Стратегія збереження національного багатства (2016)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Квак М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116доцент Квак М. В.

Опис курсу

Метою викладання дисципліни є формування у студентів базових фізико-економічних знань щодо розуміння сутності та структуризації національного багатства, компетенцій та умінь за допомогою стратегічного планування, прогнозування, програмування здійснювати макроекономічну оцінку конструктивних та деструктивних змін у системі національного багатства України для реалізації моделі життєзберігаючої економіки різних ієрархічних рівнів на основі розробки національної стратегії збереження національного багатства держави.

Завдання викладання дисципліни полягає у наданні студентам теоретичних та практичних умінь щодо застосування ефективних механізмів розв’язання сучасних проблем життєзабезпечення національної економіки. В процесі викладання розглядаються здобутки української школи фізичної економії, сучасний трансдисциплінарний вимір дослідження проблем збереження людської та природної складових національного багатства, особливості та закономірності його застосування в національній економіці, державне регулювання нагромадження національного багатства, що дозволить сформувати етапи національної стратегії збереження національного багатства. Логіка викладу матеріалу тем орієнтована на засвоєння базових понять та окреслення напрямів вирішення ключових проблем, що забезпечує студентам цілісне сприйняття фізико-економічної теорії та її зв’язок із господарською практикою.

Рекомендована література

  1. Економіка України: національна стратегія розвитку: Монографія / [Л. С. Гринів, О. В. Стефанишин, М.В. Квак та ін.] ; За ред. д-ра ек. наук Л. С. Гринів. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 444 с.
  2. Квак М. В. Макроекономічний аналіз змін у системі національного багатства України [Текст] : Автореферат канд. економ. наук, спец. : 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки / Квак М. В. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2009. – 20 с.
  3. Квак М. Національне багатство – ціннісний показник життєзабезпечення держави / Марія Квак // Вісник Львів. ун-ту. – Серія екон. – Вип. 39. – 2008. – С. 201-205.
  4. Квак М. Національне багатство України: стан та перспективи / Марія Квак // Вісник Тернопільського
    національного економічного університету. – 2008. – Січень-березень (№ 1). – С. 29-36.
  5. Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання : [за ред. Ю. О. Купенка, В. М. Жука, В. О. Шевчука, О. В. Ходаківської]. – К.: ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2013. – 502 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму