Теорія ігор та економічна поведінка

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Артим-Дрогомирецька З. Б.ЕКК-41с, ЕКк-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКК-41сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.
ЕКк-42сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є освоєння принципів побудови та аналізу математичних моделей теорії ігор та їх застосування при аналізі економічних ситуацій та процесів у різних сферах людської діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння методології та методики проведення аналізу та застосування теоретико-ігрових  моделей економічної поведінки суб’єктів прийняття рішень; набуття досвіду найбільш типових прийомів моделювання конфліктних ситуацій в процесі прийняття рішень.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, у результаті вивчення курсу студенти повинні:

  • знати: основні поняття та терміни теорії ігор, класифікацію ігор; методи побудови та інструментарій аналізу різних видів теоретико-ігрових моделей; основні засади теорії ігор; основні принципи прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності; пріоритетні напрямки та основні принципи застосування теоретико-ігрових моделей в економічних та управлінських процесах;
  • вміти: аналізувати соціально-економічні об’єкти і процеси з використанням класичних методів моделювання; розробляти й аналізувати економіко-математичні моделі об’єктів/систем керування; досліджувати і вибирати методи моделювання для розв’язання економічних задач; досліджувати і вибирати методи підтримки прийняття рішень в умовах неструктурованих та слабоструктурованих проблемних ситуацій; моделювати процеси прийняття рішень з урахуванням невизначеності; оцінювати ефективність управлінських рішень; моделювати поведінку фінансових посередників на ринку.

Матеріали

Анотація_Теорія ігор та економічна поведінка_23-24