Страховий менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Плиса В. Й.ЕКФМ-51с, ЕКФМ-52с, ЕКДМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКФМ-51сдоцент Рудик О. Р.
ЕКФМ-52сдоцент Рудик О. Р.
ЕКДМ-51сдоцент Рудик О. Р.

Опис курсу

Мета дисципліни – формування у студентів знань з підготовки та реалізації управлінських рішень, що забезпечують раціональне формування й використання потенціалу страхових компаній і гармонізацію фінансових інтересів споживачів страхових послуг, власників і персоналу страхових компаній, посередників та держави. Завданнями дисципліни є набуття студентами стійких знань з теорії та практики управління страховою компанією; надання страхових послуг; оцінювання ризиків, урегулювання страхових претензій. Предмет дисципліни: фінансові аспекти управління процесами створення та ефективного використання потенціалу страхових організацій.

Вивчення дисципліни ґрунтується на знанні економіки підприємства, фінансів підприємства, фінансових ринків, страхування, страхових послуг, менеджменту, фінансів страхових організацій.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати: особливості і перспективи розвитку підприємницької діяльності у страхування; сутність, функції та роль страхового менеджменту в ринковій економіці; порядок проектування, реєстрації й ліцензування страхових організацій, зміст державного нагляду за їх діяльністю; принципи побудови раціональної структури страхової організації та повноваження органів її управління; принципи управління страховою компанією; значення і методи розроблення стратегічного плану діяльності страховика; сутність і способи активізації маркетингової діяльності в страхових організаціях; методи вивчення попиту на страхові послуги; технологію відбору ризиків на страхування і врегулювання страхових претензій; особливості управління грошовими потоками у страхуванні; умови і способи підвищення фінансової надійності страхової організації; процедури здійснення фінансового моніторингу операцій страховика.

Після вивчення дисципліни студент повинен уміти: розробляти місію, цілі та стратегічні завдання страховика; формувати раціональну структуру управління страховою організацією; організовувати процес бюджетування в страховій організації; досліджувати стан ринку страхових послуг; досліджувати попит на страхові послуги та організовувати ефективну систему їх продажу; оформляти договори страхування і контролювати їх виконання; оформляти документально страхові випадки та розраховувати розмір належних страхових виплат потерпілим; аналізувати діяльність страховика і пропонувати заходи, спрямовані на їх поліпшення; визначати достатність коштів страхових резервів для забезпечення виконання зобов’язань перед страхувальником; визначити напрями ефективного розміщення страхових резервів та тимчасово вільних власних коштів страховика; забезпечувати контроль за фінансовою надійністю страхової компанії; здійснювати перевірку правильності проведення страховиками фінансових операцій; проводити фінансовий моніторинг у страховій організації.

Рекомендована література

Основна

 1. Плиса В.Й. Страховий менеджмент : навчальний посібник [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист №1/11-4256 від 26.03.2014 р.] / В.Й. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 378с.
 2. Плиса В.Й. Страхування : підручник. Друге видання, виправлене й доповнене. [Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.] / В.Й. Плиса. – К.: Каравела, 2019. – 512с.
 3. Плиса В.Й. Страхування : довідник. / В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 197с.

Додаткова

 1. Закон України „Про страхування”.
 2. Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”.
 3. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.
 4. Plysa V.Yo. Post-crisis modernization of insurance market of Ukraine / V.Yo. Plysa // Economics and management: problems of science and practice : Collection of scientific articles. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 380 p. – P. 111-115. [Thomson Reuters].
 5. Plysa V.Yo. State regulation of insurance market of Ukraine in globalizing world insurance the spaces / V.Yo. Plysa, Z.P. Plysa // Economics and Management: Challenges and Perspectives : Collection of scientific articles. – “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. – 256 – P. 153-156. [Thomson Reuters].
 6. Plysa V.Yo. The organization of anti-crisis management of the insurer in terms of market turbulence increase / V.Yo. Plysa, Z.P. Plysa // Topical questions of contemporary science : Collection of scientific articles. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2017.- 508 p. – P. 248-251. [Thomson Reuters].
 7. ПлисаВ.Й. Державне регулювання страхового ринку в економічній системі України. //Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. Вип. 30 / Одеський державний економічний університет. – Одеса: ОДЕУ, 2008. – С.324-332.
 8. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Економіка) – Вип.106/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2008. – С.26-30. (Фахове видання).
 9. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації. //Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) [Збірник наукових праць]. – 2012. – №3 (15). – С.219-224. (Фахове видання).
 10. ПлисаВ.Й. Канали реалізації страхових послуг: проблеми формування структури, шляхи оптимізації потоків та організація системи управління. //Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. – № 2 (18), том 6. – 432 с. – С.374 – 394.
 11. Плиса В.Й. Організаційно-економічний механізм функціонування загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С.688-704.
 12. Плиса В.Й. Основи страхування : навчальний посібник. / В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 144с.
 13. Плиса В.Й. Основні страхові поняття і терміни для студентів економічного факультету. – Львів ЛДУ, 1997. – 16с.
 14. Плиса В.Й. Проблеми розвитку страхової справи в Україні. //Вісник Львівського ун-ту. Серія економічна. – Вип.29. –  Львів,1999. – С.131–133.
 15. Плиса В.Й. Проблеми розвитку сфери страхових інтернет-послуг в економіці України. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 49. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С.174-178.
 16. Плиса В.Й. Проблеми формування електронних каналів реалізації страхових послуг. / В.Й. Плиса. // Науковий вісник Мукачівського державного університету: журнал наукових праць. – Випуск19 (14)’2015. – C. 213-223.
 17. Плиса В.Й. Стан та перспективи розвитку страхування в Україні. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 37(2). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С.8-12.
 18. Плиса В.Й. Стратегія державного регулювання ринку сільськогосподарського страхування України та шляхи її реалізації. //Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). –Вип. 2(10) /Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2010. – С. 301-308.
 19. ПлисаВ.Й. Стратегія інтеграції страхового ринку України в світовий страховий простір. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Економіка) – Вип.139/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2012. – С.53-55.
 20. Плиса В.Й. Стратегія посткризового розвитку страхового ринку України. //Фінансовий простір [Міжнародний науково-практичний журнал] – 2011. – №3. – С.90-96.
 21. Плиса В.Й. Стратегія розвитку страхового ринку України. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 42. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С.130-136.
 22. Плиса В.Й. Страховий менеджмент : навчальний посібник [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист №1/11-4256 від 26.03.2014 р.] / В.Й. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 378с.
 23. Плиса В.Й. Страхування : навчальний посібник. [Друге видання]. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. / В.Й. Плиса. – Київ: Каравела, 2008. – 392 с.
 24. Плиса В.Й. Страхування : навчальний посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 14/8.2-1604 від 08.07. 2005 року]. / В.Й. Плиса. – Київ: Каравела, 2005. – 392 с.
 25. Плиса В.Й. Страхування : підручник. [Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1.4/18-Г-2926 від 30.12. 2008 року] / В.Й. Плиса. – К.: Каравела, 2010. – 472с.
 26. Плиса В.Й. Управління фінансовою стійкістю страховика. / В.Й. Плиса. //Фінанси України. – 2001. – №  – С. 136–142.
 27. Плиса В.Й. Цільова орієнтація управління фінансовою стійкістю страховика. / В.Й. Плиса, З.П. Ріль //Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 29 / Одеський державний економічний університет. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – С. 146-151.
 28. ПлисаВ.Й., Плиса З.П. Антикризове управління діяльністю страховика. //Науковий вісник НЛТУ України. – Вип. 20.3. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. − – С.221-226. (Фахове видання).
 29. Плиса В.Й., Плиса З.П. Модель державного регулювання страхового ринку в України. //Науковий вісник НЛТУ України. – Вип. 20.10. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. − С.209-215. (Фахове видання).
 30. ПлисаВ.Й., Ріль З.П. Організаційно-економічний механізм антикризового управління фінансовою стійкістю страховика. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 31. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С.98-113. (Фахове видання).
 31. Плиса В.Й., Ріль З.П. Цільова орієнтація управління фінансовою стійкістю страховика. //Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. Вип. 29 /Одеський державний економічний університет. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – С.146-151. (Фахове видання).
 32. Плиса В.Й.Інтеграція страхового ринку України у світовий страховий простір. //Фінанси України. – 2002. – №7. – С.94–103.
 33. Плиса В.Й.Організація стратегічного управління страховиком в умовах переходу до ринку. //Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки /Економічні науки/. – 2001. – №3. – С.150-153.
 34. Плиса В.Й.Особливості становлення, проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 30. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – С.158-167. (Фахове видання).
 35. Плиса В.Й.Проблеми організації антикризового управління страховими організаціями в умовах переходу до ринку. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія економіка. – Вип. 60-61. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2002. – С.54-55.

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України. – Режим доступу: https://www.rada.gov.ua/
 2. Міністерстві фінансів України. – Режим доступу: https://www.mof.gov.ua/uk
 3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. – Режим доступу: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
 4. Національний банк України. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/
 5. Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 6. Internet world stats. – Режим доступу: https://internetworldstats.com/
 7. LIGA:ZAKON – Режим доступу: https://ligazakon.net/

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус