СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Плиса В. Й.ЕКФМ-51с, ЕКФМ-52с, ЕКДМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКФМ-51сдоцент Рудик О. Р.
ЕКФМ-52сдоцент Рудик О. Р.
ЕКДМ-51сдоцент Рудик О. Р.

Опис курсу

Мета дисципліни – формування у студентів знань з підготовки та реалізації управлінських рішень, що забезпечують раціональне формування й використання потенціалу страхових компаній і гармонізацію фінансових інтересів споживачів страхових послуг, власників і персоналу страхових компаній, посередників та держави.

Завданнями дисципліни, набуття студентами стійких знань з теорії та практики управління страховою компанією; надання страхових послуг; оцінювання ризиків, урегулювання страхових претензій.

 Предмет дисципліни: фінансові аспекти управління процесами створення та ефективного використання потенціалу страхових організацій.

    Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки спеціалістів. Вивчення дисципліни ґрунтується на знанні економіки підприємства, фінансів підприємства, фінансових ринків, страхування, страхових послуг, менеджменту, фінансів страхових організацій.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

       Знати:

 • особливості і перспективи розвитку підприємницької діяльності у страхування;
 • сутність, функції та роль страхового менеджменту в ринковій економіці;
 • порядок проектування, реєстрації й ліцензування страхових організацій, зміст державного нагляду за їх діяльністю;
 • принципи побудови раціональної структури страхової організації та повноваження органів її управління;
 • принципи управління страховою компанією;
 • значення і методи розроблення стратегічного плану діяльності страховика;
 • сутність і способи активізації маркетингової діяльності в страхових організаціях;
 • методи вивчення попиту на страхові послуги;
 • технологію відбору ризиків на страхування і врегулювання страхових претензій;
 • особливості управління грошовими потоками у страхуванні;
 • умови і способи підвищення фінансової надійності страхової організації;
 • процедури здійснення фінансового моніторингу операцій страховика.

   Уміти:

 • розробляти місію, цілі та стратегічні завдання страховика;
 • формувати раціональну структуру управління страховою організацією;
 • організовувати процес бюджетування в страховій організації;
 • досліджувати стан ринку страхових послуг;
 • досліджувати попит на страхові послуги та організовувати ефективну систему їх продажу;
 • оформляти договори страхування і контролювати їх виконання;
 • оформляти документально страхові випадки та розраховувати розмір належних страхових виплат потерпілим;
 • аналізувати діяльність страховика і пропонувати заходи, спрямовані на їх поліпшення;
 • визначати достатність коштів страхових резервів для забезпечення виконання зобов’язань перед страхувальником;
 • визначити напрями ефективного розміщення страхових резервів та тимчасово вільних власних коштів страховика;
 • забезпечувати контроль за фінансовою надійністю страхової компанії;
 • здійснювати перевірку правильності проведення страховиками фінансових операцій;
 • проводити фінансовий моніторинг у страховій організації.

 

Рекомендована література

 1. Заруба О.Д. Страхова справа: підручник. — К.: Товариство “Знання”, КОО, 2008.— 321с.
 2. Основи актуарних розрахунків:  навчально-методичний посібник / за ред. чл. Українського Товариства актуаріїв І.О.Ковтуна. — К.: Алерта, 2004. — 328 с.
 3. Страхування: підручник / керівник авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець, д-р, екон. наук, проф. — К.:КНЕУ, 2008. — 528 с.
 4. Страхування: теорія та практика: Навчально-методичний посібник/ Внукова Н.М., Успаленко В.І., Временко Л.В. та ін.; за загальною редакцією проф. Внукової Н.М. — Харків: Бурун книга, 2004. — 376 с.: іл.