А.Сливоцький. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2012. – 408 с.
 13. Спреклі Фрір, Live Lihoods. Курс планування соціального підприємництва: Посібник з планування соціального підприємства, 2011. – 71с. SDG Guide for Business Leaders GUIDE: A practical Guide for Business Leaders to working with the SDGs as a competitive factor, JUNE 6, 2019. – 112p.
 14. SDG Compass: Посібник для досягнення Цілей Сталого Розвитку в сфері бізнесу, – 30с.

Силабус:

Завантажити силабус