СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент Виклюк М. І.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКММ-51с

Опис курсу

Дисципліна «Стратегічне управління фінансами» є вибірковою дисципліною для освітньої-наукової програми підготовки магістрів з спеціальності 073 «Менеджмент», яка викладається в 3 семестрі в обсязі 4 (денна) /3 (заочна) кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS)…
Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегічне управління фінансами» є формування у студенів теоретичних і практичних навичок з питань організації стратегічного управління фінансами.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Стратегічне управління фінансами» є:
– набуття навичок стратегічного мислення та практичного застосування методологічного апарату дисципліни;
– вивчення основ теорії стратегічного управління;
– вивчення методології розробки і ефективної реалізації фінансової стратегії підприємства;
– оволодіння принципами стратегічного планування, набуття навичок практичного застосування сучасних підходів та методів стратегічного фінансового планування;
– набуття навичок аналітичного обґрунтування розв’язання стратегічних проблем у сфері фінансів;
– виявлення найбільш розповсюджених та нових підходів до аналізу середовища суб’єкта господарювання, методів визначення його конкурентоспроможності, ознайомлення з методами стратегічного аналізу та прогнозування розвитку внутрішнього та зовнішнього середовища;
− визначення методичних принципів формулювання цілей та місії суб’єкта господарювання, ознайомлення з моделями і методами розробки стратегічного
– набуття навичок практичного застосування підходів і методів стратегічного фінансового контролю.

Рекомендована література

Основна література:
1. Бланк О.І. Управління фінансами підприємств : підручник / І.О. Бланк,
Г.В. Ситник, В.С. Андрієць. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ
: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 792 с.
2. Стратегічне управління фінансами у запитаннях і відповідях: навч.-метод. посібник / укл.: І.Б.Маркович. – Тернопіль: Прінт-офіс, 2014. – 205 с.
3. Агеєва І.М., Коренман Є.М., Дьяченко Ю.В. Стратегічне управління
підприємствами галузі: конспект лекцій/ Одеська національна академія
харчових технологій, 2016. – 82 с.
Додаткова література:
1. Сич Є. М. Стратегічний аналіз: навч. посіб. / Є. М. Сич, О. В. Пилипенко, М. С. Стасишин. – К.: Каравела, 2010. – 304 с.
2. Мікловда В. П. Стратегічне управління конкурентоспроможністю: епістомологічні підходи та практична проблематика [Текст ] : монографія / [В. П. Мікловда та ін.] ; Ужгород. нац. ун-т, Полтав. ун-т економіки і торгівлі . ─ Полтава : ПУЕТ,
2013 . ─ 307 с. ─ 978-966-184-199-3.
3. Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2004. – 336с.
4. Порохня В. М. Стратегічне управління [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М-во освіти і науки, молоді та спорту України для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Порохня, Т. О. Безземельна, Т. А. Кравченко. ─ К.: Центр учбової літератури, 2013 . ─ 224 с.
5. Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 312 с.
6. Сладкевич В.П. Стратегічний менеджмент організацій: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). — К.: Персонал, 2008. — 495с.
7. Череп А. В. Стратегічне планування і управління: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : рекомендовано М-вом освіти і науки України. ─ К.: Кондор, 2011. ─ 334 с.4.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус