СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Плиса В. Й.ЕКФМ-51с, ЕКФМ-52с, ЕКДМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКФМ-51сдоцент Рудик О. Р.
ЕКФМ-52сдоцент Рудик О. Р.
ЕКДМ-51сдоцент Рудик О. Р.

Опис курсу

Мета дисципліни – формування у студентів знань з підготовки та реалізації управлінських рішень, що забезпечують раціональне формування й використання потенціалу страхових компаній і гармонізацію фінансових інтересів споживачів страхових послуг, власників і персоналу страхових компаній, посередників та держави.

Завданнями дисципліни, набуття студентами стійких знань з теорії та практики управління страховою компанією; надання страхових послуг; оцінювання ризиків, урегулювання страхових претензій.

 Предмет дисципліни: фінансові аспекти управління процесами створення та ефективного використання потенціалу страхових організацій.

    Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки спеціалістів. Вивчення дисципліни ґрунтується на знанні економіки підприємства, фінансів підприємства, фінансових ринків, страхування, страхових послуг, менеджменту, фінансів страхових організацій.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

       Знати:

 • особливості і перспективи розвитку підприємницької діяльності у страхування;
 • сутність, функції та роль страхового менеджменту в ринковій економіці;
 • порядок проектування, реєстрації й ліцензування страхових організацій, зміст державного нагляду за їх діяльністю;
 • принципи побудови раціональної структури страхової організації та повноваження органів її управління;
 • принципи управління страховою компанією;
 • значення і методи розроблення стратегічного плану діяльності страховика;
 • сутність і способи активізації маркетингової діяльності в страхових організаціях;
 • методи вивчення попиту на страхові послуги;
 • технологію відбору ризиків на страхування і врегулювання страхових претензій;
 • особливості управління грошовими потоками у страхуванні;
 • умови і способи підвищення фінансової надійності страхової організації;
 • процедури здійснення фінансового моніторингу операцій страховика.

   Уміти:

 • розробляти місію, цілі та стратегічні завдання страховика;
 • формувати раціональну структуру управління страховою організацією;
 • організовувати процес бюджетування в страховій організації;
 • досліджувати стан ринку страхових послуг;
 • досліджувати попит на страхові послуги та організовувати ефективну систему їх продажу;
 • оформляти договори страхування і контролювати їх виконання;
 • оформляти документально страхові випадки та розраховувати розмір належних страхових виплат потерпілим;
 • аналізувати діяльність страховика і пропонувати заходи, спрямовані на їх поліпшення;
 • визначати достатність коштів страхових резервів для забезпечення виконання зобов’язань перед страхувальником;
 • визначити напрями ефективного розміщення страхових резервів та тимчасово вільних власних коштів страховика;
 • забезпечувати контроль за фінансовою надійністю страхової компанії;
 • здійснювати перевірку правильності проведення страховиками фінансових операцій;
 • проводити фінансовий моніторинг у страховій організації.

 

Рекомендована література

Основна

 1. Плиса В.Й. Страховий менеджмент : навчальний посібник [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист №1/11-4256 від 26.03.2014 р.] / В.Й. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 378с.
 2. Плиса В.Й. Страхування : підручник. Друге видання, виправлене й доповнене. [Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.] / В.Й. Плиса. – К.: Каравела, 2019. – 512с.
 3. Плиса В.Й. Страхування : довідник. / В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 197с.

Додаткова

 1. Закон України „Про страхування”.
 2. Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”.
 3. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.
 4. Плиса В.Й. Організація стратегічного управління страховиком в умовах переходу до ринку. / В.Й. Плиса. //Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки [Економічні науки]. – 2001. – №  – С. 150-153. .
 5. Плиса В.Й. Проблеми організації антикризового управління страховими організаціями в умовах переходу до ринку. / В.Й. Плиса. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія економіка. – Вип. 60-61. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2002. – С. 54-55.
 6. Плиса В.Й. Цільова орієнтація управління фінансовою стійкістю страховика. / В.Й. Плиса, З.П. Ріль //Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. Вип. 29 / Одеський державний економічний університет. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – С. 146-151.
 7. Плиса В.Й. Антикризове управління діяльністю страховика. / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. //Науковий вісник НЛТУ України. – Вип. 20.3. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. − С.221-226.
 8. Плиса В.Й. Канали реалізації страхових послуг: проблеми формування структури, шляхи оптимізації потоків та організація системи управління. / В.Й. Плиса. //Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф.Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. – № 2 (18), том 6. – 432 с. – С.374 – 394. .
 9. Плиса В.Й. Електронні канали реалізації страхових послуг: проблеми формування структури, оцінка переваг та недоліків. / В.Й. Плиса. //Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Вип. 26. Ч.2. /ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 121-127.
 10. Плиса В.Й. Проблеми розвитку сфери страхових інтернет-послуг в економіці України. / В.Й. Плиса. // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 49. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С.174-178.

Силабус

Завантажити силабус