Тактичне управління операційною діяльністю (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Червона О. Ю.ЕКп-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКп-41с

Опис курсу

Мета дисципліни «Тактичне управління операційною діяльністю» полягає у формуванні у студентів комплексного розуміння та навичок тактичного планування, контролю та оптимізації операційних процесів в організаціях для досягнення ефективності, конкурентоспроможності бізнесу та його розвитку у ринкових умовах господарювання.

Цілі дисципліни «Тактичне управління операційною діяльністю» – це формування у студентів:

–       знань щодо основних принципів менеджменту для оптимізації виробничих та сервісних процесів у підприємствах й організаціях;

–   навичок розробки та впровадження тактичних планів операцій, враховуючи стратегічні цілі підприємства;

–     умінь визначати та впроваджувати ключові показники ефективності операцій для вимірювання та контролю їх результативності;

–    знань способів ефективного використання ресурсів, включаючи людські, фінансові та матеріальні, з метою досягнення оптимальної продуктивності;

–  умінь аналізу та вдосконалення операційних процесів з використанням інноваційних підходів та технологій;

–  знань щодо управління якістю в операційній діяльності та розвинути навички впровадження систем якості;

–   розуміння інформаційного забезпечення управління підприємством;

–  умінь оцінювати конкурентоспроможність організації та визначати вплив операційної системи на конкурентоспроможність бізнесу.

Рекомендована література

  1. Бутко М.П. Виробничий менеджмент : підручник / М.П. Бутко. К. : ЦУЛ, 2015.400 с.
  2. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник / С.М. Ілляшенко. Суми : Університетська книга, 2015. 334 с.
  3. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : навчальний посібник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 271 с.
  4. Менеджмент організації : навч. посібник / О.О. Гуторова.  Х.: Харк. нац. аграр. ун-т. Х.: ХНАУ, 2017. 267 с.
  5. Менеджмент організацій: підручник / Осовська Г.В., Масловська Л.Ц., Осовський О.А. К.: Кондор-Видавництво, 2014. 366 с.
  6. Менеджмент : Підручник / С.Ю. Бірюченко, К.О. Бужимська, І.В. Бурачек та ін.; під заг. ред. Т.П. Остапчук.  Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка».Житомир: Вид-во «Рута», 2021. 856 с.
  7. Основи менеджменту: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : укладачі: Т.В. Лазоренко, С.О. Пермінова. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021.166 с.
  8. Назарчук Т. В. Менеджмент організацій [Текст]: Навчальний посібник. / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк  К.: «Центр учбової літератури», 2016. 560 с.
  9. Тактичний та стратегічний менеджмент підприємств: обліковий аспект: монографія / Н.Л. Правдюк, І.М. Лепетан, К.В. Бурко. Вінниця. Видавництво ФОП Кушнір Ю.В. 2020. 448 с.
  10. Шкільняк М. М, Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л., Демків І. О. Менеджмент: підручник. Тернопіль: ЗУНУ, 2022 р. 258 с

 

Силабус:

Завантажити силабус