Статистичний аналіз ринку товарів і послуг (Економічна аналітика та бізнес статистика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Лутчин Н. П.ЕКТ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКТ-41сВаськів С. Ф.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКТ-41сдоцент Лутчин Н. П.

Опис курсу

Статистичний аналіз ринку товарів та послуг дає можливість здобути теоретичні знання і сформувати практичні навички кількісної та якісної оцінки явищ і процесів на ринку товарів та послуг. Вивчення навчальної дисципліни допоможе майбутнім фахівцям набути знань про основні поняття і категорії та закономірності функціонування ринків товарів та послуг ,проведення економіко-статистичних досліджень.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Підгорний А.З., Самотоєнкова О.В. Статистика ринків: Навчальній посібник. – Одеса: ОДЕУ, 2014 р. – 408 с.
 2. Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг:Навч.посіб.-К.:КНЕУ,2005. – 419 с.
 3. Статистика ринків.підручник/наук.ред.Парфенцева Н.О..-К.:ДП «Інформаційно-аналітичне агентство»,2007.-863 с.
 4. Статистика ринків : підруч. для екон. спец. вищ. навч. закл. / Манцуров І. Г. [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І. Г. Манцурова ; ДВНЗ Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2009. – 541 с. : рис., табл.

Допоміжна

 1. Інструкція про облік роздрібного товарообороту і товарних залишків. Затверджена Міністерством статистики України 28.12.96 № 389. – К.: вид-во Міністерства статистики, 1997.
 2. Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку. Київ.2002. Режим доступу: http//www.rada.gov.ua
 3. Методологічні положення щодо організації статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін. Наказ Держстату України від 24.12.2020 N Режим доступу: http/ http://www.ukrstat.gov.ua//.
 4. Номенклатура товарів внутрішньої торгівлі. Наказ Держстату України від 30.12.2019  N 441.Режим доступу: http/ http://www.ukrstat.gov.ua//.
 5. Гальків Л.І., Лутчин   Н.П., Москаль Б.С. Економічна статистика : Навч. Посібник. 2-ге видання -Львів: “Новий світ-2000”, -2010 -400с.
 6. Герасименко С. С., Носова Є. А., Чуприна О. А. Проблеми використання статистичної інформації в маркетингових дослідженнях // Статистика України. — 2008. — № 2. — С. 4—12.
 7. Крамченко Л.І. Статистика ринку товарів та послуг:Навчальний посібник.-Львів:”Новий Світ-2000”,2006.-296 с.
 8. Кучеренко В.Р.,Карпов В.А. Основи економічної кон´юнктури: Навчальний посібник.-Київ:Центр навчальної літератури, 2004.-224 с.
 9. Царьов Р.Ю.Електронна комерція: навчальний посібник з підготовки бакалаврів /Царьов Р.Ю. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010. – 112

  Інформаційні ресурси

 10. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу з: http://www.ukrstat.gov.ua
 11. Інститут економіки і прогнозування НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.ief.org.ua
 12. European Ecommerce Report[Електронний ресурс]. – Режим доступу з: https://www.ecommerce-europe.eu/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус