Стратегічний облік і аналіз (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Шевчук В. Р.ЕКОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКОМ-51сдоцент Шевчук В. Р.

Опис курсу

Метою курсу є розкрити зміст і підґрунтя стратегічного управлінського обліку і аналізу; розглянути суть стратегічного управління витратами, яке базується на концепції вартісного ланцюжка та калькуляції витрат повного життєвого циклу продукту, стратегічному позиціонуванні і аналізі витратоутворюючих чинників; викласти основи побудови системи калькулювання та управління за видами діяльності, а також розкрити роль управлінського обліку і аналізу в підвищенні продуктивності і управлінні якістю діяльності; з’ясовувати вплив фінансових і нефінансових показників на оцінку стратегії розвитку підприємства та його центрів відповідальності. Завданнями курсу є засвоєння слухачами нових знань зі стратегічного управлінського обліку і аналізу, що дозволить майбутнім випускникам спеціальності «облік і оподаткування» бути фахівцями з підготовки інформаційного забезпечення для розробки, реалізації і моніторингу конкурентної стратегії підприємств.

Рекомендована література

1. Бандура З.Л. Облік і аналіз в системі стратегічного управління підприємством: монографія / З.Л. Бандура, В.Р. Шевчук, Л.В. Семенюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 248 с.

2. Гордієнко П. Л. Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посібник – 3-тє вид., перероб. і доп. / П. Л. Гордієнко, Л. Г. Дідковська, Н. В. Яшкіна. – К. : Алерта, 2011. – 520 с.

3. Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс [Текст] : учебник для студентов вузов / К. Друри. – [5-е изд., перераб. и доп]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 735 с.

4. Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р. Каплан, Д. Нортон ; [пер. с англ.]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 320 с.

5. Каплан Р. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Р. Каплан, Д. Нортон ; [пер. с англ.]. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 512 с.

6. Партин Г. О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій : монографія / Г. О. Партин. – К. : УБС НБУ, 2008. – 219 с.

7. Пилипенко А. А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства : наукове видання / А. А. Пилипенко. –Х. : ХНЕУ, 2007. – 276 с.

8. Пушкар М. С. Креативний облік: створення інформації для менеджерів: монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 334 с.

9. Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі : навч. посібник / К. І. Редченко. – [2-ге вид., доп.]. – Львів : «Новий Світ-2000», «Альтаїр-200», 2003. – 272 с.

10. Стратегічне управління : навч. посібник / В. Л. Дикань, В.О. Зубенко, О. В. Маковоз та ін.; – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 272 с.

11. Уорд К. Стратегический управленческий учет / К. Уорд ; [пер. с англ.]. – М. : ЗАО Олимп-Бизнес, 2002. – 448 с.

12. Управленческий учет / Э. Аткинсон, Р. Банкер, Р. Каплан и др.; [пер.с англ]. – [3-е изд]. – М. : Изд. дом Вильямс, 2005. – 878 с.

13. Управлінський облік / Г.О. Партин, А. Г. Загородній, Т. І. Свідрик та ін.; – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 280 с.

14. Хорнгрен Ч. Управленческий учет [Текст] / Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар ; [пер. с англ.]. – [10-е изд.]. – СПб. : Питер, 2005. – 1008 с.

15. Швець В. Є. Poзвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні : монографія / В. Є. Швець. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 448 с.

16. Шевчук В. Р. Еволюція і перспективи розвитку стратегічного управлінського обліку / В. Р. Шевчук // Вісник економічного факультету Формування ринкової економіки в Україні: Вип. 32. Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.166–168.

17. Шевчук В.Р. Еволюція стратегічного аналізу та передумови його розвитку в Україні / В.Р.Шевчук // Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles. – Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China. 2016. – P. 112-117.

18. Шевчук В. Р. Концепція стратегічного управління витратами в управлінському обліку / В. Р. Шевчук, З. Л. Бандура // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць – 2010. – № 20.14. – С. 147–153.

19. Шевчук В.Р. Стратегічний облік і аналіз : навч. посібник / Шевчук Віра ; за редакцією доктора економічних наук, професора Олексія Ковалюка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 312 с.

20. Шевчук В.Р. Розкриття нефінансової інформації у звіті про управління вітчизняними суб’єктами господарювання: формат, виклики і перспективи. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2018. Том 23. Випуск 6 (71). С. 189–195. (Index Copernicus)

21. Шевчук В.Р. Проблемні аспекти та перспективи розкриття у звіті про управління інформації про ризики та невизначеності діяльності вітчизняними суб’єктами господарювання. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2019. Вип. 57.  С. 104–109. (Index Copernicus)

22. Шевчук В. Передумови і проблемні аспекти складання звіту про управління у контексті адаптації законодавства ЄС в галузі бухгалтерського обліку в Україні. Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. 2019. Вип. ІІ. С. 354 – 363.

23. Шевчук В. Р. Стратегічний управлінський облік як інформаційне підґрунтя стратегічного менеджменту підприємства / В. Р. Шевчук // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету Львівська політехніка: Зб. наук. праць – Львів : НУЛП, 2014. – №797. – С.417–422.

24. Шевчук В. Р. Стратегічний управлінський облік як система інформаційної підтримки конкурентної стратегії підприємства / В. Р. Шевчук // Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2012. – № 722. – С. 281–284.

25. Шевчук В.Р., Бордун О.Ю., Бабенко В.В.  Застосування факторного аналізу для дослідження збалансованого розвитку туристичної дестинації (на прикладі України). Науковий погляд: економіка та управління. 2020. №4 (70). С.103-110.

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус