Виклюк Мар’яна Іванівна

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: mariana.vyklyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси: теоретичні і приладні аспекти регулювання інноваційної діяльності підприємств; система управління податковими процесами в економіці України; теоретико-методологічні засади забезпечення податкової безпеки держави; теоретико-прикладні аспекти фінансового управління в системі державних фінансів та діяльності суб’єктів господарювання.

Курси

Вибрані публікації

Публікації
1. Виклюк М.І., Прокопенко Н. С. Механізм пільгового оподаткування підприємств транспортного машинобудування як чинник активізації інноваційної діяльності. Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. 2011. Вип. 21.13. С. 326-331. (Фахове видання, Index Copernicus)
2. Виклюк М.І., Середа А. Р., Прокопенко Н. С. Оцінка впливу регулювання на ефективність інноваційної діяльності підприємств транспортного машинобудування. Щорічний науково-виробничий журнал «Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів». Львів, 2012. Вип. 20. С.247-253. (Фахове видання)
3. Виклюк М.І. Функціонування кластерних об’єднань – передумова інноваційного розвитку національної економіки. Облік і фінанси. К., 2012. Вип. 4(58). С. 89-92. (Фахове видання)
4. Виклюк М.І. Система управління державним боргом України. Ефективна економіка. К., 2012. Вип. 11. Електронний журнал /URL [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.economy.nayka. com.ua/ (Фахове видання)
5. Виклюк М.І.Теоретичні засади визначення суті економічної безпеки та її структури. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. Львів, 2012. Вип. 22.13. С. 184-189. (Фахове видання, Index Copernicus)
6. Виклюк М.І. Структура фінансової безпеки регіону та характеристика її складових. Ефективна економіка. К., 2012. Вип. 10. Електронний журнал / URL [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka. com.ua/ (Фахове видання, Index Copernicus)
7. Виклюк М.І. Формування пріоритетів інноваційного розвитку малого підприємництва. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / [за ред. І. Г. Ткачук]. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. Вип. 9. Т. 2. С. 3-9. (Фахове видання)
8. Виклюк М.І. Визначення суті податкової безпеки на основі застосування TRID-підходу. Економіка. Фінанси. Право. К., 2013. №2. С. 42-44. (Фахове видання)
9. Виклюк М.І. Вплив структури операційних витрат на вибір оптимальної системи оподаткування суб’єктами малого бізнесу: галузевий аспект. Економіка. Фінанси. Право. 2013. №4. С. 51-56. (Фахове видання)
10. Виклюк М.І. Податкова безпека: дуалістичність економічної природи трактування змісту основних характеристик. Всеукраїнський науково-виробничий журнал: інноваційна економіка. 2013. №5 (43). С. 242-246. (Фахове видання)
11. Виклюк М.І., Прокопенко Н. С. Регулювання інноваційної діяльності підприємств транспортного машинобудування. Львів : «Ліга-прес», 2012. 218 с. (Монографія)
12. Прокопенко Н.С., Виклюк М.І., Бакеренко Н.П. Фінансово-економічний механізм управління діяльністю готельних підприємств. Львів : «Ліга-прес», 2013. 194 с. (Монографія)
13. Виклюк М.І. Економічний зміст податкової безпеки та її складові. Світ фінансів. 2013. вип.3. С. 126-134. (Фахове видання).
14. Виклюк М.І., Прокопенко Н.С. Оцінка індикаторів ефективності управління податковими процесами в Україні. Збірник наукових праць: Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2014. №2(10). С. 60-71. (Фахове видання).
15. Виклюк М.І., Прокопенко Н.С. Складові безпеки банківської діяльності. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. Львів: НЛТУУ. 2014. Вип. 24.1. С.302-308. (фахове видання, Index Copernicus)
16. Виклюк М.І., Мостіпан Ю.Є. Концептуальні засади модернізації податкової служби України. Формування ринкових відносин в України: Збірник наукових праць. Вип. 12(151) / наук. ред. І. Б. Бондар. Київ, 2013. С.62-67. (фахове видання)
17. Виклюк М.І., Мостипан Ю. Е. Координирующая роль органов налоговой службы в сфере налогообложения. Современный научный вестник. Серия 6. Экономика. 2013. № 34 (173). С. 27-32. (фахове зарубіжне видання).
18. Виклюк М.І., Мостіпан Ю.Є. Діагностика сучасного стану індикаторів розвитку податкової системи України. Фінансовий простір [Електронний ресурс]: міжнародний науково-практичний журнал. 2013. №3 (11). Режим доступу : http://fp.cibs.ck.ua/files/1303/13vmidss.pdf (фахове міжнародне видання, Index Copernicus).
19. Matian Vykluik, Yurіy Mostipan. Indicators of the Ukraine tax system. Proceedings of the International scientific and practical conference [A new view on the economy – the trend of innovative development], (Budapest, July 25, 2014). Budapest : Scientific.-inf. publ. center based on The Association of students and pedagogues “The Economist”, 2014 С.111-114 p.
20. Виклюк М.І., Прокопенко Н. С., Скорик М. О Механізм державного регулювання аграрного сектору економіки: інституційний аспект. Ефективність державного управління : збірник наукових праць. – Львів : Вид-во Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2016. Вип. 48. Т. 2. С. 3-11. (фахове міжнародне видання, Index Copernicus).
21. Виклюк М.І. Фінансовий потенціал агропромислових підприємств у контексті реалізації державної фінансової політики. Збірника наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. 2017. Вип.44. Ч. 2. С. 64-70. (фахове видання).
22. Виклюк М.І. Фінансовий потенціал агропромислових підприємств: інструменти фінансової підтримки. Економіка та управління. 2017. №2. С. 68-74. (фахове видання, Index Copernicus).
23. Виклюк М.І., Середа С.А, Петлін І.В. Структура фінансових потоків підприємства оптової торгівлі: загальна характеристика та джерела формування. Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університе-ту, 2018. Вип. 22. С. 16-24. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Vydan_Torg/Docs/2018.08.31_Visnik_PT_22.pdf (фахове видання).
24. Гальків Л.І, Виклюк М.І., Гуняк А.І. Інституційні, фінансові та міграційні засади менеджменту вищої освіти. Східна Європа: економіка, бізнес та управління [Електронне наукове фахове видання]. Дніпро: Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». 2018. №6 (17). (фахове видання, Index Copernicus).
25. Виклюк М.І., Гальків Л.І., Сервачак В.В. Методичні підходи до побудови та систематизації принципів регулювання інноваційної діяльності підприємництва в Україні. Економіка та управління. Виклюк М.І.А. В. Лесів, Янкович Я.Я. Сучасний стан банківського споживчого кредитування. Економіка та управління. 2018. №2. С.15-21. (фахове видання, IndexCopernicus).
26. Виклюк М.І., Живко В. В. Податкові механізми та інструменти зовнішнього збалансування фіскальної політики щодо забезпечення податкової безпеки держави та суб’єктів господарювання. Сучасні технології менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (7 листопада 2018 р.) / Відп. ред. проф. Л. М. Черчик. Луцьк, 2018. 185-187.
27. Виклюк М.І. Удосконалення фіскальної політики в контексті забезпечення податкової безпеки суб’єктів господарювання. Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum. 2018. №6(50). С. 30-35. (міжнародне, фахове видання).
28. Виклюк М.І., Середа С.А., Іваночко О.В. Необхідність використання фінансового інжинірингу на підприємстві. Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університе-ту, 2019. Вип. 26. С. 36-44. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lute.lviv.ua/ (фахове видання).
29. Виклюк М.І., Пісний Б.М., Петлін І.В. Концептуальні засади формування механізму антикризового фінансового управління підприємством. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 29. C. 433-438. (фахове видання, Index Copernicus).
30. Виклюк М.І. Напрями удосконалення фіскальної складової організаційно-економічного механізму функціонування суб’єктів індустрії туризму в контексті забезпечення їх податкової безпеки. Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг: [колективна монографія]. Львів : Растр-7, 2019. 182 с. (Монографія)
31. Виклюк М.І. та ін. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник за заг. ред. О.І. Скаско. Львів: Інститут економіки та туризму. Львів “Растор”, 2018. 430 с.
32. Гальків Л.І. Виклюк М.Б., Петлін І.В. Роль мотиваційного механізму в підвищенні ефективності функціонування підприємств. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 37. (фахове видання, Index Copernicus).
33. Виклюк М.Б., Коблик І.І. Функціонування недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг та активація їх діяльності. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 36. (фахове видання, Index Copernicus).
34. Виклюк М.Б., Горак Б.Б., Шведа О.О. Ефективність дистанційного обслуговування клієнтів у АТ «Кредобанк». Інфраструктура ринку. № 38. Грудень 2019 р. (фахове видання, Index Copernicus).
35. Виклюк М.І., Гальків Л.І., Когут А.Є. Механізми нейтралізації фінансових ризиків в діяльності сільськогосподарських підприємств. Економіка та управління. №2. 2019. С.23-45. (фахове видання, Index Copernicus).
36. Виклюк М.І., Корчак Н.В. Турко С.Р. Ринок перестрахування в Україні: особливості формування та сучасні тенденції розвитку. Економіка та управління. №4. 2019. С.53-65. (фахове видання, Index Copernicus).
37. Виклюк М.І., Мірошник Р.Р., Майор О.В. Фінансові ризики: економічна природа та класифікація різновидів. Економіка та управління. №1. 2020. С.21-30.
38. Гальків Л.І., Виклюк М.І. Малий бізнес: маркери кадрового менеджменту та статистики небезпек. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Вип.2 (25). 2020. С.106-112. (фахове видання, Index Copernicus).
39. Виклюк М.І., Луценко А.С., Петлін І.В. Управлінський підхід у забезпеченні податкової безпеки держави. Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці». Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. С.27-28. Режим доступу: http://science.lpnu.ua/mipu-2020.
40. Виклюк М. І Прикладні аспекти удосконалення фіскальної підтримки індустрії туризму. Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку» (Львів, 20 лютого 2020 р.). / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. Львів : ЛІЕТ, 2020. С.259-260
41. Oleksandr Kundytskyj, Mariana Vykliuk, Natalia Kovalenko, Igor Cret. The Mechanism of the Industrial Enterprise’s Strategy Development Formation. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE). Volume-9 Issue-1, November 2019, Page No. 4325-4331. URL: https://www.ijitee.org/download/volume-9-issue-1/ (Scopus)
42. Vykliuk M., Mikhailishin R., Kundytskyj O.,Senyshyn O., Prokopenko N., Olikhovskyi V. Conceptual basis of the state’s tax security model. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol. 42. No. 3: 303-315. Article DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2020.30 (Web of Science).
43. Vykliuk M., Kundytska G. International aspects of tax security. The 10th International scientific and practical conference “Eurasian scientific congress” (October 4-6, 2020) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2020. pp.314-318.
44. Andrii Lutsenko, Mariana Vykluk, Maryna Skoryk, Tetiana Hromova. Fiscal regulation concept formation of Ukraine’s economy development/ Estudios de economía aplicada. No 3 (1) (2020). URL http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/3997/4155 (Web of Science, Scopus).
45. Vasylchak S Synergetic effects of enterprise potential management system in the knowledge economy, taking into account globalization challenges and financial security. / Vasylchak S., Pronko L., Vykliuk M // SECURITY MANAGEMENT OF THE XXI CENTURY: NATIONAL AND GEOPOLITICAL ASPECTS – Prague : Nemoros s.r.o., 2022. – ISSUE 4. – P. 118-123.
46. Виклюк М. І. Удосконалення системи бізнес-процесів підприємств готельного господарства в сфері фінансового менеджменту. / М. І. Виклюк, О. Майор, О. Гинда, Г. Кундицька // Економіка та управління. – 2021. – 1 – С. 106-113. – https://e-u.edu.ua/ua/nauka/zhurnal-z-ekonomichnih-nauk-ekonomika-i-upravlinnja/.
47. Виклюк М. І. Оцінка податкової безпеки України: міжнародний вимір. / М. І. Виклюк // Формування ринкової економіки України. – 2021. – 45 – С. 107-117. – file:///C:/Users/Admin/Downloads/231-7-PB%20(3).pdf.
48. Петлін І.В. Науково-методичний підхід до оцінювання адаптивної маркетингової стратегії підприємств готельної індустрії. / Петлін І.В., Виклюк М.І., // Інфраструктура ринку. – 2022. – Вип. 65 – С. 84-91.
49. Виклюк М.І. Фінансові результати: теоретико-методологічні засади дослідження. / Виклюк М.І., Бандура З.Л., Петришин Л.В., Басараб Р.І. // Економіка та управління. – 2021. – №3.
50. Майор О.В. Управління витратами: обліково-аналітичий аспект. / Майор О.В., Виклюк М.І., Каберник О.В., Кучинський М.В. // Економіка та управління. – 2021. – Вип.3.
51. Виклюк М.І. Інструментарій підтримки відтворювальних процесів у сільському господарстві країни в умовах війни / Виклюк М.І., Кундицький О.О., Герасим П.М. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. – 2022. – Вип. 2 (35) – С. 56-62. – DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.35-8.
52. Виклюк М.І. Аналітична оцінка фінансових результатів суб’єкта господарювання за показниками фінансової звітності. / Виклюк М.І., Майор О.В., Карасьова Я.Ю., Мирун І.І. // Економіка та управління. – 2021. – №4.
53. Семенюк П.В. Діагностика фінансово-економічної безпеки підприємства. / Семенюк П.В., Виклюк М.І. // Управління інноваційним процесом в Україні: напрями розвитку , Львів, Украина, 19-21 травня 2022 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 125-126.
54. Виклюк М.І Наукові підходи до розуміння поняття «фінансово-економічна безпека» / Виклюк М.І., Семенюк П.В. // Менеджмент ХХІ століття : глобалізаційні виклики : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, Украина, 19 травня 2022 р. – Полтава : ПДАУ, 2022. – С. 1002-1004.
55. Виклюк М.І. Фіскальні інструменти реагування на воєнні загрози України. / Виклюк М.І. // ІX міжнародна науково-практична конференція Управління інноваційним процесом в Україні: напрями розвитку : Матеріали доповідей , Львів, Україна, 19-21 травня 2022 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 17-18.
55. Виклюк М.І. Характеристика податкової безпеки в контексті сфер її формування. / М.І.Виклюк // Менеджмент ХХІ століття : глобалізаційні виклики : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, Украина, 19 травня 2022 р. – Полтава : ПДАУ, 2022. – С. 1052-1054.
56. Семенюк П.В. Діагностика фінансово-економічної безпеки підприємства. / Семенюк П.В., Виклюк М.І. // Управління інноваційним процесом в Україні: напрями розвитку , Львів, Украина, 19-21 травня 2022 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 125-126.
57. Виклюк М.І Наукові підходи до розуміння поняття «фінансово-економічна безпека» / Виклюк М.І., Семенюк П.В. // Менеджмент ХХІ століття : глобалізаційні виклики : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, Украина, 19 травня 2022 р. – Полтава : ПДАУ, 2022. – С. 1002-1004.
58. Виклюк М.І. «Ліберальна податкова реформа» як передумова збереження фіскального потенціалу економіки України в умовах війни / Виклюк М.І. // Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. ІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ : Збірник тез доповідей, Берегово, Украина, 15 червня 2022 р. – Берегово, 2022. – С. 66-68.
59. Гальків Л. І. Людський чинник в системі антикризових детермінант. / Гальків Л. І., Щука Г. П., Виклюк М. І. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». – 2022. – Т.7, №2.
60. Тимошенко А. Детінізація фіскального сектору: зарубіжний досвід. / Тимошенко А., Виклюк М., Мелешко О. // Form. Market Econ. Ukr. – 2022. – ВИП.47.

Наукова біографія

2012 – присвоєно ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності. Тема кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) «Регулювання інноваційної діяльності підприємств транспортного машинобудування»
2014 – присвоєно звання доцента з фінансів та банківської справи.

Проекти

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ:

18 жовтня – 1 грудень 2021 р. Програми дистанційного міжнародного стажування з трансферу технологій GUTT.INUP в рамках проекту DAAD «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій». Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана, Львівським національним університетом імені Івана Франка та Київським академічними університетом (0127/ GUTT.INUP /2021).180 год. (6 ECTS).

Розклад