Статистика (спеціальність 051 “Економіка” спеціалізація “Економічна аналітика та бізнес-статистика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
348доцент Марець О. Р.ЕКт-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ЕКт-21сКвак С. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКт-21сдоцент Марець О. Р.

Опис курсу

Наявність величезної  кількості інформації передбачає необхідність статистичного інструментарію її обробки, представлення, аналізу та прийняття рішень.

Предметом курсу «Статистика» є статистична методологія кількісного вивчення масових соціально-економічних явищ.

Головною метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з оцінки, представлення та аналізу статистичної інформації з використанням програмного забезпечення з відкритим кодом R.

Логіка та структура викладу курсу “Статистика” визначається метою та завданнями дисципліни. Навчальна дисципліна складається з 12 тем, виклад яких передбачає ознайомлення з теоретичними основами обробки, представлення та аналізу статистичної інформації. На практичних  та лабораторних заняттях здійснюється закріплення теоретичних знань та вирішення конкретних завдань статистичного аналізу. Дисципліною передбачено також певний обсяг матеріалу для самостійного опрацювання.

Лабораторні заняття відбуваються з використанням платформ Moodle та DataCamp та матеріалів курсів Foundations of Data Analysis – Part 1 та Part 2.

Рекомендована література

  1. Матковський С.О. Теорія статистики: навч. посібник / С.О. Матковський, О.Р. Марець. – К.: Знання, 2010. – 534 с.
  2. Статистика: засоби діагностики знань: навч. посіб. / [Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич. О.С. та ін.]; за ред.. С. О. Матковського. – : Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ – 2000, 2012.260 с.
  3. Бізнес-статистика: навч. посібник / [Матковський С. О., Гринькевич О.С., Вдовин М.Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.] – К.: Алерта. – 280 с.
  4. Статистика. Методичні вказівки до проведення семінарських занять та самостійної роботи / Вільчинська О.М. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012.
  5. Марець О.Р. Представлення статистичної інформації за допомогою графічного методу / О.Р.Марець, О.М.Вільчинська // International Scientific Journal. – 2015. – № 9. – С.118-126 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/ua/issues/2015/9/563.
  6. Making Data Meaningful [Electronic resource] – Mode of access: http://www.unece.org/stats/documents/writing/– Last access: 2015. – Title from the screen.
  7. OpenIntro Statistics – Fourth Edition. David M. Diez, Harvard School of Public Health. Christopher D. Barr, Harvard School of Public Health. Link: https://www.openintro.org/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус