Статистика ринку товарів і послуг (Ект)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Лутчин Н. П.ЕКТ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКТ-41сВаськів С. Ф.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКТ-41сдоцент Лутчин Н. П.

Рекомендована література

Базова

 1. . Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг:Навч.посіб.-К.:КНЕУ,2005. – 419 с.
 2. Статистика ринків.підручник/наук.ред.Парфенцева Н.О..-К.:ДП «Інформаційно-аналітичне агентство»,2007.-863 с.
 3. Статистика ринків : підруч. для екон. спец. вищ. навч. закл. / Манцуров І. Г. [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І. Г. Манцурова ; ДВНЗ Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2009. – 541 с. : рис., табл.

Допоміжна

 1. Інструкція про облік роздрібного товарообороту і товарних залишків. Затверджена Міністерством статистики України 28.12.96 № 389. – К.: вид-во Міністерства статистики, 1997.
 2. Бюлетень обстежень ділової активності підприємств. України.Вип.№2(10). Київ:Держкомстат України,1999.
 3. Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку. Київ.2002. Режим доступу: http//www.rada.gov.ua
 4. Методологічні положення щодо організації статистичного спостереження

за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін. Наказ Держкомстату України від 14.11.2006  N 519. Режим доступу: http//www . uazakon.com.

 1.  Номенклатура товарів народного споживання, які враховуються в роздрібній та оптовій торгівлі (товарний словник). Частина І та ІІ.
 1. Абдарахманова Г. И. Статистика информационного общества — современное состояние и перспективы развития // Вопр. статистики. — 2008. — № 1. — С. 20—28.
 1. Гальків Л.І., Лутчин   Н.П., Москаль Б.С. Економічна статистика : Навч. Посібник. 2-ге видання -Львів: “Новий світ-2000”, -2010 -400с.
 1. Герасименко С. С., Носова Є. А., Чуприна О. А. Проблеми використання статистичної інформації в маркетингових дослідженнях // Статистика України. — 2008. — № 2. — С. 4—12.
 2. Годун В. М., Орленко Н. С., Сендзюк М. А. Інформаційні системи і технології в статистиці: Навч. посібник / За ред. В. Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 2003. — 267 с.
 3. Економічна статистика: Навч. посібник / За ред. Р. М. Моторина. — К.: КНЕУ, 2005.
 1. Крамченко Л.І. Статистика ринку товарів та послуг:Навчальний посібник.-Львів:”Новий Світ-2000”,2006.-296 с.
 2. Кучеренко В.Р.,Карпов В.А. Основи економічної кон´юнктури: Навчальний посібник.-Київ:Центр навчальної літератури, 2004.-224 с.
 1. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. – Львів: Світ, 1995. 328.: іл;
 2. Липчук В.В.,Дудяк А.П.,Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики.Навчальний посібник.-Львів:“Новий Світ – 2000”.-2003.-288с
 1. Лутчин Н.П., Миронюк  А.К. Статистика фінансів. : Навч. посібник -Львів: “Новий світ-2000”. -2005-324
 1. Парфенцева Н. О. Міжнародні статистичні класифікації в Україні. Впровадження й використання. — К.: Основи, 2000.
 1. Статистика: Підручник під ред. А.В.Головача – К.: Вища школа, 1993.-623 с.
 2. Статистика коммерческой деятельности: Учебник для вузов/О.Э. Башина, И.К. Беляевский и др.; Под ред. И.К. Беляевского, О.Э. Башиной Й. – М.: Финстатинформ, 1996.-288 с.
 3. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник /Под ред. И.К. Беляевского.-М.:Финансы и статистика, 1996. – 423 с
 1. Ярных Э. А. Информационная инфраструктура и статистический анализ рынка товаров и услуг. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 368 с.

Інформаційні ресурси

 1. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу з: http://www.ukrstat.gov.ua
 2. Головне управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс] – Режим доступу з: http://www.stat.lviv.ua
 3. Інститут економіки і прогнозування НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.ief.org.ua
 4. Бібліотека імені В.Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua